Saglyk 7 ýaşady
abort-caklendirmeler_17072018.jpg
Siziň pikiriňizçe, jemgyýetimizde abortlaryň köpelmeginiň öňüni haýsy çäreler alyp biler?
 • 16 Iýul 2018, Duşenbe

  ERKEK ADAMLAR ZORLUKDA AÝYPLANMAKDAN NÄDIP HÜŞGÄR BOLMALY?

  Ol saňa seredip gülümsireýär, gözüni-gaşyny oýnadýar. Sen bolsa onuň ýüregini eýeländigiňe göz ýetirýärsiň we bir ädim ýakynlaşyp, onuň elinden tutmakçy bolýarsyň. Emma tutup-tutmankaň, gyz uly ili bilen gygyryp, ýüzüňe şarpyk…

  Hyzmatdaşymyz

  102 gezek okalan

 • 11 Iýul 2018, Çarşenbe

  ABORT – ÇYKALGA DÄL

    MÄHRIBAN JORA WE DOST! Gynansakda, zenan öz durmuşynda diňe bir bäbekhana çaga dogurmak üçin aýagyny basman, abortyň kömegi bilen çagasyndan dynmak üçin lukmanyň otagyndan hem ätlemeli bolýar. Şu eliňe…

  Lukman

  161 gezek okalan

 • 09 Iýul 2018, Duşenbe

  ÇAGAŇA KITAP OKAŇDA ONUŇ AŇYNDA NÄME BOLUP GEÇÝÄR?

  "Eje, maňa Böwenjigi aýdyp beräý!" Çaganyň şeýle haýyşyny bitirmäge gezek gelende, indi ene-atalar, terbiýeçiler ýa mugallymlar birnäçe ýollary ulanyp bilýärler. Sen ertekini suratly kitapdan okap berseňem bolýa, multfilmini açsaňam bolýa,…

  Hyzmatdaşymyz

  110 gezek okalan

 • 06 Iýul 2018, Anna

  GINEKOMASTIÝA: SEBÄPLERI, ALAMATLARY, BEJERGI ÇÄRELERI

  Ginekomastiýa – erkek göwüsleriniň mäzli ýa-da ýag dokumalarynyň köpelmeginiň hasabyna bir taraplaýyn ýa-da iki taraplaýyn göwrüminiň ulalma ýagdaýydyr. Göwüsde gatylyk, göwüs mäzleriniň ulalmagy, ellenilip barlananda agyry, oňaýsyzlyk ýagdaýlary ýüze çykarylýar.…

  Lukman

  106 gezek okalan

 • 02 Iýul 2018, Duşenbe

  DILI ÝARAGLY AWÇYLAR WE SENIŇ SAGLYGYŇ

  Sen egindeşleriň ýanynda özüňi elmydama rahat duýýarmyň? Olaryň diline düşmezlik üçin okuwa ýa üýşmeleňe gidesiň gelmedik wagtyny ýadyňa sal. Belki bu ýagdaý seniň öz başyňdan geçen däldir, ýöne ýa özüň…

  Hyzmatdaşymyz

  178 gezek okalan

 • 27 Iýun 2018, Çarşenbe

  YNANÝAN-YNANAMOK: GÖWRELILIK WE YRYMLAR

  Eje bolmaga garaşýan her bir göwreli zenan sagdyn çagany dünýä indirmek üçin witaminlere we mikroelementlere baý bolan iýmitleri iýmäge, bedenine ýakymly eşikleri geýmäge, ýakyn hossarlaryndan bolsa söýgä we kömege garaşýar.…

  Hyzmatdaşymyz

  210 gezek okalan

 • 24 Iýun 2018, Ýekşenbe

  MÄHIRSIZ SÖÝGISIZ TERBIÝÄMIZ

  Ýoldaşy bilen 2 ýyl ýaşaşyp aýrylyşyp gelen aýal doganym bilen ilkinji gezek ýakynda şahsy gürrüň etdim. Ol ene-atamyzyň närazylygyna garamazdan gaçyp gidipdi. Ol maňa munuň sebäbini "Men ejem dagy söýgä…

  Hyzmatdaşymyz

  214 gezek okalan

 • 20 Iýun 2018, Çarşenbe

  ÝOLDAŞYŇY PREZERWATIW ULANMAGA HÖWESLENDIRJEK DELILLER

  Islendik gatnaşyklarda bolşy ýaly, jynsy gatnaşyklarda hem özara ynamlylyk, biri-biriň duýgularyny we talaplaryny sylamak, diňlemek wajypdyr. Goragly jynsy gatnaşyklar – sagdyn gatnaşyklardyr. Biri-biriň goraglylygyny üpjün etmek üçin bolsa ýatakhanada şeýle…

  Hyzmatdaşymyz

  425 gezek okalan

Soňky teswirler

Ogulsat tarapyndan ÝÜZE ÇYKAN ÝAKALY NÄDIP AÝYRMALY? makalada
Yuzumdaki menekleri wesnuskany nadip ayryp bolarka
Jeyhun tarapyndan TÜRKMEN JEMGYÝETI WE KÖPAÝALLYLYK makalada
Hormatly maral nazarowa gyzlar kar edinmeli okamaly dip yazpsynyz ozuniz bilyansiniza bilegi guycli ...
Maýa tarapyndan "GYZLYK PERDESI" BARADA PIKIR ÝÖRETME makalada
Kim şony göresi gelse o-lala programma
Lukman toý gijesi sikişdik şondan soň meň ortamdan (amymdan) dürtük ördü. Näme edeýin
Şirpäki tarapyndan ERKEK ADAMLARY GYZYKLANDYRÝAN 11 SORAGA JOGAP makalada
Maýa, jynsy terbiýesizlik, ahlaksyzlyk bilen çaga galdyrma islegi-ýer bilen gök ýaly. Siziň e...
Jynsy terbiye berilmandir @Maya ynha netije zooparkda saklamaly bolupdyr.

Ýazylanlardan

Mart 31, 2011

WARIKOZ

3035 gezek okalan

Mart 04, 2014

MAŇA GULAK ASYŇ!

3451 gezek okalan

Mart 07, 2018

8-NJI MART: GÜN TERTIBI

238 gezek okalan

Aprel 04, 2015

KARIKATURAÇYLARYŇ GÖZI BILEN: ARASSAÇYLYK

2119 gezek okalan

Fewral 11, 2016

YLYM WE JYNSLARYŇ DEŇLIGI

2533 gezek okalan

Iýul 09, 2012

GAN BASYŞYNYŇ ÝOKARLANMA KESELI

8740 gezek okalan

Mart 05, 2011

GYZYLÖDEGIŇ RAK KESELI

4438 gezek okalan

Noýabr 29, 2011

OŇURGA AGYRMALARYNYŇ ALAMATLARY

4281 gezek okalan

Sentýabr 04, 2017

ÇAGA TERBIÝESINIŇ KÖNE KANUNLARY

1404 gezek okalan

Mart 31, 2016

OKYJYSYZ GALAN KITAPLAR

3020 gezek okalan

Maý 19, 2015

KANUNLAŞDYRYLAN GALYŇ

2875 gezek okalan