• Makalalar
 • COVID-19

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

pfizer biontech8-nji ýanwar, 2021 ýyl

BSGG-nyň immunizasiýa boýunça strategik maslahatçy ekspertler topary (SMET), adatdan daşary ýagdaýlarda ulanmak üçin tassyklanan ilkinji COVID-19 waksinasyny (Pfizer-BioNTech waksinasy) ulanylyşa goýbermek barada syýasy maslahatlaryny çap etdi.

SMET-e görä, Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA waksinasy howpsuz we täsirlidir. Şeýle-de bolsa, garşy görkezmeler, üpjünçilik ýetmezçiligi ýa-da maglumatlaryň çäklidigi sebäpli, ilatyň belli bir toparyna waksina maslahat berilmeýär. Häzirki wagtda, ilatyň bu toparyna ýiti allergiýasy bolan adamlar, göwreli aýallaryň aglabasy, ileri tutulýan topara girmeýän halkara syýahatçylar we 16 ýaşdan kiçi çagalar degişlidir.

Hemmelerden öňürti waksina edilmeli adamlar – bular wirus ýokuşma howpy abanýan saglyk işgärleri we gartaşan adamlardyr.

Dowamy

 • 89 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

covid hujumiAlymlar COVID-19 alamatlary barada maglumat ýygnamagyny dowam edýärler:  

↪ Medpage Today habarlar gullugy Internal Medicine Žurnalynyň täze geçiren barlagyna esaslanyp, COVID-19 hassalarynyň aglabasyna tagam we ys alyş duýgulary 6 aýyň içinde gaýdyp gelýän bolsa, käbir hassalar üçin munuň has uzak dowam etmegi mümkindigini aýdýar.

Dowamy

 • 196 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

WHO logoÝanwar 7, 2021, BSGG/Ýewropa COVID-19 barada wirtual mediýa brifingi

Žurnalistleriň soraglaryna jogap bermezden öňürti, Dr. Hans Kluge we BSGG/Ýewropa ekspertleri COVID-19 ýagdaýy barada belliklerini hödürlediler. Doly wideony şu ýerde görüp bolýar.

Peter Leonard, Eurasianet.org redaktory sorady:

"Iýul aýynda BSGG wekilleri Türkmenistana resmi sapara baryp gaýtdylar. Missiýanyň soňunda, Türkmenistana COVID-19 testlerini has köp geçirmek we testleriň netijelerini tassyklamak üçin olary ýurduň daşyndaky BSGG laboratoriýalaryna ibermek maslahat berildi. Emma, bu maslahatlaryň hijisi hem berjaý edilmedi – bu sizi aladalandyrýarmy? Şeýle-de, syýahat çäklendirmeleri sebäpli, test tassyklamalary üçin Türkmenistana baryp bilmeýändigiňizi belläpdiňiz, emma bu hem hakykata gabat gelmeýär. Çünki syýahat çäklendirmeleri noýabrda nemes lukmanlaryny Türkmenistanyň prezidentini görmäge barmakdan saklamady. BSGG üçin COVID-19 barada nädogry maglumatlary ýaýratmakda alyp barýan aç-açan we howply işlerini Türkmenistanyň ýüzüne goýmaga wagt bolmadymy?"

Dowamy

 • 87 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.67 (3 Ses)

covid 19 kanunÝakynda saglyk hukuklarynyň hünärmenleri tarapyndan barlaglar geçirilip, dünýä ýurtlarynyň aglabasynyň pandemiýa döwründe halkara kanunlary bozýandyklary anyklanyldy.

2019-njy ýylda, Global Saglyk Kanuny Konsorsiumy (GHLC) tarapyndan, geljekde Ebola we SARS ýaly ýokanç keselleri sebäpli jemgyýetçilik saglygynyň krizisi dörände, ýurtlaryň birek-birek bilen nähili gatnaşyk etmelidigini düşündirmek üçin, esasy taraplary seljerilipdi.

Dowamy

 • 214 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

bioven ukrUkrainada ýerli gazetleriň habar bermegine görä, ukrain Biofarma kompaniýasy Covid-19-a garşy "Bioven" atly derman öndüripdir. Bu derman Covid bilen keselläp, agyr ýatan hassalary bejermek üçin niýetlenen. Bu habary Turkmenportal habarlar gullugy "Минздрав Украины внесет препарат Биовен в протокол лечения тяжелой вирусной пневмонии" atly makalasynda, 4-nji noýabrda paýlaşdy.

