HALAÝAN ÝIGIDIM GYZDYGYMY BARLAMAK ISLEÝÄR

  • Okyjydan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.78 (9 Ses)

dymma 5#maslahatgerek

Salam. Men siz bilen kop gun bari paylaşasym gelyan wakalarym bardy. Men ol wakalary kop gunlap aytmana guyjim yetmedi. Ahyry ejem dagydan maslahat alyp bilmeyanligim uçin, sizden maslahat alasym geldi we ozimi tanatmak islamok. Meniň wakalaryma meňzeş başgada gyzlarda boldumyka?!

Meniň halasyan oglanym bar, we ol maňa "Men seniň gyzdygyňy barlamasam, seni aljak dal" diyyar. Men oňa kop wagtlap ozimiň arassadygymy we öň jynsy gatnasykda bolmadygymy aytsamam, ol maňa "barlamasam ynanmayan" diyyar. "Men seň ozuňe ynanyan, yone seni alsamam diňe gorjek, barlajak" diyyar.

Meň hem dine şoňa barasym gelyanligi uçin, ondan ayrylyp hem bilemok. Ýone men onuň islegini hem yerine yetirip bilemok, ejem dagada aydyp bilemok. Gunde men gelejegimi alada edyan we arkayyn yatybam bilemok. Ol meni aldayarmy ya çyndan soyyarmi, şony hem bilip bilemok. Ýone men onuň bilen sowüşesimem gelenok. Ahli arzuwlarymy dine şonun bilen göz öňüne getiryan... we size bu wakany aydanymda gaty utanyan. Başga adamlar men hakda başga pikir ederler diyip çekinyan.

Meniň wakamy diňlaniniz uçin kop sag bolsun aytyaryn, we biraz içim rahatlanan yaly duyyan. Sag boluň.

Ýatda Saklaň: şahsy hekaýalaryň aşagynda kemsidiji, ýazgaryjy, göwne degiji teswirleri goýmak gadagandyr. Eger atanlykda şeýle teswir ýazan bolsaňyz, ony haýal etmän pozmagyňyzy soraýarys. Bolmasa, ony biziň özümiz aýyrmaly bolarys.

Gadyrly okyjy, başdan geçirenleriňizi Dymma kampaniýasynda paýlaşanyňyz üçin minnetdarlyk bildirýäris. Şeýle şahsy hekaýalar jemgyýetimizdäki möhüm meseleleriň üstüniň açylmagyna, olaryň düýp sebäpleriniň öwrenilmegine, hem-de düşünjeleriň özgermegine ýol açýar. Bu ýol uzak we ählimiziň gatnaşmagymyzy talap edýär. Ýekäniň çaňy çykmaz!

Bellik: Sahypany gurnaýjylaryň we administratorlaryň pikir-düşünjeleri çap edilýän materiallardyr teswirlere gabat gelmän biler. Ýazgylarda beýän edilýän pikirler diňe olaryň awtorlaryna degişli.

Zulum – dymma, kabul etme, rugsat berme!

"Dymma" üçin atsyz hekaýalar.

#dymma #hekaýaňypaýlaş #maşgaladakyzulum #öýdäkizulum

Anonim şertde çap edilýän, atsyz hekaýalar

Zuluma garşy taslama "Dymma!" zulumyň pidalaryndan gelýän atsyz hekaýalary Saglyk.org saýtynda we sosial ulgamlarynda çap edýär.

Siziň başdan geçirenleriňiz başgalara ylham berip biler. Kimdir biri siziň ýazanlaryňyzy okap, özüniň ýeke däldigine göz ýetirer. Belki adamlar zuluma garşy göreşmegiň möhümdigini we mümkindigini öwrenerler. Siz maslahat hem sorap bilersiňiz – okyjylaryň içinden peýdaly maslahat berjekleriň tapylmagy mümkin.

Biz siziň adyňyzy ýa-da beýleki şahsy maglumatlaryňyzy soramaýarys we görmeýäris. Eger paýlaşmak isleýän zadyňyz bar bolsa, şu zynjyra giriň we başdan geçirenleriňizi PAÝLAŞYŇ!

  • 1457 gezek okalan