• Makalalar
 • Göwrelilik
 • Göwrelilikde ýüze çykýan kynçylyklar

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

preeclampsiaPreeklampsiýa – gan basyşynyň ýokarlanmagy we peşewde belogyň döremegi bilen häsiýetlendirilýän, göwreliligiň 20 hepdesinden soň döreýän ýagdaýdyr. Ol bedende çişleriň döremegi we beden agzalarynyň utgaşykly bozulmalary bilen birlikde hem döräp bilýändir.

Dowamy

 • 218 gezek okalan

DOGABITDI MEREZÝEL NÄME?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

dogabitdi merezyelDogabitdi merezýel (sifilis) – bu keselli enäniň göwrelilik döwründe ýokançlygy çagasyna geçirende döreýän keseliň görnüşidir.

Dogabitdi merezýel çaga nähili täsir edýär?

Dogabitdi merezýeliň çaganyň saglygyna çynlakaý, ýaramaz täsiri bar. Keseliň bäbejikleriň saglygyna ýetirýän täsiri enede sifilisiň dörän möhletine we ýokançlyga garşy bejerginiň alnyşyna ýa-da keseliň bejerlen wagtyna baglydyr.

Dowamy

 • 247 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (4 Ses)

caga dusmesiTürkmenistanyň Saglygy Goraýyş we Derman Senagaty Ministrliginiň işläp düzen kliniki beýanlaryna görä "çaga düşmesi – bu ene bedeninden embrionyň ýa-da düwünçegiň göwreliligiň 22 hepdesine çenli özbaşdak düşmegidir". Möhletine görä irki (12 hepdä çenli) we giçki (13 hepdelikden 22 hepdelige çenli) düşükler tapawutlandyrylýar. 22-nji hepdede ýa-da ondan soň enesiniň içinde ölýän çaga "çaganyň öli dogulmasy ýa-da antenatal ölümi" diýilýär.

Hemme anyklanan göwrelilikleriň arasyndan göwreliligiň özbaşdak düşmeginiň ýygylygy 15-20% deň bolup durýandyr. Hemme düşükleriň arasyndan, irki möhletlerde (6-8 hepdede) bolup geçýän düşükleriň ýygylygy 40-80% düzýändir. Göwreliligiň möhletiniň ulalmagy bilen özbaşdak düşmeleriň ýygylygy hem peselýändir.

Dowamy

 • 377 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

count downAşak sanalyş – sanlary belli bir ýerden yzlygyna nola çenli sanamak. (esasan raketa uçurylanda edilýär)

Ynsanlaryň köp zada gadyrbilmezlik edýändigi täzelik däldir. Olaryň biri hem önelgelik. Edil durmuşda esasy zerurlyklaryň we belli erkinlikleriniň hemişe elýeter boljakdygyna ynanyşlary ýaly, köp adam çaga etmegiň hem islän wagtlary mümkindigine ynanyp gezýärler. Bu ynançlar köplenç bir zady ýitirýänçäk onuň gadyr-gymmatyny bilmeýändigimiziň mysalydyr.

Dowamy

 • 374 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

dogabitdi kesellerGöwredäki çaganyň doga ösüş kemçiliklerini ýa-da doga deformasiýalary anatomiki ýa-da agzalaryň işiniň kadadan üýtgemesi ýaly kesgitläp bolýar. Olar çaganyň ene göwresinde ösýän döwri ýüze çykyp, çaga dogmazdan öň, dogum wagty ýa-da ömrüniň soňky ýyllarynda kesgitlenip bilýändir.

Dowamy

 • 865 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

gestasion suyjili diabetBiz süýjili diabet keseli barada eşiden ýa-da bilýän bolsakda, köpümiz göwrelilikde döreýän gestasion diabeti barada habarsyzdyrys. Gestasion diabeti anyklamak we diabetli göwrelileri alyp barmak düzgünleri we ugurlary kesgitlenen bolsa hem, göwreliligiň gaýraüzülmeleriniň we bäbekleriň keselçiliginiň umumy ýygylygy peselenok. Göwrelileriň köpüsinde bu ýagdaýyň aýdyň ýüze çykmaýan glýukozanyň ýokarlanmasy we anyk däl kliniki alamatlary bilen geçýändigi üçin, bu kesel köp halatlarda giç anyklanylýar. Käbir ýagdaýlarda gestasion süýjili diabet dogumdan soň, bäbekleriň agramy we görnüşi boýunça giç anyklanyp bilinýär.

Dowamy

 • 787 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

doguryan ena goldaw"Diňe göwreliligiň we çaga dogumynyň ölümsiz geçmegi hiç haçan enä üstünlikli ideg edilýändiginiň nyşany bolup bilmeýär. Saglyk hyzmatlarynyň adalatlylygyny we hilini ösdürmek üçin deňsizlige çäre görmek we ähli aýallara hormat bilen ideg etmek wajypdyr".

Her bir aýalyň çaga dogmuny pozitiw geçirmäge hukugy bar – olara ideg edilende şuny ýatda saklamak möhümdir. Her bir göwrelilik we çaga dogumy tapawutlydyr. Şonuň üçin hem, dogumyň dowamynda enä we çaga iň gowy ideg bermek üçin olaryň aýratynlyklary göz öňünde tutulmaly we ylmy subutnamalara daýanylmaly.

Dowamy

 • 854 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.40 (5 Ses)

AIW-pozitiw eneden göwrelilikAids eneden caga gecmesi döwründe, dogrumda ýa-da emdirende çaga AIW ýokuşyp bilýär. Hiç hili çäre görülmedik ýagdaýynda, AIW-yň çaga ýokuşma ähtimallygy 15% - 45% aralygydyr. Emma göwrelilik döwri, dogrumda we emdirilen çagy degişli çäreler görlende, ýokuşma ähtimallygyny 5% çenli kemeldip bolýar.

Bu çäreler, esasan, enäniň antiretrowirus (AIW retrowiruslar hataryna girýär) bejergisini almagyny we çaga hem gysga wagtlaýyn antiretrowirus dermanlaryny bermegi öz içine alýar. Şeýle hem, göwreli aýaldan AIW geçmeginiň öňüni alyş çäreleri we dogry emdirme usullary geçirilýär.

Dowamy

 • 961 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (6 Ses)

hapa howa we caga dusmesiTerjimäniň asyl nusgasy.

Täzelikde çykan ylmy barlaga görä, düzüminde uly möçberde hapalaýjylar bolan howadan dem alýan göwreli aýallaryň göwreliligiň ilkinji üç aýynda "duýdansyz çaga düşmesi" sezewar bolma ähtimallygy ýokary bolýar. "Duýdansyz çaga düşmesi" bolup geçende embrion döremeýär ýa-da ölýär, emma çaganyň ýoldaşy we embrion dokumasy ýatgyda galýar.

Dowamy

 • 2565 gezek okalan