Biofarma farmasewtik kompaniýasynyň başlygy Konstantin Efimenkonyň habar bermegine görä, firmanyň "Bioven" atly dermanynyň koronawirus bilen agyr kesellän adamlary bejermekde peýdasy uly. Deslapky barlaglaryň netijelerine görä, dermany kabul eden hassalaryň ölüş derejesi esli azalypdyr. Şeýle habary 9-njy oktýabrda Ukrainanyň Saglyk Ministri Maksim Stepanow hem tassyklady.

Dowamy

 • 299 gezek okalan

COVID-19: BERK ÇÄRELER HÖKMANMY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

covid 19 berk careler"SARS-CoV-2 wirusynyň ýaýramagyny haýallatmak üçin çykdajysy we zyýany az çäreler hem gowy netije berip bilýärler" diýip, dünýäniň dürli ýurtlarynyň görýän çäreleriniň netijeliligini seljerip öwrenen täze ylmy-barlag belleýär.

Barlagyň netijeleri:

Iň netijeli çäreler: Belli bir wagtyň dowamynda daşary çykmagy çäklendirmek, hemmelere öýde oturmagy buýurmak, dükanlarda we restoranlarda üýşmeleňleri çäklendirmek, mejbury öýden-işleme düzgünlerini girizmek, mekdepleri ýapmak. Bu berk we iriziji çäreler örän gowy netije berip bilýär, emma jemgyýete, ykdysadyýete, we adam hukuklaryna uly agram salýar.

Dowamy

 • 304 gezek okalan

BSGG REMDESIWIRI MASLAHAT BERMEÝÄR

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

who against remdesevirNäsaglaryň gutulmagynda we wentilýator zerurlygyny azaltmakda remdesiwiriň kanagatlanarly netije bermänligi sebäpli, Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy (BSGG) mundan beýläk keselhana ýatyrylan COVID-19 hassalaryny remdesiwir antiwirus dermany bilen bejermegi maslahat bermeýändigini habar berýär.

Britan Medisina Žurnalynda (BMJ) çap edilen gollanma, dermanyň BSGG-yň RAÝDAŞLYK synagynda görkezen lapykeç ediji we kanagatlanarsyz netijelerine esaslanýar.

Dowamy

 • 246 gezek okalan

HRONIKI STRES MAZAŇY BOZÝARMY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.80 (5 Ses)

hroniki stresSaglyk hünärmenleriniň bellemegine görä, pandemiýa döwründe güýçli stresi dowamly başdan geçirmek, hatda sagdyn adamlarda hem fiziologik näsazlyklara eltip bilýär. Bu döwürde koronawirus bilen kesellemeseň hem, stres sebäpli özüňi näsag duýmak mümkindir.

Pandemiýa döwründe koronawirus ýokuşmadyk adamlaryň hem ençemesi özlerinde öň ýok bolan keselleriň alamatlary bilen lukmana ýüz tutup başladylar. Olaryň arasynda: güýçli kelleagyry, petdeläp saç dökülmeleri, hepdeläp dowam edýän iýmit siňdiriş näsazlyklary, guşak görnüşli demrewleriň çykyp başlamagy, we ýiti autoimmun bozulmalary bar. Şol sanda, aýbaşy halkasynyň bozulmalaryndan; gormon derejesiniň kadalylygyna garamazdan, ýatgydaky üýtgemelerden; we süýt mäzleriniň agyrylaryndan şikaýat edýän zenanlaryň artandygy bellenilýär.

Dowamy

 • 554 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.75 (4 Ses)

tasirlilik we netijelilikTäsirlilik bilen netijeliligiň tapawudy näme?

Täsirlilik (iňlisçe: efficacy) – bu waksinanyň BERK gözegçilikde saklanýan barlag döwründe görkezýän peýdalylyk derejesidir. Bu ýagdaýda hemme zat ýerbe-ýer bolup geçýär.

Netijelilik (iňlisçe: effectiveness) – bu waksinanyň hakyky durmuşda ulanylanda görkezýän üstünlik derejesidir. Bu ýagdaýda ençeme ýalňyşlyklar bolup geçip bilýär.

Dowamy

 • 299 gezek okalan