• Makalalar
  • COVID-19

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

tkm booster dose

Türkmenistanyň Saglyk ministrliginiň saýtynda Covid-19 waksinalarynyň "güýçlendiriji" (buster) dozalary (3-nji doza) barada ilata hiç hili maglumat we düşündiriş berilmeýär.

BSGG-nyň maglumatlaryna göräTürkmenistanda kesellänler: 0, ýogalanlar: 0, berlen waksina dozalary: 7,580,976 (awgust). Ilata sanjylan waksinalaryň 600 müň dozasy Sputnik V bolsa, onda galanynyň aglaba bölegi Hytaýda ödürilen waksinalar diýip çaklap bolar. Resmi mediýada BSSG-nyň ýurduň waksinasiýasyna degişli sanlary berilmeýär.

BSGG görä, Türkmenistanda:

↪ COVID-19-a garşy waksinasiýa 2021-nji ýylyň 24-nji fewralynda başlady we maglumat soňky gezek 29-njy awgustda täzelendi.

↪ Ilatyň 72.53% waksinanyň birinji dozasyny we ilatyň 53.16% 2 dozasyny aldy.

↪ Ýurtda waksinanyň 3-nji "güýçlendiriji" dozasy bilen waksinasiýanyň başlandygyny, ilatyň näçe göterimine urlandygy barada heniz hiç bir maglumat çeşmesinde aýan edilmeýär.

Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň maglumatlaryna görä, Sputnik Laýt (bir gezeklik alynýan sanjym we buster) waksinasy 2021-nji ýylyň 23-nji dekabrynda Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan hasaba alyndy. Türkmenistan häzire çenli 2 dozadan urulýan Sputnik V waksinasynyň 600 müň dozasyny satyn aldy we täze tassyklanan Sputnik Laýt waksinasynyň 10 müň dozasyny kabul etdi (sowgat berildi). Bu waksinanyň Türkmenistanda nähili, nirede we näwagt ulanyljakdygy barada takyk maglumatlar berilmedi, emma Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Aleksandr Blohiniň çaklamasyna görä, hut şu waksina Türkmenistanda güýçlendiriji doza hökmünde ulanylar.

Ýatlatsak

Türkmenistanyň çäginde COVID-19-a garşy jemi 6 sany waksina hasaba alyndy we şolar ilata hödürlenýär. Olar: Sputnik V (Russiýa), EpiVacCorona (Russiýa), CoviVac (Russiýa), Biowak/Sinopharm (Hytaý), CoronaVac/Sinovac (Hytaý) we AstraZeneca (Britaniýa-Şwesiýa). Türkmenistandaky ulanylýan we tassyklanan 6 waksinanyň arasynda diňe Sinopharm, Sinovac we AstraZeneca waksinalary BSGG tarapyndan tassyklanan.

1. Sputnik V waksinasynyň "Sputnik Laýt" görnüşi Russiýada güýçlendiriji hökmünde urulmaga başlandy. Waksinanyň synaglarynyň 1-nji we 2-nji etaplarynyň netijeleri meşhur lukmançylyk žurnaly "The Lancet"-de çap edildi. Russiýa bu waksinanyň 4% täsirlidigini aýan etdi, emma synaglaryň jikme-jiklerini we täsirliligiň näçe wagtlap dowam edýändigini çap etmedi. Şeýle-de bolsa, bu san ygtybarly däl, sebäbi "Sputnik Light" synaglarynda ýekeje dozany alan adamlar gözegçilik (kontrol) topary bilen deňeşdirilmedi. Mundan başga-da, başga alymlaryň, toparlaryň gatnaşmagyndaky möhüm gözden geçiriş prosesi entek bu synaglaryň netijelerini tassyklamady. Argentinada bu waksinanyň täk dozaly görnüşi ilata berlip başlanyndan soňra, waksina 78.6-83.7% netijelilik görkezdi. Ýatlatsak, BSGG Sputnik V we Sputnik Laýt waksinalaryny henizem tassyklamady. Bu waksinalaryň koronawirusyň "delta" we "omikron" görnüşlerine garşy täsirliligi barada maglumatlar ýok.

2. Russiýanyň beýleki iki waksinasynyň (EpiVacCorona we CoviVac) güýçlendiriji dozalarynyň urlup başlanandygy barada heniz maglumat berilmeýär.

