Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

JYNSY GATNAŞYK

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.32 (95 Ses)

Hormatly okyjy!

Ilkinji gijeden soň wagtlaýyn döreýän amatsyz ýagdaýlar (agyry, gyzlyk perdäniň ýyrtylmasyndan soň döreýän çişginlilik, gan akmalar) soňky jynsy gatnaşyklaryň gijikmeginiň sebäbi bolup biler. Esasy düzgün-ýaş çatynjalaryň biri-birine düşünmegi, özara isleglerini beýan etmegi, biri-birini duýmagy başarmagydyr. Diňe biri-biriňi diňläp hem-de duýup Siz jynsy islegleriňizi kesgitläp bilersiňiz. Jynsy gatnaşyklar barada has doly maglumaty almak üçin saýtymyzda ýerleşdirilen "Ilkinji gijäniň syrlary we... ýalňyşlyklary", "Aýalyň we erkegiň seksuallygynyň arasynda tapawut barmy?" atly makalalardan okap bilersiňiz.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 • 18701 gezek okalan

Teswirler (16)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
 1. big boy0000

Lukman men jynsy gatnasykda gowreli bolmazlygy ucin name etmeli?

 
 1. Ataska

ataska@mail.com

 
 1. Dayanch

Salam lukman.menin soygulim hic jynsy gatna$ykda bolasy gelenok.name ucin seyleka ?

 
 1. Meylis

Slm lukman men 3 4 gunden drachit taslamasam bolmaya so keseli nadip goysa bolyar

 
 1. anna

Salam men dossum oylenenok sony nadip oyermeli

 
 1. anna

atanna89@gmail.com

 
 1. maksat

Salam lukman men yany yakynda durmus gurdum ayalym bilen jynsy gatnasykda bolamdan son doklen dol yzyna cykya su barada maslahat bermeginizi hayys edip sorayaryn

 
 1. maksat

Lukman men gyz bilen bolanymda dol gelmeyar ozem men gunde 1 2 gezek dokmesem bolanak shu hasiyetimi nadip tashlap bolyar shu soragyma jogap berayinda

 
 1. maksat

Lukman menin gyz bilen bolanymda dol gelmeyar ozew gunde 1 2gezek dokmesem bolanak shu hasiyetimi nadip tashlap bolyar

 
 1. azat

salam lukman

 
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location