ÖKJÄNIŇ JAÝRYLMASYNYŇ BEJERGISI

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.42 (12 Ses)

Hormatly okyjy!

Ökjeleriň jaýrylmagyna dogry saýlanylmadyk, dar, deriniň ýerini tutujy serişdelerden taýynlanan aýakgaplaryň, sintetiki joraplaryň geýilmegi, deriniň kömelekli zeperlenmeleri, deriniň guraksylygy, witamin ýetmezçiligi, aşgazan keselleri, süýji keseli sebäp bolup biler.

Aýaklaryň zeperlenmeginiň bejergisini başlamazdan öň olaryň sebäplerini kesgitlemek gerekdir. Deriniň kömelekli zeperlenmelerini aradan aýyrmak üçin dermatolog lukmanyna ýüz tutmak, iýmitlenme düzgünine üýtgeşme girizme, oňaýly aýakgap saýlama geçiriljek esasy çäreleriň başlangyjy bolup hyzmat edip biler.

Ökjäniň derisiniň guraklygyny aradan aýryp, onuň iýmitlenmegini, jaýrylan deriniň bitişmegini gazanmak üçin öý şertlerinde, elýeter serişdeleriň kömegi bilen bejergi çärelerini geçirip bolar. Ynha, olaryň birnäçesini dykgatyňyza hödürleýäris:

► Iýmit sodasy goşulan gyzgyn suwda aýagyňyzyň derisini ýumşadyň. Soňra olary gowy süpürip, jaýrylan ökjä gyrgyçdan geçirilen ter hyýaryň we gyzgyn suwda ýumşadylan soganyň lötüni goýuň. Bu önümler 2:1 gatnaşykda bolmalydyr. Bu ýapgyny gije goýup, irden aýakdan ýuwup aýyryň we ýagly kremi çalyň.

► Derisi gyzgyn suwda ýumşadylan aýaklara zeýtun we ösümlik ýagynyň çalynmagy hem peýdaly netijeleri berýär. Aýaklaryňyza ýag çalyp pagtadan taýýarlanylan joraby geýiň we ony hem sellofan haltajyk bilen örtüp 2-3 sagat saklaň. Soňundan aýaklaryňyzy ýuwup, krem çalyň.

► Bor turşulygy goşulan gyzgyn suwda aýaklaryňyzy ýumşadyň. Soňra ony gowy süpürip, A witaminini saklaýan kremi jaýrylan ökjä çalyň. Wazelin hem gowy kömek edip biler.

► Aýaklaryňyzy hwoýanyň ergini bilen aşhana duzy goşulan (2 nahar çemçe ýeterlik) suwda saklamak hem peýdaly netijeleri berip biler. Soňundan ökjelere kastor (sürgi) ýagyny çalyp, gijesine jorap geýmelidir.

► Aloe otunyň şiresini, düýp soganyň suwuny, balyk ýagyny we uny saklaýan garyndynyň ulanylmagy hem jaýrylan deriniň bitişmegine ýardam berýär. Bu önümlerden ýasalan bölejigi zeperlenen derä goýup jorabyňyzy geýiň we polietilen bilen örtüp, ertire çenli goýuň. Irden aýaklaryňyzy ýuwup, krem çalyň.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.