ynsanperwerlik_08022018.jpg
Siz erkek ginekolog lukmanlaryň bolmagyny oňlaýarsyňyzmy?
 • 20 Mart 2018, Sişenbe

  ÇAGAM – ÖMÜR DOWAMATYM

  ÝUNISEF-iň "Çaga ömrüniň ilkinji 1000 güni – onuň bagtly geljeginiň gözbaşydyr" atly bäsleşigine gatnaşyjynyň makalasyny hödürleýäris. Bäsleşik BMG-nyň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasy tarapyndan gurnalýar. Bäşleşigiň maksady – adamyň akyl…

  Hyzmatdaşymyz

  106 gezek okalan

 • 16 Mart 2018, Anna

  DEM ALYŞ ÝOLLARYNA DEL JISIM DÜŞENDE ILKINJI KÖMEGIŇ BERILŞI

  Dem alyş ýollaryna köplenç iýmit (hoz, süýji, sakgyç) we ownuk jisimler (togolok jisimler, çaga oýnawaçlarynyň bölejikleri) düşýär. Dem alyş ýollaryna düşen del jisimi aýyrmakda emeli üsgürmegiň peýdasy uludyr. Käbir ýagdaýlarda,…

  Hyzmatdaşymyz

  121 gezek okalan

 • 08 Mart 2018, Perşenbe

  KÖP GARAŞYLAN BILDIRIŞ

  2018-nji ýylyň 8-nji martynda, Bütindünýä Zenanlar Gününe bagyşlap Türkmenistanyň Zenanlar Birleşigi we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasy bileleşip "Hany, Öňe Zenanlar" (HÖZ) programmasyny ýola goýarlar. Programmanyň Baş Maksady: Türkmen gyz-gelinlerine,…

  Hyzmatdaşymyz

  181 gezek okalan

 • 07 Mart 2018, Çarşenbe

  8-NJI MART: GÜN TERTIBI

  Owadan çemenler, şokolad, ýakymly sözler… Şu gün men türkmenistanly zenanlaryň durmuşyny gowulaşdyryp biljek anyk teklipler etmekçi. Bir-birimize bolan ýakymsyz duýgularymyzy (bäsdeşlik, görüplik), aýratynlyklarymyzy, dini ynançlarymyzy, syýasaty bir tarapa goýup, sizi…

  Hyzmatdaşymyz

  106 gezek okalan

 • 05 Mart 2018, Duşenbe

  ÇAÝ WE RAZYÇYLYK

  Türkmenleriň çaýy gowy görşi ýaly gowy görýän başga millet barmyka?! Nirede bolsagam, "çaý" diýilse, keçedir, käse-çäýnek, çaýyň ýüzündäki köpürjikleri maňlaýymyza sylyşymyz göz öňümizden geçip gidýändir. Galyberse-de, diňe bizde myhmanyň geljek-gelmejegini…

  Hyzmatdaşymyz

  145 gezek okalan

 • 02 Mart 2018, Anna

  МНЕ НЕ ДАЛИ АНТИБИОТИК!

  Как вы думаете, как лечат простуду у детей родители в Туркменистане? Я заметила следующую закономерность. В обычной семье однажды утром просыпается ребенок и его мама замечает, что он сопит, кашляет…

  Hyzmatdaşymyz

  482 gezek okalan

 • 24 Fewral 2018, Şenbe

  BAGT ÝANÝOLDAŞYŇ MILLETINE BAGLYMYKA?

  Enem pahyr maňa diýýärdi: "Aýgüljan, men ýaşaýakam-a rugsat bermerin, ýöne ölenimden soňam görümde öwrülerin! Daşary ýurtla baraýmagyn!" Men daşary ýurtlarda bilim alamsoň, pikir edişim, geýnişim, gep-gürrüňim üýtgeşik bolansoň enemjan çekinýärdi.…

  Hyzmatdaşymyz

  323 gezek okalan

 • 21 Fewral 2018, Çarşenbe

  EGER MENIŇ ÝITSE DILIM, GEREK DÄLDIR ÖZGE ZULUM

  Možnomydyr, oglanlar! – Geliň, geçiň, ýaşuly. – Şu ýeri gazetiň redaksiýasymy? – Hawa. – Çort wozmi, häliden bäri gözläp lütüm çykdy. – Onda ýadansyňyz, agam, oturyň. – Spasibo. Men bir…

  Hyzmatdaşymyz

  270 gezek okalan

Soňky teswirler

Şirpäki tarapyndan Wajyp meseleler... Wajyp soraglar... makalada
Teswirçi! Siz nirde terbiýe alyp, önüp-ösen? Siz hemme näsaglary,maýyplary gyryp, "seleksiýa...
Shatlyk tarapyndan DÜWÜRTIK ÖRGÜNLERI NÄDIP AÝYRMALY? makalada
Jogaba garashyan
Shatlyk tarapyndan DÜWÜRTIK ÖRGÜNLERI NÄDIP AÝYRMALY? makalada
Salam men 24 yashymda men yuzumdenduwurtuk cykyp son olardan erwet yzlar galdy.ol yagday kop wagtdan...
Mähri tarapyndan ÝÜZDÄKI GARA TEGMILLER makalada
ýüzdäki dürtügi nädip aýyrmaly
Mähri tarapyndan ÝÜZDÄKI GARA TEGMILLER makalada
ýüzdäki dürtügi nädip aýyrmaly
Jemal tarapyndan МНЕ НЕ ДАЛИ АНТИБИОТИК! makalada
Спасибо за такую информацию. Очень рада, что на русском...

Ýazylanlardan

Iýun 20, 2012

GANLY IÇGEÇME

3452 gezek okalan

Fewral 23, 2011

ZENANLAR WE NEŞE

4043 gezek okalan

Mart 02, 2018

МНЕ НЕ ДАЛИ АНТИБИОТИК!

482 gezek okalan

Dekabr 26, 2014

STOMATIT: SEBÄPLERI, ALAMATLARY, BEJERGISI

3175 gezek okalan

Ýanwar 20, 2012

NIKOTIN "TUSSAGLYGYNDAN" AZAT BOLUŇ!

4505 gezek okalan

Awgust 06, 2015

MÖHÜM SORAGA SESLENME

2522 gezek okalan

Ýanwar 28, 2016

DOŇUZ DÜMEWI NÄME WE ONY NÄHILI BEJERMELI?

1902 gezek okalan

Dekabr 05, 2016

HOSSARYŇYZ AIDS BILEN KESELLÄN BOLSA...

1391 gezek okalan

Iýul 30, 2017

GAÇAKÇYLYGYŇ PIDASYNY ANYKLA WE KÖMEK ET

514 gezek okalan