ÇAGAM – ÖMÜR DOWAMATYM

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

UNFPA mod turkmen family

ÝUNISEF-iň "Çaga ömrüniň ilkinji 1000 güni – onuň bagtly geljeginiň gözbaşydyr" atly bäsleşigine gatnaşyjynyň makalasyny hödürleýäris. Bäsleşik BMG-nyň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasy tarapyndan gurnalýar.

Bäşleşigiň maksady – adamyň akyl taýdan ösmegine we sagdyn ýaşamagyna täsirini ýetirýän döwri bolan çaganyň doglan gününden başlap irki döwri baradaky düşünjäni halka ýetirmek işine žurnalistleri we habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň goşandyny goşmagyny gazanmakdyr.

Dowamy

 • 39 gezek okalan

KÖP GARAŞYLAN BILDIRIŞ

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

zenanlar birlesigi2018-nji ýylyň 8-nji martynda, Bütindünýä Zenanlar Gününe bagyşlap Türkmenistanyň Zenanlar Birleşigi we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasy bileleşip "Hany, Öňe Zenanlar" (HÖZ) programmasyny ýola goýarlar.

Programmanyň Baş Maksady: Türkmen gyz-gelinlerine, aýratyn hem maşgalasynda mümkinçilikleri we hukuklary çäklendirilenlere aýaga galmaga hem-de bilim, iş arzuwlaryny durmuşa geçirmäge goldaw bermek. Türkmenistanyň ösüp barýan döwletleriň hatarynda bolmagyna garamazdan, henizem ýurdumyzda müňlerçe gyzlardyr gelinler dürli sebäplere görä ýokary bilim alyp bilmeýärler, islän kärlerinde işläp bilmeýärler. Netijede olar eklenç we durmuş ukyplary babatynda erkeklere garaşly bolup galýarlar. HÖZ şol meseläni şänik döwen ýaly döwmäne we türkmen zenanlarynyň garaşsyzlygyny gazanmaga berk ymtylar.

Dowamy

 • 169 gezek okalan

8-NJI MART: GÜN TERTIBI

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

8 mart gun tertibi

Owadan çemenler, şokolad, ýakymly sözler… Şu gün men türkmenistanly zenanlaryň durmuşyny gowulaşdyryp biljek anyk teklipler etmekçi. Bir-birimize bolan ýakymsyz duýgularymyzy (bäsdeşlik, görüplik), aýratynlyklarymyzy, dini ynançlarymyzy, syýasaty bir tarapa goýup, sizi üç sany anyk öwrenip, ölçäp we tiz wagtda düzedip boljak wajyp meseleler bilen tanyşdyryp, olaryň çözgütlerini goldamana çagyrýaryn:

Dowamy

 • 96 gezek okalan

ÇAÝ WE RAZYÇYLYK

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

cay we razycylyk

Türkmenleriň çaýy gowy görşi ýaly gowy görýän başga millet barmyka?! Nirede bolsagam, "çaý" diýilse, keçedir, käse-çäýnek, çaýyň ýüzündäki köpürjikleri maňlaýymyza sylyşymyz göz öňümizden geçip gidýändir. Galyberse-de, diňe bizde myhmanyň geljek-gelmejegini çaýyň şemme çöpüniň üsti bilen bilip bilýärler. Çöp çaýda dik dursa – geljegi, keseligine ýatsa bolsa – gelmejegi.

Iňlislerem çaýy gowy görýän halk. Olar, çaýa seredip myhmanyň geljegini-gelmejegini aýdyp bilmeselerem, çaý bilen razyçylygy düşündirmegi başarypdyrlar.

Dowamy

 • 131 gezek okalan

МНЕ НЕ ДАЛИ АНТИБИОТИК!

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (2 Ses)

mne ne dali antibiotikКак вы думаете, как лечат простуду у детей родители в Туркменистане? Я заметила следующую закономерность. В обычной семье однажды утром просыпается ребенок и его мама замечает, что он сопит, кашляет и у него есть температура. Может быть, сначала ребенка покажут врачу в поликлинике. Естественно, что врач не выпишет рецепт на антибиотик, а назначит постельный режим, обильное питье и так далее. Такие назначения не успокоят родителей, ведь нужно что-то делать. Посоветовавшись с подругами, мама ребенка может без рецепта купить антибиотик в аптеке. Хуже того, лекарство ей может предложить одна из подруг, которая недавно «вылечила» им своего ребенка. И в этой цепочке участников никто не задается вопросами: «А подходит ли этот антибиотик моему ребенку?, «Подходит ли доза лекарства?» «Лечится ли простуда антибиотиками?» и «Не наврежу ли я своему ребенку?». Так как же должен действовать родитель в таком случае? Давайте попробуем разобраться.

