ynsanperwerlik_08022018.jpg
Siz erkek ginekolog lukmanlaryň bolmagyny oňlaýarsyňyzmy?
 • 20 Mart 2018, Sişenbe

  ÇAGAM – ÖMÜR DOWAMATYM

  ÝUNISEF-iň "Çaga ömrüniň ilkinji 1000 güni – onuň bagtly geljeginiň gözbaşydyr" atly bäsleşigine gatnaşyjynyň makalasyny hödürleýäris. Bäsleşik BMG-nyň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasy tarapyndan gurnalýar. Bäşleşigiň maksady – adamyň akyl…

  Hyzmatdaşymyz

  106 gezek okalan

 • 16 Mart 2018, Anna

  DEM ALYŞ ÝOLLARYNA DEL JISIM DÜŞENDE ILKINJI KÖMEGIŇ BERILŞI

  Dem alyş ýollaryna köplenç iýmit (hoz, süýji, sakgyç) we ownuk jisimler (togolok jisimler, çaga oýnawaçlarynyň bölejikleri) düşýär. Dem alyş ýollaryna düşen del jisimi aýyrmakda emeli üsgürmegiň peýdasy uludyr. Käbir ýagdaýlarda,…

  Hyzmatdaşymyz

  121 gezek okalan

 • 08 Mart 2018, Perşenbe

  KÖP GARAŞYLAN BILDIRIŞ

  2018-nji ýylyň 8-nji martynda, Bütindünýä Zenanlar Gününe bagyşlap Türkmenistanyň Zenanlar Birleşigi we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasy bileleşip "Hany, Öňe Zenanlar" (HÖZ) programmasyny ýola goýarlar. Programmanyň Baş Maksady: Türkmen gyz-gelinlerine,…

  Hyzmatdaşymyz

  181 gezek okalan

 • 07 Mart 2018, Çarşenbe

  8-NJI MART: GÜN TERTIBI

  Owadan çemenler, şokolad, ýakymly sözler… Şu gün men türkmenistanly zenanlaryň durmuşyny gowulaşdyryp biljek anyk teklipler etmekçi. Bir-birimize bolan ýakymsyz duýgularymyzy (bäsdeşlik, görüplik), aýratynlyklarymyzy, dini ynançlarymyzy, syýasaty bir tarapa goýup, sizi…

  Hyzmatdaşymyz

  106 gezek okalan

 • 05 Mart 2018, Duşenbe

  ÇAÝ WE RAZYÇYLYK

  Türkmenleriň çaýy gowy görşi ýaly gowy görýän başga millet barmyka?! Nirede bolsagam, "çaý" diýilse, keçedir, käse-çäýnek, çaýyň ýüzündäki köpürjikleri maňlaýymyza sylyşymyz göz öňümizden geçip gidýändir. Galyberse-de, diňe bizde myhmanyň geljek-gelmejegini…

  Hyzmatdaşymyz

  145 gezek okalan

 • 02 Mart 2018, Anna

  МНЕ НЕ ДАЛИ АНТИБИОТИК!

  Как вы думаете, как лечат простуду у детей родители в Туркменистане? Я заметила следующую закономерность. В обычной семье однажды утром просыпается ребенок и его мама замечает, что он сопит, кашляет…

  Hyzmatdaşymyz

  482 gezek okalan

 • 24 Fewral 2018, Şenbe

  BAGT ÝANÝOLDAŞYŇ MILLETINE BAGLYMYKA?

  Enem pahyr maňa diýýärdi: "Aýgüljan, men ýaşaýakam-a rugsat bermerin, ýöne ölenimden soňam görümde öwrülerin! Daşary ýurtla baraýmagyn!" Men daşary ýurtlarda bilim alamsoň, pikir edişim, geýnişim, gep-gürrüňim üýtgeşik bolansoň enemjan çekinýärdi.…

  Hyzmatdaşymyz

  323 gezek okalan

 • 21 Fewral 2018, Çarşenbe

  EGER MENIŇ ÝITSE DILIM, GEREK DÄLDIR ÖZGE ZULUM

  Možnomydyr, oglanlar! – Geliň, geçiň, ýaşuly. – Şu ýeri gazetiň redaksiýasymy? – Hawa. – Çort wozmi, häliden bäri gözläp lütüm çykdy. – Onda ýadansyňyz, agam, oturyň. – Spasibo. Men bir…

  Hyzmatdaşymyz

  270 gezek okalan

Soňky teswirler

Bazar Utamyshov tarapyndan ÖT HALTANYŇ DAŞ KESELI makalada
Salam lukman men 2 yyl öň ödumi ayrtdym yöne henizem öňki agyryan yerim bildirip dur men yöne...
Turkmen fashistlereni jogap tarapyndan МНЕ НЕ ДАЛИ АНТИБИОТИК! makalada
turkmench okayan yok indi. Name bularam indi saglyk metbugatyng yazanyny shu verde gomalymy. Goyunmy...
Turkmen fashitlerine jogap tarapyndan Wajyp meseleler... Wajyp soraglar... makalada
Teswirchi sen ozung yuk bolyang jemgyyete. "agyr nasaglary name gerek sagaltmak" fashist hem senden ...
Admin tarapyndan МНЕ НЕ ДАЛИ АНТИБИОТИК! makalada
Salam. Teswiriňiz, pikirleriňiz üçin köp sag boluň. Biz köpmilletli döwletde ýaşaýarys. ...
Teswirçi tarapyndan Wajyp meseleler... Wajyp soraglar... makalada
1) Onkologiýada näsaglardan bejergi üçin töleg alynmaýar diýip eşidipdim weli, derman üçin...
Teswirçi tarapyndan BAGT ÝANÝOLDAŞYŇ MILLETINE BAGLYMYKA? makalada
Millet we millilik düşünjesine görä üýtgäp biler temaň jogaby, Gaýry millet bilen durmuş ...

Ýazylanlardan

Oktýabr 29, 2011

OTIT

3334 gezek okalan

Mart 14, 2011

GYZAMYK

2992 gezek okalan

Sentýabr 28, 2014

EBOLA KESELINIŇ ÝAÝRAMAGY ADAMZADA HOWP SALÝAR

3814 gezek okalan

Noýabr 22, 2010

ÇILIMKEŞLIK

4812 gezek okalan

Ýanwar 09, 2012

UÇUK ÝOKANÇLYGYNYŇ KÖP DÜRLÜLIGI

3724 gezek okalan

Fewral 11, 2016

YLYM WE JYNSLARYŇ DEŇLIGI

2404 gezek okalan