ynsanperwerlik_08022018.jpg
Mekdeplerde psihologlar üçin iş orunlaryň bolmagy gerekmi?
 • 19 Fewral 2018, Duşenbe

  TÜRKMEN-NET WE ENE DILIMIZ: SENDEN NÄMELERE GARAŞMALY?

  Türkmen dünýäsine internetiň aralaşanyna eýýäm on ýyldan köp wagt boldy. Soňky alty-ýedi ýylyň içinde internet has hem halk köpçüligine ýaýrap başlady. Hat-da çagalarymyz hem internetiň çyn janköýerleri bolup ugradylar diýsek…

  Hyzmatdaşymyz

  147 gezek okalan

 • 16 Fewral 2018, Anna

  ДЕНЕЖНАЯ ТРАДИЦИЯ ТУРКМЕН

  Совсем недавно мне удалось поближе познакомиться с давно существующей негласной семейной традицией нашего народа, связанной с «Общим семейным бюджетом». Эту традицию вряд ли можно отнести к ряду исключительно туркменских, но…

  Hyzmatdaşymyz

  129 gezek okalan

 • 31 Ýanwar 2018, Çarşenbe

  BSSG TENINI SATÝAN ADAMLARA GARŞY ZORLUGYŇ, DISKRIMINASIÝANYŇ BES EDILMEGINE ÇAGYRÝAR

  Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy (BSSG) özüniň ähli agza ýurtlaryny teniňi satmak işini jenaýat hasaplamagyň we şu iş bilen meşgullanýan aýal, erkek we transgender adamlara garşy kada-kanunlary adalatsyz ulanmagyň bes edilmegine…

  Lukman

  121 gezek okalan

 • 22 Ýanwar 2018, Duşenbe

  SERHOŞ WE JEMGYÝET GATNAŞYGY

  "Dubaýa barýas, Dubaýa. 50 gramjyk içdim-laý". Şadyýan adam awtobusdakylaryň ünsüni çekýärdi. Oturan ýerinden daşyndaky adamlar bilen gürleşjek bolýardy. Gürleýän zatlarynda känbir many-da ýokdy. Iki sany oglan onuň bilen gürleşip, üstünden…

  Hyzmatdaşymyz

  318 gezek okalan

 • 18 Ýanwar 2018, Perşenbe

  NAHARLANMA MEDENIÝETIMIZ: SEMIZ DOÝA-GANA IÝMITLENMEÝÄN ILAT

  Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we Oba-hojalyk programmasynyň (FAO) geçen ýylyň 4-nji dekabrynda ýaýradan täze hasabatynda Türkmenistanda 0,3 million adamyň ýa-da ilatyň 5,5%-niň doýa-gana naharlanmaýandygy aýdylýar. Bu görkeziji Täjigistanda 2,6 million…

  Hyzmatdaşymyz

  338 gezek okalan

 • 14 Ýanwar 2018, Ýekşenbe

  NÄHILI OTURMAK HOWPSUZ?

  Siz nähili oturmagy halaýarsyňyz? Biziň herimiziň öz oturyş ýagdaýymyz, aýratynlygymyz bolup, ol biziň bedenimiziň saglyk ýagdaýyna, endigimize, jemgyýetde tutýan ornumyza baglydyr. Siz aýagyňyzy aýagyňyzyň üstünde goýup oturmagy halaýaňyzmy? Göräýmäge, amatly.…

  Hyzmatdaşymyz

  131 gezek okalan

 • 08 Ýanwar 2018, Duşenbe

  BIZ NÄME ÜÇIN SYPAÝYLYGYMYZY ÝITIRDIK?

  ...Awtobusda adam köpdi. Olar awtobusyň dymyk salonynyň içinde biri birine söýenşip diýen ýaly durdylar. Ulag durmaly duralgasyna ýakyn geleninde salonyň ortasyndan ýol torbalaryny göterip, öňündäki adamlary itip gelýän orta ýaşan…

  Hyzmatdaşymyz

  313 gezek okalan

 • 05 Ýanwar 2018, Anna

  GÖWRELILIK BARADA 8 SANY INKÄR EDILEN TOSLAMALAR

  Sen ýaş adam bolup, megerem maşgala agzalaňdan we dost-ýarlaňdan göwreliligiň döreýşi, onuň öňüniň alynşy barada her hili çapraz gelýän gürrüňleri eşiden bolsaň gerek. Ýöne eşidýän maglumatyň dogrudygyny barlamak üçin ynamly…

  Hyzmatdaşymyz

  600 gezek okalan

Soňky teswirler

way-ey, biza abortyn zyyany bardyr oydemizok. Mashgalada Iislenilyan gowreliligi meyilleshdirmek uch...
Jahyl tarapyndan ERKEK SEKSUALLYGY WE ONUŇ AÝRATYNLYKLARY makalada
Awtor makalanyz uchin minnetdar. Jynsy gatnashyk barada ondan- mundan eshidenim bolaymasa biilyan za...
Unashdan garnyny doyuranynky hezil-dunyan aladasy topugyna chenli. Name, garny doka bela yok diyilen...
Kim name name hasap etsede peydaly sohbetdeshlik.Sizin saytynyzdan okap, habarlashyp Hindistana gidi...
Авторлар Дилбер, Ашыр дурмушы мовзугы галдырыпсыныз.Д...
Meni alada goyyan problema hakynda yazypsynyz. Okap ynjaldymKop sag bolun.

Ýazylanlardan

Awgust 06, 2015

MÖHÜM SORAGA SESLENME

2472 gezek okalan

Awgust 29, 2016

PORNOGRAFIÝA WE TÜRKMEN ÝAŞLARY

3295 gezek okalan

Iýul 22, 2012

ÖÝE BARÝAN ÝOL...

3251 gezek okalan

Awgust 10, 2011

GIPOTIREOZ

2880 gezek okalan

Fewral 16, 2012

PIYELONEFRIT

3309 gezek okalan

Oktýabr 25, 2010

POLIOMIÝELIT

2761 gezek okalan

Awgust 13, 2012

ADAMYŇ SAGLYGY NÄDEREJEDE ÖZÜNE BAGLY?

3676 gezek okalan

Ýanwar 05, 2012

IGLILIK KESELI, ONY BEJERMEK WE ÖŇÜNI ALMAK

4027 gezek okalan

Oktýabr 26, 2010

MAŞGALA SAGLYGY

26491 gezek okalan