PÄKISTANDA FEMISID WE PIDANY GÜNÄKÄRLEMEK

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

pakistanda femisidPäkistanda aýallar gender esasly zorlukdan ejir çekýärler we öldürilýärler, emma käbirleri zenanlaryň bu çemeleşmä mynasypdygyny aýdýarlar.

Pidalary günäkärleýän patriarhal ynançly zulum edijeleriň arasynda:

↪ Metbugatda pidalaryň başdan geçirenleri ýoýup habar berilýär, ýalan maglumatlar çap edilýär ýa-da pidalar günäli edilip görkezilýär;

↪ Hökümet gender esasly zorluk ýagdaýlaryny köplenç galp hasaplaýar;

↪ Saglygy goraýyş işgärleri pidalaryň haýsy bejergini aljakdygyny ýa-da almajakdygyny kesgitleýär.

Netije: Aktiwistler bütin ýurtda femisid (aýallaryň öldürilmegi) krizisi barada "dymyşlygy" bozmaga synanyşýarlar. Olar hökümeti aýallar üçin gaçybatalgalary, 24/7 hyzmat berýän gyzgyn liniýany döretmäge we aýallary gaçybatalga ýerlerine getirmek üçin transport bilen üpjün etmäge çagyrýarlar.

Çeşme

  • 62 gezek okalan