3. Sinovac (CoronaVac) we Sinopharm (Biowak): BSGG 60 ýaşdan uly adamlara Sinovac we Sinopharm kompaniýalarynyň öndüren COVID-19 waksinalarynyň güýçlendiriji dozalaryny almagy maslahat berýär. Şeýle hem, BSGG öz tassyklan islendik COVID-19 waksinasynyň güýçlendiriji dozasyny almagy maslahat berýär. Türkmenistandaky ulanylýan we tassyklanan 6 waksinanyň arasynda diňe Sinopharm, Sinovac we AstraZeneca waksinalary BSGG tarapyndan tassyklanan.

4. AstraZeneca: BSGG tarapyndan tassyklanan we ony 60 ýaşdan ýokary adamlara "güýçlendiriji" hökmünde bermek BSGG tarapyndan maslahat berilýär. Oxford Uniwersitetindäki barlaglarda AstraZeneca waksinasynyň "güýçlendiriji" dozasy meýletinçilerde güýçli immun jogabyny döretdi.

Ilatyň soraglary

Turkmenportal we Orient.tm habarlar çeşmeleri öz Instagram sahypalarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministligine salgylanyp, "Sputnik Laýt" waksinasyna degişli habarlary çap etdiler. Biz ol habarlaryň aşagyndaky okyjylaryň beren soraglaryny jemledik.

Ilatyň esasy jogapsyz galýan soraglary:

↪ Rewaksinasiýa haçan başlarka?

↪ Bu waksinany nirede etdirip bolýar?

↪ Waksina etdirmegiň tölegi näçe?

Başga habar beriş serişdeleri

Azatlyk Radiosy

Oktýabr 22, 2021: "Azatlyk Radiosynyň çeşmesi Türkmenistanyň Saglyk ministrliginde ilat arasynda goşmaça sanjym işlerini geçirmegiň ara alnyp maslahatlaşylýandygyny habar berýär. Onuň sözlerine görä, goşmaça dozanyň kabul edilmegi raýatlaryň öz hasabyna maliýeleşdiriler".

Noýabr 15, 2021: "Bir saglyk işgäriniň sözlerine görä, Türkmenabatda öňümizdäki ýylyň 15-nji ýanwaryndan, giç galsa, 1-nji fewralyndan başlap, "rewaksinasiýa", gaýtadan sanjym işlerine başlamak göz öňünde tutulýar".

Dekabr 7, 2021: "Şu günler welaýatyň häkimiýetleri ilata koronawirusa garşy waksinanyň nobatdaky dozasyny 2022-nji ýylyň ilkinji günlerinden urup başlamaga hem taýýarlyk görýär. Bu babatda Türkmenabadyň Saglyk öýlerindäki maşgala lukmanlary häzirden hasabat taýýarlaýarlar. "Koronawirusa garşy waksina öňki tertip boýunça ediler. Meselem, 2021-nji ýylyň fewralynda medisina işgärlerine sanjym edilen bolsa, şol tertip boýunça ilki bilen, ýagny öňümizdäki ýylyň ýanwarynda medisina işgärlerine waksina urlup başlanar" diýip, türkmenabatly maşgala lukmany aýtdy".

Gadyrly okyjy, sende ýurtda waksinasiýa, СOVID-19 degişli goşmaça maglumat bar bolsa bize habarlaryňy ugrat. Maglumatlaryň çäkli bolan ýagdaýynda, her birimiziň gatnaşmagymyz, goşandymyz möhümdir.

DEGIŞLI MAKALALAR:

ÝURDUŇ СOVID-19 WAKSINASIÝASY

TÜRKMENISTANDA СOVID-19 WAKSINASIÝASY BARADA NÄME BILÝÄRIS?

TÜRKMENISTANDAKY COVID-19 WAKSINALARY

  • 165 gezek okalan

OMIKRON ŞTAMY DÜNÝÄNI ELEWREDÝÄR

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

omicron covidKoronawirusyň ilkinji gezek noýabryň 24-ne Günorta Afrikada ýüze çykan ştamy, gysga wagtyň içinde Awstraliýa, Gongkonga, Ysraýyla, Niderlandiýa we Kanada ýaýrady.