Dowamy

 • 474 gezek okalan

BAGT ÝANÝOLDAŞYŇ MILLETINE BAGLYMYKA?

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.83 (12 Ses)

milletara nikaEnem pahyr maňa diýýärdi: "Aýgüljan, men ýaşaýakam-a rugsat bermerin, ýöne ölenimden soňam görümde öwrülerin! Daşary ýurtla baraýmagyn!"

Men daşary ýurtlarda bilim alamsoň, pikir edişim, geýnişim, gep-gürrüňim üýtgeşik bolansoň enemjan çekinýärdi. Meniň bolsa daşary ýurtla barmak niýetim ýokdy. Öz ýurdumy, milletimi, däp-dessurlarymyzy gaty söýýärin. Nirä gitsem gideýin, Watanymy küýsäp yzyma gelýärdim. Ýöne maňlaý diýlen zat bar eken. Asyl daşary ýurtla barjagymy enem bilen ekeni.

Durmuş şeýle ajaýyp. Ol wagt gözüme kynçylyk diýip görnen zatlar soňunda durmuş ýoldaşymy tapmagyma ýol açdy. Men orta okuwy gutaryp ýokary okuw jaýynda okamak üçin stipendiýa gazandym, ýöne käbir sebäplerden okuwa gidip bilmedim. Gaty gynandym. Aglap-iňräp ýördüm. Etjek zadym ýokdy. Okuwa gidip bilmämsoň, iş gözläp başladym. Şäherimdäki birnäçe daşary ýurt firmalaryna rezumemi tabşyrdym. Iňlis, rus, türkmen dillerini we ofis programmalaryny bilýändigim üçin bir türk firmasyna işe alyndym. Ýoldaşymam şol ýerde işleýärdi. Menden hem ýaşy, hem wezipesi uludy. Gaty agras we berk ýolbaşçydy. Men türkçe bilemokdym, şonuň üçin aramyzda salam-salamdan başga gep-gürrüň ýokdy. Ol firmada 3 aý işläp, okuwyma 2-nji semesterden başlamak üçin hem işden hem ýurtdan çykyp gitdim.

Dowamy

 • 315 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (4 Ses)

ene dilimMožnomydyr, oglanlar!

– Geliň, geçiň, ýaşuly.

– Şu ýeri gazetiň redaksiýasymy?

– Hawa.

– Çort wozmi, häliden bäri gözläp lütüm çykdy.

– Onda ýadansyňyz, agam, oturyň.

– Spasibo. Men bir iş bilen geldim. Özem gaty serýozny iş.

– Aýdyp oturyň.

– Ponimaýeş, bi soňky döwürde dilimiziň işini gördüler...

– Näme boldy, ýaşuly?

– Näme boldy diýip, siz, näme bihabarmy? Prosto gaharym gelýär. Her kim agzyna gelenini aýdyp dili dürüşde etdiler. Telewizorda peredaçi zat göreňzokmy?

– Görýäs.

– Görýän bolsaňyz, neuželi bu zatlaň garşysyna göreşip bolmaýarkan?

– Aý, juda howsala düşer ýaly zat ýokdur-la...

– Bar, imenno bar. Şolar ýaly zatlaryň külüni göge sowurýan bir statýajyk iberipdim welin, şony peçat etmediňiz-le, ýa...

– Be-e, şol makala asyl siziňkimidi?

– Wah, hawa-la, da...

– Diliň arassalygy hakynda gaty janygyp gürleýäňiz welin, ýogsa-da özüňiz ýazyjy, şahyr dagy dälsiňiz-dä?

– Şkolda mollym.

– Nämeden okadýaňyz?

– Türkmen dili i edebiýat.

– Onda düşnükli.

– Näme düşnükli?

