• Makalalar
 • COVID-19

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

BIZDE COVID-19 YOKMY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

Covid 19 yokmy

Okyjydan (Üýtgedilmeden çap edilen)

Salam Saglyk gowymy yagdaylarynyz?!

Mary welayatynda bolup geçen waka: Menin kursdaşymyn ejesi we kakasy COVID-19 pozitiw bolup keseli yendi. Siz bolsa öz sahypanyzda hazirem 0 edip görkezyaniz hemme zady.  İn kan siz şu teman üstünde durmaly dalmi, saglyk sahypasy bolany üçin?

Siz "biz resmi habarlara ynanyas" diydipdiniz. O ynanyan habarlarynyzyn baram yalançy habar kanallary. Naçe sany ölen bar, siz hiç kimi bilenizok. Men Türkmenistanda hiç habarada ynanammok. Türkiye uly yurt, 85 mln yaşayjysy bar. Şol hem ölen adamlarynyň we yokuşan keselli adamlarynyň sanyny az aytya hakykysyndan.

Dowamy

 • 362 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

infant mortalityAwtor: Pýotr Şelopuho, neonatolog lukman, 1-nji derejeli anesteziolog reanimatolog, Russiýa.

Çaga ölümçiligi örän möhüm görkezijileriň toparyna girip, ol ýurtdaky demografik ýagdaýy kesgitlemekde uly rol oýnaýar. Çaga ölümçiliginiň görkezijisi ýurduň saglyk ýagdaýyny, ykdysady-jemgyýetçilik üpjünçiligini we jemgyýetiň umuman nä derejede ösendigini görkezýär. Çaga ölümçiliginiň analizi dogry we wagtynda amala aşyrylanda, bu keselçiligiň we ölümçiligiň öňüni almakda anyk çäreleri işläp düzmäge, şeýle hem, geçirilýän çäreleriň täsirini anyklamaga we enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ulgamynyň işine baha bermäge kömek edýär.

Okamany dowam et

 • 117 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.67 (3 Ses)

BSSG umydyny uzyarBSGG-nyň geçiren ylmy barlaglaryna görä, remdesiwir we beýleki bejergiler COVID-19 näsaglaryny ölümden halas etmekde, olaryň hassahanadaky wagtlaryny azaltmakda, ýa-da olary dem alyş wentilýatoryny ulanmakdan alyp galmakda hiç hili peýda bermeýär diýen ýaly.

11300 sany hassahana düşen näsaglaryň gatnaşmagynda 30 döwletde geçirilen ylmy-barlagyň netijeleri gidroksihlorohin, lopinawir / ritonawir, interferon, we remdesiwir dermanlarynyň täsiriniň ujypsyzdygyny görkezdi. Emma, heniz bu barlag resenzirlenmedi (syn ýazylmady).

Dowamy

 • 100 gezek okalan

AÇ-AÇANLYGA BIL BAGLAMAŇ

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.67 (3 Ses)

ac acanlyga bil baglamaGlobal derejede ýaýraýan kesellere gözegçilik ulgamy (meselem BSGG guramasy) ýurtlaryň berýän hasabatlaryna garaşly bolup durýarmy? Hasabat bermegi nädip güýçlendirip bolar?

Global jemgyýet ýurtlaryň öz serhetleriniň çäklerinde döreýän keseller barada aç-açan habar bermegine bil baglaýar. Emma welin, ýurtlar beýle maglumatlary paýlaşmazlyga ýykgyn edýärler.

Dowamy

 • 144 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

covid 19 ys alma yitmegiLondonyň Uniwersitet Kolležinde (UCL) geçirilen ylmy-barlag ys alşyň ýitmeginiň koronawirusyň ýokuşandygynyň anyk, belkem iň esasy, alamatydygyny görkezdi.

Geçen aprelde lukmanlar ys we tagam alşyň ýitmeginiň wirusyň ýokuşandygyndan habar berip bilýändigine göz ýetiripdiler. Maýyň ortalaryna çenli bolsa, eýýäm bu alamatlar koronawirusyň resmi alamatlary hökmünde kabul edildi.

Häzirki düzgünler şeýle alamatlary bolan adamlara haýal etmän özlerini jemgyýetden çetleşdirmegi we koronawirusyň barlagyndan geçmegi ündeýär. Şeýle-de bolsa, üsgülewük we gyzzyrma hem henizem esasy alamatlar hasaplanýar.

Dowamy

 • 194 gezek okalan

NÄDIP MASKA GEÝMEGI HAÝYŞ ETMELI?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

maska geydirmeliAgyz-burun örtügi COVID-19 ýaýramagynyň öňüni alýan esasy şerişdeleriň biridir.

Muňa garamazdan, örtügi geýmegi gönümel talap etmek, adamyň özüni gorama refleksini oýaryp, netijede seniň haýyşyňy ýerine ýetirmezligi ahmal. Saglyk hünärmenleri bu meselede has mylakatly, sypaýyçylykly usullary ulanmagy maslahat berýär.

Başarsaň köpçülik ýerlerinde agyz-burun örtüksiz adamlardan daşda durmaly.

Dowamy

 • 248 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

Covid 19 hajathanalardaHajathananyň suwy gowberilen wagty, güýçli suw aýlawy täreti aerozollaşdyrýar we bioaerozol bölejikleri emele gelýär. Bioaerozol bölejikleri tä hajathananyň wentilýasiýa ulgamy ýa-da howa filtrleri arkaly sorulyp çykarylýança, howada gaýmalap, gaty üstlere ornaşmagy ýa-da dem arkaly adamyň içine düşmegi ahmal.

Barlanan täret nusgalarynda janly SARS-CoV-2 wiruslary tapyldy. Bu hajathanalaryň ýokuşma ojagy bolup biljekdigini aňladýar. Muňa garamazdan, şu wagta çenli şeýle ýol bilen COVID-19 ýokuşma hadysasy tassyklanmady. Emma, hajathanalarda wentilýasiýa işletmek, äpişgeleri açmak, unitazyň gapagyny ýapyp suwuny göýbermek we elleri mazaly ýuwmak ýaly ýönekeý öňüni alyş çäreleri hökmanydyr.

Dowamy

 • 126 gezek okalan

AHYRSOŇY, BIRAZ GOWY HABAR

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

dexamethasoneSteroidler (emeli gormonlar) COVID-19 bilen agyr kesellän näsaglary bejermekde täze standarta öwrüler. Üç sany ylmy-barlag bu amatly dermanyň iň agyr näsaglarda ölüm howpuny azaltýandygyny görkezdi.

Ýakynda JAMA žurnalynda çap edilen ylmy-işler kortikosteroidleriň – deksametazony, gidrokortizony, we metilprednizolony öz içine alýan dermanlar klasy – agyr ýatan näsaglaryň üçden bir böleginiň ölümden gutulmagyna sebäp bolandygyny belleýärler.

Dowamy

 • 433 gezek okalan