Bu ştamdan näme üçin gorkulýar?: Omikron diýlip at berlen bu ştamyň birnäçe mutasiýasy bolup, onuň Delta ştamyndan hem has ýokançly bolmagy çaklanylýar. Bu ştam ilkinji gezek COVID-19 hadysalarynyň we hassahana düşýänleriň birden artan ýeri bolan Günorta Afrikada hasaba alyndy, emma epidemiologlar bu ýagdaýa Omikronyň ýa-da başga faktorlaryň sebäp bolandygyna heniz hem düşünmäge synanyşýarlar.

Dowamy

  • 138 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

covid 19 konspirasiyalary2019-njy ýylda Covid-19 pandemiýasy başlaly bäri koronawirus barada konspirasiýa teoriýalary internetde we sosial mediýada giňden ýaýbaňlandy. Olaryň käbirleri: koronawirus Hytaýyň laboratoriýalarynda taýýarlanan bioýarag ýa-da pandemiýa hökümetleriň adaty raýatlary ezmek üçin gurnan oýny.

Konspirasiýa teoriýalary – bu zyýanly ýa-da betbagtçylykly wakalary belli bir betniýetli toparlaryň ýörite gurnaýandyklaryny düşündirjek bolýan ynançlardyr. Konspirasiýa teoriýalarynyň iň esasy aýratynlygy hem olaryň täsirliligidir. Konspirasiýa teoriýasy logika we ylma görä düýbünden mümkin bolmasa-da, eger adam oňa ynansa, bu adamyň garaýyşlaryna, duýgularyna we hereketlerine çuňňur täsir edýär.

Dowamy

  • 142 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

waksina yaydanjanlygyUkrainada, Russiýada we Gündogar Ýewropanyň beýleki ýurtlarynda COVID-19 waksinalary agdyklyk etse-de, waksina bolan ynam pes.

Hatda, Ukrainanyň käbir ýerlerinde saglyk işgärleri hem waksina almaga ikirjiňlenýärler. Odesanyň golaýynda, Belýaýewkadaky hassahananyň işgärleriniň 30%-iniň waksina almakdan gaça durýandygyny hassahananyň operasiýa bölüminiň müdiri aýdýar.

Dowamy

  • 158 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

COVID-19 pandemiýasyartyk olumlerin sany dünýäniň hemme ýurtlaryna diýen ýaly ýaýrady we millionlarça adamyň ölümine sebäp boldy. Pandemiýa başlaly bäri, ýurtlaryň aglabasy wirus sebäpli ýogalan adamlaryň statistikasyny gündelik paýlaşyp gelýärler. Resmi sanlara görä, bu günki güne çenli koronawirus sebäpli ölen adamlaryň sany 4 million 722 müňe ýetdi, ýöne "The Economist" žurnalynyň hasaplaryna görä, bu san 9.7-18.3 mln ýakyn bolup biler.

Dowamy

  • 258 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

COVID-19 pandemiýasyartyk olumler dünýäniň hemme ýurtlaryna diýen ýaly ýaýrady we millionlarça adamyň ölümine sebäp boldy. Pandemiýa başlaly bäri, birnäçe ýurtlar wirus sebäpli ýogalan adamlaryň statistikasyny gündelik paýlaşyp gelýärler. Resmi sanlara görä, bu günki güne çenli koronawirus sebäpli ölen adamlaryň sany 3 million 773 müňe ýetdi, ýöne "The Economist" žurnalynyň hasaplaryna görä, bu san 7-13 milliona ýakyn bolup biler.

Dowamy

  • 411 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

AstraZenecaOksford Uniwersitetiniň AstraZeneca farmasewtik kompaniýasy bilen birlikde COVID-19-a garşy döreden waksinasynyň ady "Vaxzevria" we onuň netijeliligi 76%. Bu waksina COVID-19 bilen agyr kesellemekden we hassahana düşmekden 100% goraýar. Waksinanyň kliniki barlaglarynyň 2 we 3-nji tapgyrlary dowam edýär, ýöne 3-nji tapgyryň wagtlaýyn netijeleri lukmançylyk žurnalynda çap edildi. Vaxzevria-nyň doly täsirli bolmasy üçin 2 doza almaly.

Dowamy

  • 350 gezek okalan