Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GÖWRELILIK

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.33 (3 Ses)

Hormatly  okyjy!

Göwreliligiň  9-njy  aýy  öz içine  33-36 akuşer  hepdeleri alyp ,  34-35 hepdä çenli  gasykda hem-de bilde ýüze  çykýan agyrylar wagtyndan  öň dogma howpunyň alamatlary bolup bilýändir. Şeýle ýagdaýlarda lukmanyň gözegçiliginden soň, degişli serişdeleri ulanmak dogry bolar. 9-njy aýyň soňunda döreýän gasykdaky agyrylar çaga dogrumyna taýynlaýjy burgular bolup, olar kem-kemden kadaly dogrum güýçlerine geçip biler. Çaga olar hiç hili zyýan ýetirip bilmeýär. Ýöne agyrylaryň güýjemegi, çaganyň ýan suwlarynyň wagtyndan öň gelmegi, jynshanadan ganly , iriňli bölünip çykmalar lukmana gyssagly ýagdaýda ýüz tutmak üçin görkezme bolup durýandyr.

Hormat bilen, saýtyň ginekolog lukmany.

 • 5556 gezek okalan

Teswirler (14)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
 1. s.beater

Gowrelilik dowrunun birinji ayynda bil gelman bilermi <br />Shular barada ginishleyin maglumat beraysenis

 
 1. Lukman

Leýla!<br /> "Şeýle häsiýetli jynsy gatnaşyklar" diýmek bilen, men sözüň doly manysynda göz öňüne tutulýan jynsy gatnaşyklary barada söz açman,Maraly gyzyklandyrýan sorag boýunça jogap berdim.Kadaly geçýän göwrelilikde aýalda aýbaşy gelmeýär.

 
 1. Leyla

Hormatly Lukman!<br />Shu yerde siz ".Şeýle häsiýetli jynsy gatnaşykdan soň aýbaşynyň gijä galyp gelmegi başga sebäpler netijesinde hem bolup biler"(Marala yazan jogabynyzda) eysem gowrelilik bolsa aybashy gelyarmi ?

 
 1. Lukman

Maral!<br /> Gyzlyk alynmazdan,daşky jynsy agzalara ýanaşylyp, dölüň dökülmegi netijesinde göwreliligiň galma ähtimallygy juda pes hem bolsa, şeýle ýagdaýlar lukmançylyk edebiýatynda beýan ediýär.Şeýle ýagdaýlarda göwreliligiň galmagy erkeklik...

Maral!<br /> Gyzlyk alynmazdan,daşky jynsy agzalara ýanaşylyp, dölüň dökülmegi netijesinde göwreliligiň galma ähtimallygy juda pes hem bolsa, şeýle ýagdaýlar lukmançylyk edebiýatynda beýan ediýär.Şeýle ýagdaýlarda göwreliligiň galmagy erkeklik öýjükleriniň mukdaryna we işjeňligine baglydyr.Şeýle häsiýetli jynsy gatnaşykdan soň aýbaşynyň gijä galyp gelmegi başga sebäpler netijesinde hem bolup biler.Size göwreliligi anyklaýan test barlagyny ýa-da jyns agzalarynyň ultrases barlagyny geçirme anyk maglumatlary berip biler.

Dowamy
 
 1. Maral

Salam Hormatly Lukman!<br />Shu sayt arkaly sizing beryan maslahatynyzdan kop zady owrenyas,ilki bilen size ullakan minnetdarlygymyzy bildiryan.Hormatly lukman mende sheyle sorag bar gyzyn gyzlygy alynmazdan jynsy gatnashygy gechirmegi...

Salam Hormatly Lukman!<br />Shu sayt arkaly sizing beryan maslahatynyzdan kop zady owrenyas,ilki bilen size ullakan minnetdarlygymyzy bildiryan.Hormatly lukman mende sheyle sorag bar gyzyn gyzlygy alynmazdan jynsy gatnashygy gechirmegi netijesinde gowrede chaga galmak ahtimallygy ulymy ?eger jynsy gatnashykdan sonra gyzyn aybashy gija galyp gelse (1 aydan kop wagt) gowrede chaga galyp bilermi ?

Dowamy
 
 1. Lukman

Hormatly Aýjeren!<br /> Göwreliligiň 5-nji hepdesinde jynshanadan ganly bölünip çykmalaryň ýüze çykmagy, göwreliligiň düşme howpynyň döränliginden habar berýär Onuň sebäbini anyklamak üçin öz lukmanyňyza ýüz tutuň.Goraýyş düzgünini berjaý etmek...

Hormatly Aýjeren!<br /> Göwreliligiň 5-nji hepdesinde jynshanadan ganly bölünip çykmalaryň ýüze çykmagy, göwreliligiň düşme howpynyň döränliginden habar berýär Onuň sebäbini anyklamak üçin öz lukmanyňyza ýüz tutuň.Goraýyş düzgünini berjaý etmek (hereketleri,agyr fiziki zähmeti aradan aýyrmak),progesteron gormonyny (dýufaston,uterožestan)belli tertipde ulanma, ýatgynyň ýygrylmalaryna garşy serişdeler (platifillin), gan akmany duruzýan serişdeleri almak peýdaly netijeleri berer.Bejergiden öň ultrases barlagyny geçirme bejergini doly bellemäge kömek edip biler.

Dowamy
 
 1. ayjeren

Hormatly lukman. Men gowreliligimin 5 hepdeliginde gan gorundi. Bu howplymy.

 
 1. Leyla

Maslahatyngyz uchin kop sagbolung hormatly Lukman!

 
 1. lukman

Hormatly Leýli!<br /> Meniň düşünşime görä, garyn myşsalarynyň çeýeliginiň ýokarlanma alamatyny siz garyn boşlugynda dörän çiş diýip hasaplapsyňyz.Eger siz garnyň öňki diwarynyň myşsalarynyň şeýle ýagdaýyny gazanan bolsaňyz, onda bu geşirilen...

Hormatly Leýli!<br /> Meniň düşünşime görä, garyn myşsalarynyň çeýeliginiň ýokarlanma alamatyny siz garyn boşlugynda dörän çiş diýip hasaplapsyňyz.Eger siz garnyň öňki diwarynyň myşsalarynyň şeýle ýagdaýyny gazanan bolsaňyz, onda bu geşirilen türgenleşmeleriň netijeliliginden habar berýär.

Dowamy
 
 1. Leyla

Sagbolung hormatly Lukman!<br />Ginekolog barlagdan gechdim.UZB dushdum gaytadan.yok mende uytgeshiklik duymadylar.1zady aytmagy unudypdyryn men sportyn ylgamak gornushine gyzyklanyadym dowlet yaryshlaryna hem gatnashyadym.Gapyrga bilen gowegin...

Sagbolung hormatly Lukman!<br />Ginekolog barlagdan gechdim.UZB dushdum gaytadan.yok mende uytgeshiklik duymadylar.1zady aytmagy unudypdyryn men sportyn ylgamak gornushine gyzyklanyadym dowlet yaryshlaryna hem gatnashyadym.Gapyrga bilen gowegin ashagyna chenli orun alan gaty chish bu Upr press bolup biler diydiler.Meni hayran galdyran yeri ol ong ylgayan wagtym yokduda.bes edemsong dorapdir.Entek yash ekenin sabyrly bol diydiler hormatly Lukmanlar.

Dowamy
 
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location