• Makalalar
 • Hyzmatdaşymyzyň pikirleri

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

dowrebap gyz terbiyesiTürkmen maşgalasynda gyzy terbiýelemegiň düzgünleri we aýratynlyklary öz gözbaşyny ata-babalarymyzyň terbiýeçilik nesihatlaryndan alyp gaýdýar.

Her türkmen maşgalasynda gyz çaga başga biriniň törüne geçmeli geljekki gelin, soň ene, maşgala ojagyny goraýjy öý bikesi hökmünde seredilýär. Gyza berilýän terbiýe hem şoňa kybapdaş bolýar: öý-hojalygy arassa saklamak we dogry ýola goýmak, nahar bişirmegi we tikin-çatyn etmegi öwrenmek, baran ýeriň bilen bolup, "onuň ody bilen girip, küli bilen çykmak", adamyň we onuň maşgalasynyň pikirlerini oňlamak... Göräýmäge işeňňir we hemme maşgalanyň göwnünden turýan gelin bagtly bolmaly. Adamsy ony elinde götermeli we eklemeli, maddy taýdan hiç zada zar etmeli däl. Adamsynyň maşgalasy bolsa oňa hormat goýup, deňhukukly maşgala agzasy hökmünde garamaly.

Dowamy

 • 4 gezek okalan

10 HEPDÄ ÇENLI GÖWRELILIK – SURATLARDA

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

10 hepda cenli gowrelilikABŞ-nyň 13 ştatynda göwreliligiň irki döwürlerinde hem abort etdirmek gadagandyr. Emma göwrelilik dokumanyň aslynda nähili görnüşde bolýandygyna seýrek duş gelinýär.

Aborta garşy göreşýänleriň onlarça ýyllap dowam etdiren kampaniýalary netijesinde, bu günki gün ABŞ-nyň 14 ştatynda abort düýbünden gadagan ýa-da berk çäklendirilen ýagdaýdadyr. Käbir ştatlarda aborta indi lukmançylyk prosedurasy däl-de, ahlak meselesi hökmünde garalýar. Pensilwaniýa ştatynyň bir wagtky senatory, häzirki wagtda gubernatorlyga dalaşgär – Doug Mastriano – abort gadagançylygyny bozýan sahsyýetleri adam öldürmekde aýyplamaga çagyrýan köpsanly respublikan syýasatçylarynyň biridir.

Dowamy

 • 114 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

oydaki zorluk sahsy pikirŞu ýylyň awgustynda, BMG Türkmenistanly aýallaryň öýdäki zorlugy barada barlag-synyny çap etdi. Döwletimiz mundan öň aýallarymyzyň sezewar bolýan zorlugy babatda hiç wagt resmi taýdan hasabat bermeýänligi, il arasynda şeýle temalar seýrek agzalýanlygy we umuman ýurtda hakykata ýakyn hasabatlaryň gytlygy sebäpli, indi BMG-nyň berýän (ýüzleý bolsa-da) şeýle hasabatlaryny "maňlaýymyza sylyp" okaýarys.

Dowamy

 • 154 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

tkm ayallara zorlukAýallara zorluk lukmanyň gözi bilen

Türkmen jemgyýetinde köp ýyllardan bäri jynsy deňsizlik, aýallara edilýän zorluk barada aýtma ýerliksiz hasaplanýardy. Çünki "ýat maşgalanyň ýaşaýşyna gatyşmak", "är-aýalyň arasyna düşmek" biziň milli düşünjelerimize deň gelmeýän hereket hasaplanýar.

"Aýaly başdan, çagany ýaşdan" diýen ýaýran milli "gönükdirme" bolsa, maşgalabaşy erkek adamlara aýallaryny "terbiýeläp", dürli zorluga duçar etmäge mümkinçilik berýär.

Dowamy

 • 151 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

mejbury anal barlaglar

Human Rights Watch (HRW) guramasynyň hasabatyna görä, dünýäde azyndan sekiz ýurtda hukuk goraýjy resmiler saglyk işgärleri bilen bilelikde işleşip, gomoseksuallyga degişli sebäpler bilen tutulan erkeklerde we transgender aýallarda gomoseksual gatnaşyklaryň bolup geçendigini "tassyklamak" üçin anal barlaglaryny geçirýärler. Bu ýurtlaryň içine razyçylykly meňzeş-jynsly gatnaşyklary jenaýat hasaplaýan Türkmenistan hem girýär. (Surat terjimesi: 2011-2015 ýyllar aralygynda gomoseksual gatnaşyklaryň bolup geçendigini "tassyklamak" maksady bilen anal barlaglaryny geçiren ýurtlar.)

Dowamy

 • 246 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

eeca interactGündogar Ýewropada we Merkezi Aziýada AIW, gepatit C we inçekesel barada üçünji ylmy seminar EECA INTERACT 2022 dekabryň 13-14-ne Latwiýanyň Riga şäherinde geçiriler.

EECA INTERACT 2022 alymlary, saglygy goraýyş işgärlerini, raýat jemgyýetleriniň wekillerini hem-de hökümet resmilerini her ýurduň ýüzbe-ýüz bolýan meselelerine çözgüt tapmak üçin bir ýere jemlär. Şol bir wagtda, gatnaşyjylar potensiallaryny ýokarlandyrarlar we ylmy hem kliniki gatnaşyklaryny berkleşdirerler.

Dowamy

 • 199 gezek okalan

AKUŞERÇILIK-GINEKOLOGIÝADAKY ZULUM

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

ak gin zulumHassahanalarda ginekolog ýa akuşer bilen görüşmäniň ýa-da çaga dogumynyň dowamynda pasiýente edilýän süteme, gödek daraşma akuşerçilik-ginekologiýadaky zulum diýilýär. Ynsan hukuklaryny bozýan bu görnüşli zorluk jemgyýetçilik saglygynda gaýragoýulmasyz meseledir.

Dowamy

 • 338 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

musderi hyzmatlaryMeniň pikirimçe, Türkmenistanyň hyzmat ulgamynda ýyl-ýyldan az-kem ösüşleri görsegem, ýurtda müşderä hyzmat edilişiniň entegem pesligi ählimize mälim. Aslynda, müşderä hyzmat bermek hususylaşdyrmagy dolulygyna kabul eden we turizmyň ösen döwletlerde ýokary derejede bolýar. Bäsleşik köp bolanda telekeçiler öz harydyny ýerlemek üçin hyzmat berilişini we haryt hilini ýokarlandyrýar. Meniň synyma görä, bu babatda Türkmenistan dünýäden, hatda beýleki Merkezi Aziýa döwletlerinden (esasanam, Gazagystan we Gyrgyzstan) hem yza galýar. Bu ýurtlaryň Türkmenistana görä açyklygy zerarly müşderi hyzmatlary has gowylanýar.

Dowamy

 • 245 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

the world bank logoBütindünýä Banky 2021-2023 ýyllar aralygy üçin Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine COVID-19-yň salýan howplarynyň öňüni almak, anyklamak we çäre görmek hem-de ýurduň milli ulgamlarynyň jemgyýetçilik saglygyny goramaga taýýarlygyny berkleşdirmek üçin 20 million ABŞ dollary möçberinde karz bermäge ylalaşdy. Häzire çenli Türkmenistana karzyň 75%-i tölendi. 2022-nji ýylyň maýynda Bütindünýä Banky bu karzyň durmuşa geçiriliş statusy barada hasabat çap etdi.

Dowamy

 • 302 gezek okalan