ynsanperwerlik_08022018.jpg
Siz erkek ginekolog lukmanlaryň bolmagyny oňlaýarsyňyzmy?
 • 20 Mart 2018, Sişenbe

  ÇAGAM – ÖMÜR DOWAMATYM

  ÝUNISEF-iň "Çaga ömrüniň ilkinji 1000 güni – onuň bagtly geljeginiň gözbaşydyr" atly bäsleşigine gatnaşyjynyň makalasyny hödürleýäris. Bäsleşik BMG-nyň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasy tarapyndan gurnalýar. Bäşleşigiň maksady – adamyň akyl…

  Hyzmatdaşymyz

  106 gezek okalan

 • 16 Mart 2018, Anna

  DEM ALYŞ ÝOLLARYNA DEL JISIM DÜŞENDE ILKINJI KÖMEGIŇ BERILŞI

  Dem alyş ýollaryna köplenç iýmit (hoz, süýji, sakgyç) we ownuk jisimler (togolok jisimler, çaga oýnawaçlarynyň bölejikleri) düşýär. Dem alyş ýollaryna düşen del jisimi aýyrmakda emeli üsgürmegiň peýdasy uludyr. Käbir ýagdaýlarda,…

  Hyzmatdaşymyz

  121 gezek okalan

 • 08 Mart 2018, Perşenbe

  KÖP GARAŞYLAN BILDIRIŞ

  2018-nji ýylyň 8-nji martynda, Bütindünýä Zenanlar Gününe bagyşlap Türkmenistanyň Zenanlar Birleşigi we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasy bileleşip "Hany, Öňe Zenanlar" (HÖZ) programmasyny ýola goýarlar. Programmanyň Baş Maksady: Türkmen gyz-gelinlerine,…

  Hyzmatdaşymyz

  181 gezek okalan

 • 07 Mart 2018, Çarşenbe

  8-NJI MART: GÜN TERTIBI

  Owadan çemenler, şokolad, ýakymly sözler… Şu gün men türkmenistanly zenanlaryň durmuşyny gowulaşdyryp biljek anyk teklipler etmekçi. Bir-birimize bolan ýakymsyz duýgularymyzy (bäsdeşlik, görüplik), aýratynlyklarymyzy, dini ynançlarymyzy, syýasaty bir tarapa goýup, sizi…

  Hyzmatdaşymyz

  106 gezek okalan

 • 05 Mart 2018, Duşenbe

  ÇAÝ WE RAZYÇYLYK

  Türkmenleriň çaýy gowy görşi ýaly gowy görýän başga millet barmyka?! Nirede bolsagam, "çaý" diýilse, keçedir, käse-çäýnek, çaýyň ýüzündäki köpürjikleri maňlaýymyza sylyşymyz göz öňümizden geçip gidýändir. Galyberse-de, diňe bizde myhmanyň geljek-gelmejegini…

  Hyzmatdaşymyz

  145 gezek okalan

 • 02 Mart 2018, Anna

  МНЕ НЕ ДАЛИ АНТИБИОТИК!

  Как вы думаете, как лечат простуду у детей родители в Туркменистане? Я заметила следующую закономерность. В обычной семье однажды утром просыпается ребенок и его мама замечает, что он сопит, кашляет…

  Hyzmatdaşymyz

  482 gezek okalan

 • 24 Fewral 2018, Şenbe

  BAGT ÝANÝOLDAŞYŇ MILLETINE BAGLYMYKA?

  Enem pahyr maňa diýýärdi: "Aýgüljan, men ýaşaýakam-a rugsat bermerin, ýöne ölenimden soňam görümde öwrülerin! Daşary ýurtla baraýmagyn!" Men daşary ýurtlarda bilim alamsoň, pikir edişim, geýnişim, gep-gürrüňim üýtgeşik bolansoň enemjan çekinýärdi.…

  Hyzmatdaşymyz

  323 gezek okalan

 • 21 Fewral 2018, Çarşenbe

  EGER MENIŇ ÝITSE DILIM, GEREK DÄLDIR ÖZGE ZULUM

  Možnomydyr, oglanlar! – Geliň, geçiň, ýaşuly. – Şu ýeri gazetiň redaksiýasymy? – Hawa. – Çort wozmi, häliden bäri gözläp lütüm çykdy. – Onda ýadansyňyz, agam, oturyň. – Spasibo. Men bir…

  Hyzmatdaşymyz

  270 gezek okalan

Soňky teswirler

lukman siz bilen nädip habarlaşyp bolýa
Salam lukman sag bolun aytyan zatlarynyz ucin
Перхат tarapyndan GÖWREDE ÇAGANYŇ GALANDYGYNY NÄDIP BILMELI? makalada
Лук ман мен 5 йыл бари чагам боланок наме етмели маслах
Teswirçi tarapyndan GANAMA makalada
@Merdan, bu saýtda "Merdan haçan sorag soraýarka ?" diýip garaşyp oturan birileri ýokmyka diý...
murat tarapyndan GANAMA makalada
Gyz gyzlygynyn gidenini bilmedi yone az mukdarda gan geldi
Merdan tarapyndan GANAMA makalada
Jogaby yokmy

Ýazylanlardan

Dekabr 26, 2014

STOMATIT: SEBÄPLERI, ALAMATLARY, BEJERGISI

3175 gezek okalan

Fewral 18, 2017

EJE, KAKA, MEN KIM?

1437 gezek okalan

Awgust 08, 2013

OŇAÝSYZLYGA GETIRÝÄN KYNÇYLYK: IÇ GATAMA

5361 gezek okalan

Iýul 20, 2011

GÖKBOGMA (KOKLÝUŞ)

3064 gezek okalan

Noýabr 29, 2011

OŇURGA AGYRMALARYNYŇ ALAMATLARY

4059 gezek okalan

Iýun 06, 2017

ADATY JEMGYÝETIŇ ADATDAN DAŞARY TALAPLARY

1200 gezek okalan

Ýanwar 11, 2017

WAGTYŇ GYMMATY – ADAMYŇ HORMATY

1427 gezek okalan

Fewral 24, 2018

BAGT ÝANÝOLDAŞYŇ MILLETINE BAGLYMYKA?

323 gezek okalan

Aprel 19, 2017

GÖRIPÇILIK – BAGTYŇ DUŞMANY

1068 gezek okalan

Aprel 26, 2016

TOPRAGA GEREGINI BER – HAÝRYNY GÖR!

1864 gezek okalan

Noýabr 19, 2016

TÜRKMEN HAJATHANADAKY ÝAGDAÝLAR

1601 gezek okalan