Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

IÇ GATAMA

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.67 (6 Ses)

Hormatly okyjy!

Iç gatamanyň sebäpleri köpdürli bolup, bagryň we öt haltanyň näsazlyklary, içege keselleri, iýmit siňdirişi amala aşyrýan fermentleriň ýetmezçiligi, galkan şekilli mäziň işiniň ýetmezçiligi, nädogry hem-de özwagtynda iýmitlenmezlik ýaly faktorlar  bu ýakymsyz alamatyň ýüze çykmagyna getirip bilýändir. Anyklaýyş barlaglary geçip, degişli bejergini almak üçin gastroenterolog lukmanyna ýüz tutmagyňyzy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2582 gezek okalan

Teswirler (1)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Semsat

Namcun ic yurek ursy yaly hereket edyar.<br />Tizden-Tiz jogap berayseniz.

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location