TÄZE ZELANDIÝANYŇ COVID-19 ÝEŇME SYRY

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

covid 19 taze zelandiyadaTäze Zelandiýa COVID-19 garşy göreşde rekord goýdy ýagny, ol wagt ýitirmän Hökümetiň Gaýragoýulmasyz Gaýtargy Indeksini iň ýokary nokada galdyryp, COVID-19 ýok etmegi başardy.

Ol munuň üçin nämeler etdi?

Lancet Jemgyýetçilik Saglygy zurnalyna görä, esasy sebäp: "Kesgin ýurt dolandyryşygy, netijeli aragatnaşyk saklama we halkyň ýokary derejede düzgünlere uýmagy".

Gyssagly COVID-19 barlaglarynyň sanyny köpeltdi we ýokuşma zynjyryny kesgitläp, indiki ýokuşmalaryň öňüni almak üçin kesellänler haýal etmän çetleşdirildi.

↪ Aprel aýynyň ahyrynda, berk aragatnaşyk yzarlama arkaly adamlar kesellemänkä 2-7 güne çenli çetleşdirilýärdi.

Berk karantin we serhetleriň ýapylmagy jemgyýetçilik saglyk syýasatlarynyň berjaý edilmegini peseldip biljek ykdysadysaýetiň we ruhy saglygyň durnuksyzlygyny azaltmaga kömek etdi.

Kommentariýleriň birine görä, netije-de, Täze Zelandiýanyň karantini "berkligi we batyrlygy bilen öňe saýlandy".