COVID-19 WE “IMMUNITET PASPORTY”

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.33 (6 Ses)

covid 19 immunitet pasportyBSGG ilatyň saglygyny we jemgyýetçilik gatnaşyklaryny nazarda tutup, COVID-19 bilen göreşmegiň indiki tapgyryna degişli gollanma çykardy. Käbir hökümetlere görä, COVID-19-a sebäp bolýan SARS-CoV-2 wirusyna garşy antibedenleriň anyklanmagy "immunitet pasportuna" esas bolup biler. Bu adamlaryň ikilenç kesellemen diýen pikir bilen daşaryk çykmagyna ýa-da işe gatnap başlamagyna getirer. Häzirki wagtda COVID-19-dan sagalyp, antibedenleri bar bolan kişilere keseliň gaýtadan ýokuşmajakdygyny tassyklaýan hiç hili delil ýok.

Çeşme: BSGG