TÄZE DERMANYŇ BELLENEN MUKDARY ÝÜREGIŇ INFARKTYNYŇ ÖŇÜNI ALMAGA KÖMEK EDER.

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

Ýakyn wagtda ýürek-damar keselleriniň öňüni almaga kömek etjek netijeli derman serişdesi peýda bolar. Hünärmenler arteriýa gan damarlaryny ýagdan arassalajak Troduskwemin dermanyny döretmegiň üstünde işleýärler.

Şundan öňki geçirlen tejribeler alymlara bu dermanyň süýt mäzleriniň ragyna we süýji keseline garşy netijeli täsir edýändigini mälim etdi.

Alymlar laborator barlaglaryny geçirip, genetiki jähtden ateroskleroz keseline töwekgelçiligi bolan syçanlarda bu dermanyň täsirini barladylar. Tejribäniň netijelerinden bu serişdäniň bellenen bir mukdaryndan aterosklerozyň alamatlarynyň ýitendigi belli boldy.

Alymlar ýürek-damar keselleriniň döremeginiň öňüni almaga kömek etjek derman serişdesiniň wajyplygyny nygtaýarlar, çünki ol kesellerden bir ýylda dünýäde 17mln. gowrak adam ölýär.

  • 421 gezek okalan

Teswirler (1)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Pessimist

Alymlar näçe synagdan geçirip derman serişdelerini çykarybersin. Amalýetde ulanylyp, netijesini görmeseň, menä açyňlara ynanamok: gan damarlarynyň içinini aterosklerozyň blýaşkalaryndan arassalajak derman bolar öýdemok. Slesaryň gelip,...

Alymlar näçe synagdan geçirip derman serişdelerini çykarybersin. Amalýetde ulanylyp, netijesini görmeseň, menä açyňlara ynanamok: gan damarlarynyň içinini aterosklerozyň blýaşkalaryndan arassalajak derman bolar öýdemok. Slesaryň gelip, kanalizasion turbalary arassalaýşy ýaly, ýa-da turbalar bitip, içine degerli himiýa külkesini guýup arassalaýşyň ýaly bolsa boljak. Emma adam bedenine täsir etmek örän kyn. Hemme iýeniň içeniň bagryň üstünden geçýär. Täze çykan dermanlary ulanyp, bagryň işini göräýmeseň!

Dowamy
 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location