Saglyk 7 ýaşady
abort-caklendirmeler_17072018.jpg
Siziň pikiriňizçe, jemgyýetimizde abortlaryň köpelmeginiň öňüni haýsy çäreler alyp biler?
 • 16 Iýul 2018, Duşenbe

  ERKEK ADAMLAR ZORLUKDA AÝYPLANMAKDAN NÄDIP HÜŞGÄR BOLMALY?

  Ol saňa seredip gülümsireýär, gözüni-gaşyny oýnadýar. Sen bolsa onuň ýüregini eýeländigiňe göz ýetirýärsiň we bir ädim ýakynlaşyp, onuň elinden tutmakçy bolýarsyň. Emma tutup-tutmankaň, gyz uly ili bilen gygyryp, ýüzüňe şarpyk…

  Hyzmatdaşymyz

  102 gezek okalan

 • 11 Iýul 2018, Çarşenbe

  ABORT – ÇYKALGA DÄL

    MÄHRIBAN JORA WE DOST! Gynansakda, zenan öz durmuşynda diňe bir bäbekhana çaga dogurmak üçin aýagyny basman, abortyň kömegi bilen çagasyndan dynmak üçin lukmanyň otagyndan hem ätlemeli bolýar. Şu eliňe…

  Lukman

  161 gezek okalan

 • 09 Iýul 2018, Duşenbe

  ÇAGAŇA KITAP OKAŇDA ONUŇ AŇYNDA NÄME BOLUP GEÇÝÄR?

  "Eje, maňa Böwenjigi aýdyp beräý!" Çaganyň şeýle haýyşyny bitirmäge gezek gelende, indi ene-atalar, terbiýeçiler ýa mugallymlar birnäçe ýollary ulanyp bilýärler. Sen ertekini suratly kitapdan okap berseňem bolýa, multfilmini açsaňam bolýa,…

  Hyzmatdaşymyz

  110 gezek okalan

 • 06 Iýul 2018, Anna

  GINEKOMASTIÝA: SEBÄPLERI, ALAMATLARY, BEJERGI ÇÄRELERI

  Ginekomastiýa – erkek göwüsleriniň mäzli ýa-da ýag dokumalarynyň köpelmeginiň hasabyna bir taraplaýyn ýa-da iki taraplaýyn göwrüminiň ulalma ýagdaýydyr. Göwüsde gatylyk, göwüs mäzleriniň ulalmagy, ellenilip barlananda agyry, oňaýsyzlyk ýagdaýlary ýüze çykarylýar.…

  Lukman

  106 gezek okalan

 • 02 Iýul 2018, Duşenbe

  DILI ÝARAGLY AWÇYLAR WE SENIŇ SAGLYGYŇ

  Sen egindeşleriň ýanynda özüňi elmydama rahat duýýarmyň? Olaryň diline düşmezlik üçin okuwa ýa üýşmeleňe gidesiň gelmedik wagtyny ýadyňa sal. Belki bu ýagdaý seniň öz başyňdan geçen däldir, ýöne ýa özüň…

  Hyzmatdaşymyz

  178 gezek okalan

 • 27 Iýun 2018, Çarşenbe

  YNANÝAN-YNANAMOK: GÖWRELILIK WE YRYMLAR

  Eje bolmaga garaşýan her bir göwreli zenan sagdyn çagany dünýä indirmek üçin witaminlere we mikroelementlere baý bolan iýmitleri iýmäge, bedenine ýakymly eşikleri geýmäge, ýakyn hossarlaryndan bolsa söýgä we kömege garaşýar.…

  Hyzmatdaşymyz

  210 gezek okalan

 • 24 Iýun 2018, Ýekşenbe

  MÄHIRSIZ SÖÝGISIZ TERBIÝÄMIZ

  Ýoldaşy bilen 2 ýyl ýaşaşyp aýrylyşyp gelen aýal doganym bilen ilkinji gezek ýakynda şahsy gürrüň etdim. Ol ene-atamyzyň närazylygyna garamazdan gaçyp gidipdi. Ol maňa munuň sebäbini "Men ejem dagy söýgä…

  Hyzmatdaşymyz

  214 gezek okalan

 • 20 Iýun 2018, Çarşenbe

  ÝOLDAŞYŇY PREZERWATIW ULANMAGA HÖWESLENDIRJEK DELILLER

  Islendik gatnaşyklarda bolşy ýaly, jynsy gatnaşyklarda hem özara ynamlylyk, biri-biriň duýgularyny we talaplaryny sylamak, diňlemek wajypdyr. Goragly jynsy gatnaşyklar – sagdyn gatnaşyklardyr. Biri-biriň goraglylygyny üpjün etmek üçin bolsa ýatakhanada şeýle…

  Hyzmatdaşymyz

  425 gezek okalan

Soňky teswirler

Salam lukman kyn gorman shu soraga jogap berayiñ...sach dushmesi nam un bolup biler onuni alysh cha...
Isa Taylyyew tarapyndan AŞGAZAN ASTY MÄZI makalada
mende çep gapdalymda gapyrgamyň aşagynda dem alamda agyry bar. şol agyry aşgazan asty mäz bolu...
Hemra tarapyndan WIAGRANYŇ TÄSIRI makalada
Салам.. суйжилик Сахыр дибетик кеселден ежер чекйян 33 я...
Hemra tarapyndan WIAGRANYŇ TÄSIRI makalada
Sahyra peydasy zyyany bolyamy jyns
Meniñ 2 ýyldan bäri çep dyzym (dyz çanagynyñ sag gapdaly) agyrýar.Agyrynyñ köşeşýan wagt...
Ençeme ýyldan bäri çep dyzym agyrýar. Ķäte beterleşýär.ķöşeşen wagtlaryda bolyar.Agyry...

Ýazylanlardan

Mart 08, 2018

KÖP GARAŞYLAN BILDIRIŞ

288 gezek okalan

Awgust 05, 2017

ZENAN KÄMILLEŞMESI WE TÖLEGSIZ ÖÝ IŞLERI

823 gezek okalan

Aprel 16, 2011

DEMGYSMA. (BRONHIAL ASTMA)

4757 gezek okalan

Awgust 13, 2012

ADAMYŇ SAGLYGY NÄDEREJEDE ÖZÜNE BAGLY?

3814 gezek okalan

Aprel 19, 2017

GÖRIPÇILIK – BAGTYŇ DUŞMANY

1228 gezek okalan

Oktýabr 25, 2010

ÝITI RESPIRATOR KESELLERI

3985 gezek okalan

Awgust 06, 2015

MÖHÜM SORAGA SESLENME

2636 gezek okalan

Maý 19, 2015

KANUNLAŞDYRYLAN GALYŇ

2875 gezek okalan

Sentýabr 05, 2012

ENE-ATALAR, ÜNS BERIŇ: PERINATAL ENSEFALOPATIÝA

3714 gezek okalan