ynsanperwerlik_08022018.jpg
Siz erkek ginekolog lukmanlaryň bolmagyny oňlaýarsyňyzmy?
 • 20 Mart 2018, Sişenbe

  ÇAGAM – ÖMÜR DOWAMATYM

  ÝUNISEF-iň "Çaga ömrüniň ilkinji 1000 güni – onuň bagtly geljeginiň gözbaşydyr" atly bäsleşigine gatnaşyjynyň makalasyny hödürleýäris. Bäsleşik BMG-nyň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasy tarapyndan gurnalýar. Bäşleşigiň maksady – adamyň akyl…

  Hyzmatdaşymyz

  39 gezek okalan

 • 16 Mart 2018, Anna

  DEM ALYŞ ÝOLLARYNA DEL JISIM DÜŞENDE ILKINJI KÖMEGIŇ BERILŞI

  Dem alyş ýollaryna köplenç iýmit (hoz, süýji, sakgyç) we ownuk jisimler (togolok jisimler, çaga oýnawaçlarynyň bölejikleri) düşýär. Dem alyş ýollaryna düşen del jisimi aýyrmakda emeli üsgürmegiň peýdasy uludyr. Käbir ýagdaýlarda,…

  Hyzmatdaşymyz

  107 gezek okalan

 • 08 Mart 2018, Perşenbe

  KÖP GARAŞYLAN BILDIRIŞ

  2018-nji ýylyň 8-nji martynda, Bütindünýä Zenanlar Gününe bagyşlap Türkmenistanyň Zenanlar Birleşigi we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasy bileleşip "Hany, Öňe Zenanlar" (HÖZ) programmasyny ýola goýarlar. Programmanyň Baş Maksady: Türkmen gyz-gelinlerine,…

  Hyzmatdaşymyz

  169 gezek okalan

 • 07 Mart 2018, Çarşenbe

  8-NJI MART: GÜN TERTIBI

  Owadan çemenler, şokolad, ýakymly sözler… Şu gün men türkmenistanly zenanlaryň durmuşyny gowulaşdyryp biljek anyk teklipler etmekçi. Bir-birimize bolan ýakymsyz duýgularymyzy (bäsdeşlik, görüplik), aýratynlyklarymyzy, dini ynançlarymyzy, syýasaty bir tarapa goýup, sizi…

  Hyzmatdaşymyz

  96 gezek okalan

 • 05 Mart 2018, Duşenbe

  ÇAÝ WE RAZYÇYLYK

  Türkmenleriň çaýy gowy görşi ýaly gowy görýän başga millet barmyka?! Nirede bolsagam, "çaý" diýilse, keçedir, käse-çäýnek, çaýyň ýüzündäki köpürjikleri maňlaýymyza sylyşymyz göz öňümizden geçip gidýändir. Galyberse-de, diňe bizde myhmanyň geljek-gelmejegini…

  Hyzmatdaşymyz

  131 gezek okalan

 • 02 Mart 2018, Anna

  МНЕ НЕ ДАЛИ АНТИБИОТИК!

  Как вы думаете, как лечат простуду у детей родители в Туркменистане? Я заметила следующую закономерность. В обычной семье однажды утром просыпается ребенок и его мама замечает, что он сопит, кашляет…

  Hyzmatdaşymyz

  474 gezek okalan

 • 24 Fewral 2018, Şenbe

  BAGT ÝANÝOLDAŞYŇ MILLETINE BAGLYMYKA?

  Enem pahyr maňa diýýärdi: "Aýgüljan, men ýaşaýakam-a rugsat bermerin, ýöne ölenimden soňam görümde öwrülerin! Daşary ýurtla baraýmagyn!" Men daşary ýurtlarda bilim alamsoň, pikir edişim, geýnişim, gep-gürrüňim üýtgeşik bolansoň enemjan çekinýärdi.…

  Hyzmatdaşymyz

  315 gezek okalan

 • 21 Fewral 2018, Çarşenbe

  EGER MENIŇ ÝITSE DILIM, GEREK DÄLDIR ÖZGE ZULUM

  Možnomydyr, oglanlar! – Geliň, geçiň, ýaşuly. – Şu ýeri gazetiň redaksiýasymy? – Hawa. – Çort wozmi, häliden bäri gözläp lütüm çykdy. – Onda ýadansyňyz, agam, oturyň. – Spasibo. Men bir…

  Hyzmatdaşymyz

  232 gezek okalan

Soňky teswirler

Şapak tarapyndan EJE, KAKA, MEN KIM? makalada
Çandanam, gyzlarymyza selfiden başga-da öwretmeli zatlarymyz gaty köp...<br /><br />...
Çary tarapyndan Wajyp meseleler... Wajyp soraglar... makalada
Bizde türkmenlerde köp erkekler çaga dogurtmak esasy borjydyr öýdýärler. Erkekler esasy borju...
Salam Abdylla ejenizin gyzylodek eroziya keseli govulasdymy namelerden hayyr tapdynyz aytsanyz biz h...
Aýlanyp - öwrülip ýene-de dermanlara geldik. Gereksiz ýene derman (ylaýtada antibiýotik) ulan...
okyjy tarapyndan BABASYL KESELI makalada
Jigimde bu keseliň alamatlarynyň bardygyny bildim. Yaşy 20 emma muňa garamazdan nahili ehir ceks...
Işan tarapyndan AHLAK NÄME? makalada
Ahlak adama tebigatyň beren peşgeşi. Ol beýle bolmasa onda näme okuwly, ylymly adamlaryň arasy...

Ýazylanlardan

Mart 07, 2018

8-NJI MART: GÜN TERTIBI

96 gezek okalan

Awgust 12, 2016

ÝAGŞYLYK ETMEGIŇ WAGTY GELDI

1829 gezek okalan

Iýul 15, 2011

MEREZÝEL KESELI

4438 gezek okalan

Aprel 22, 2013

SÜŇK INÇEKESELI: ALAMATLARY WE BEJERGISI

3327 gezek okalan

Iýun 06, 2017

ADATY JEMGYÝETIŇ ADATDAN DAŞARY TALAPLARY

1197 gezek okalan

Awgust 13, 2012

ADAMYŇ SAGLYGY NÄDEREJEDE ÖZÜNE BAGLY?

3697 gezek okalan

Aprel 04, 2015

KARIKATURAÇYLARYŇ GÖZI BILEN: ARASSAÇYLYK

1995 gezek okalan

Awgust 10, 2011

GIPOTIREOZ

2901 gezek okalan

Mart 31, 2016

OKYJYSYZ GALAN KITAPLAR

2798 gezek okalan