OGLANYŇ BOÝ OGLANDYGYNY, ÝAGNY JYNSY GATNAŞYGY GEÇIRMÄNDIGINI NÄDIP BILIP BOLAR?

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.47 (15 Ses)

jynsy terbiye 7Oglanyň jynsy gatnaşygy geçirmändigini, ýagny onuň boý oglandygyny görkezýän, subut edýän alamat ýokdur. Oglanlaryň gatnaşyklarda bolandygyny görkezýän anatomiki alamat bolmaýar. Dogry, oglanyň ýygra, utanjaň bolmagy, gyz bilen aňsat gürrüň açyp bilmezligi, söýgi ýa-da jynsy gatnaşyklar barada gürrüň açylanda gyzaryp utanmagy onuň tejribesiz, boý oglanlygyndan habar berip biler. Ýöne başga tarapdan, kä ýaş ýigitler entek jynsy gatnaşygy geçirmedik bolsa-da, özlerini bu ugurdan bilermen, tejribeli görkezmäge çalşyp bilerler. Görşümiz ýaly, oglanyň gatnaşyklarda tejribelidigini ýa-da tejribesizdigini diňe ondan sorap ýa-da özüniň boýun almalaryndan anyklap bolýandyr. Şonuň üçin hem jübütleriň biri-birine ynanyp, pikir alyşmagy, gönümel, açyk gürrüňdeşligi alyp barmagy özara gyzyklanmalar, seniň taýyň öňki tejribesi, islegleri barada peýdaly boljak maglumatlary berip biler.