– Biz sizi nädip tapyp bolarka diýip ýördük, mazaly özüňiz geläýdiňiz. Hatam ýazjak bolduk, adresiňizi bilmedik, görkezmän ekeniňiz. Bagyşlaň welin, agam, asyl bi dili bulaşdyryp ýören özüňiz ekeniňiz-ä...

– Hä... Näme?... Ýalan! Siz baryp ýatan töhmetçi. Üstüňizden žalybytsa ederin. Görýäňmi bulary, "Sygryň şahyna ursaň, endamy syzlar" diýleni, kärdeşlerini ýamanlasaň öz ýakaňdan tutýarlar. Ýo-ýok, ýa wam pokažu...

Ýaňky adam gapyny batly ýapyp yzyna çykyp gidýär.

Täçmämmet Jürdekow, ýazyjy

Dowamy

 • 232 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (4 Ses)

Türkmen net

Türkmen dünýäsine internetiň aralaşanyna eýýäm on ýyldan köp wagt boldy. Soňky alty-ýedi ýylyň içinde internet has hem halk köpçüligine ýaýrap başlady. Hat-da çagalarymyz hem internetiň çyn janköýerleri bolup ugradylar diýsek ýalňyşmarys. Türkmen internetini ösdürmekde yzygiderli işleri geçirýän, ene dilimizde maglumat berýän birnäçe türkmen saýtlary peýda boldular. Gynansakda olaryň sany az. Näme üçin? Türkmen dilindäki maglumatlara zerurlygymyz pesmi? Ýa dilimize bildirilýän ynam, islegimiz ýokmyka?

Meniň özüm gündelik görüşüp ýören dostlarymdan, tanyşlarymdan geçiren kiçijek pikir alyşma, sowalnamamdan çen tutsam, häzirki Türkmenistanly ýaşlaryň aglabasy interneti diňe bir tanyşlaryň bilen ýazyşmak, täze tanyşlyklary açmak ýa-da söýgüli tapynmak maksady bilen ulanýarmyşlar. Ýaşlaryň bu günki durmuşda internetden köp zady öwrenip bolýandygyndan habarsyzlary hem gaty köp. Iň esasy zadam olar türkmen saýtlaryndan bihabar. Ol saýtlary döretmegä beýlede dursun. Ine, onsaň türkmen dilindäki maglumatlara talaplaryň az bolmagy şumyka diýýän. Interneti diňe bir wagt geçirmek üçin gelinýän meýdança hasaplap, ýaş adamlarymyz ondan peýdaly bir zatlary öwrenmegi, peýdaly saýtlary döretmegi endik edinmediler entek.

Dowamy

 • 257 gezek okalan

ДЕНЕЖНАЯ ТРАДИЦИЯ ТУРКМЕН

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (7 Ses)

Совсем недавно мне удалось поближе познакомиться с давно существующей негласной семейной традицией нашего народа, связанной с «Общим семейным бюджетом». Эту традицию вряд ли можно отнести к ряду исключительно туркменских, но именно она дает понять какое место занимают туркменские жены в семье супруга. Мне не раз приходилось слышать от близких подруг или приятельниц об их финансовой зависимости от члена семьи с высокооплачиваемой работой. Поэтому, хочу рассказать вам очередную историю, которая дополнила этот длинный список.

Dowamy

 • 185 gezek okalan

SERHOŞ WE JEMGYÝET GATNAŞYGY

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.38 (8 Ses)

"Dubaýa barýas, Dubaýa. 50 gramjyk içdim-laý".

Şadyýan adam awtobusdakylaryň ünsüni çekýärdi. Oturan ýerinden daşyndaky adamlar bilen gürleşjek bolýardy. Gürleýän zatlarynda känbir many-da ýokdy. Iki sany oglan onuň bilen gürleşip, üstünden gülüp başladylar. Gürrüňiň dowamynda serhoş adamyň gahary gelip, ýerinden turdy we awtobusdan düşdi. Düşüp, daşardan gygyrdy: "Eý kursant, çyk daşaryk! Gel bärik, kursant!" Oglanlar biri-birine “dostuň bilen sagbollaş” diýşip, gülüşdiler. Awtobus ýöredi we daşardaky "komandir" gygyryp galdy.

Dowamy

 • 362 gezek okalan