• Makalalar
 • Sagdyn durmuş
 • Sagdyn deri we gözellik

Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.32 (22 Ses)

Owadan dodaklar – birinji nobatda, sagdyn dodaklardyr. Şonuň üçin howanyň sowamagy bilen olaryň ýagdaýyna aýratyn üns bermeli bolýar. Dodaklarda ýag mäzleriniň bolmanlygy üçin olara hemişe çyglylyk ýetmeýär we şonuň üçin olaryň gurap jaýrylmalary, sowuklamalary, solmagy ýaly alamatlar ýüze çykyp başlaýar. Ýylyň sowuk wagtynda bolsa çyglylygyň ýitirilmegi ýokarlanýar, şonuň üçin hem dodaklarda islenilmeýän özgerişleriň nädip bolýandygyny bilmek möhümdir.

Dodaklarda jaýryklaryň emele gelmeginiň sebäpleri

Dowamy

 • 4256 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.30 (33 Ses)

Siz myhmançylyga barýarsyňyz, ýöne köwşüňizi çykarmana ýaýdanýarsyňyz. Her gezek siz köwşüňizi çykaranyňyzda özüňizi oňaýsyz duýýaňyz. Ondan başga-da, aýakdaky deriň ysy siziň köwşüňize hem siňdi. Eger aýak ýakymsyz yslanýan bolsa näme etmeli?

Aýaklar näme üçin yslanýar?

Aýaklardan deriň bölünip çykmagy bu tebigy ýagdaýdyr, ýöne käbir adamlarda dürli sebäplere görä deriň bölünip çykmagy ýokarlanýar.

Aýaklarda müňlerçe der çykarýan mäzleri bolup, olar günüň dowamynda 200 ml çenli der işläp çykarýarlar. Eger siz işjeň durmuş ýörelgelerini alyp barýan bolsaňyz, sport bilen meşgullanyp, hemişe aýak üstünde bolsaňyz, aýaklaryň "gyzmagynyň" öňüni almak üçin deriň bölünip çykmagy has hem ýokarlanýar. Barlaglaryň görkezişi ýaly, deriň düzüminiň köp bölegini suw, azotly maddalar, dürli ýag turşylyklary we holesterin düzýär. Haçanda hiç hili bozulmalar ýüze çykmaýan ýagdaýlarynda, der bilen döreýän kynçylyklar bolmaýar, çünki der yssyz bolýar.

Dowamy

 • 7765 gezek okalan

FEROMONLAR: SÖÝGI HYJUWYNYŇ YSY

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.37 (38 Ses)

Adatça, feromonlar barada gürrüň gidende, olardan bihabar adamlar parfýumeriýa önümlerini göz öňüne getirýärler. Hakykatda bolsa, ol adamyň derisinde ýerleşýän ýörite mäzleriň işläp çykarýan himiki maddalarydyr. Tebigatda feromonlaryň dürli görnüşleri gabat gelse-de, olaryň arasynda söýgi hyjuwyny güýçlendirýän görnüşleri esasy orunda durýar. Parfýumeriýa önümçiliginde emeli usul bilen alnan feromonlar (olary "attraktantlar" diýip hem atlandyrýarlar) atyrlaryň düzümine goşulýan, garşydaş jynsdaky adamlaryň ünsüni çekýän, ýakymly ysly maddadyr.

Dowamy

 • 7293 gezek okalan

OWADANLYGYŇ HAKYKY BAHASY

 • Maral Nazarowa
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.54 (56 Ses)

Içi ýakymly ysly kremi saklaýan enaýyja arassa gutujygyň daşyndaky ýazgylar ýüzüňi tämizläp, seni gözel we ýaş görkezmegi söz berýär. Gutujygy açmazdan öň biraz saklanyp, onuň içinde nämeleriň bardygyndan habarly bolmagyňyzy haýyş edýän. Kosmetika serişdelerini öndürjiler gaplaryň ýüzünde esasy maglumatlary anyk we açyk ýazmadan çekinýärler. Olaryň önümleriniň içinde adamyň gormonal ulgamynyň işlemegine ýaramaz täsir edýän, allergiki täsirliligiň döremegine sebap bolýan we deriniň düwnük keseliniň döremegini tizleşdirip biljek himiki maddalar saklanýandyr. Satyn alýan kosmetiki serişdäňiziň düzüminde şeýle maddalaryň saklanýandygy ýazylanmy? Ýaýlaryň içinde maddalaryň iňlisçe ýazylyşy görkezilýär.

Dowamy

 • 8717 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.25 (53 Ses)

Bedenden burçak-burçak bolup akýan der köp pursatlarda bizi oňaýsyz ýagdaýa goýsa-da, onuň uly fiziologiki ähmiýetiniň bardygyny ýatlamak peýdaly bolsa gerek.

Derlemek – beden gyzgynyny sazlaşykda saklamaga gönükdirilen adaty fiziologiki hadysa bolup, ol bedeniň daşky gurşawda döreýän ýokary gyzgynlylyga ýa-da salynýan güýçli fiziki agramlylyga bildirýän täsiridir.

Kadadan aşa derlemek bolsa, her bir adamyny dürli ýaşda, ençeme ýaramaz pursatlara duçar edýän nähoşlukdyr. Aşa derlemek ujypsyz tolgunma ýüze çykanda ýa-da uly güýç sarp edilmeýän adaty fiziki hereketde hem ýüze çykyp bilýär. Ýöne derlemek hiç bir sebäpsiz döreýän bolsa, onuň käbir keselleriň ýa-da ýagdaýlaryň alamaty bolmagy ahmaldyr.

Okamany dowam et

 • 13598 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.25 (20 Ses)

Bedeniň dürli ýerlerinde ýerleşýän hallar ( oňa "meň, nar, täç" hem diýilýär) adamlaryň ählisinde diýen ýaly duş gelýär. Ýaňy doglan çaganyň bedenindäki, ýüzündäki hallar hiç birimiz üçin geň hadysa däl. Şol hallara ýanap, çagalara Hally, Nartäç, Meňli ýaly atlar dakylýar. Eýsem, çaganyň bedenindäki hallary görüp, aladalanmak  gerekmikä?

Newuslar (hallar) derini emele getirýän bir ýa-da birnäçe gatlaklaryň öýjükleriniň  çendenaşa ösmegi netijesinde emele gelýän üýtgeşmelerdir. Belli bolşy ýaly, deri ýokarky gatlak hasaplanylýan epidermisden (deri üsti), saç haltajyklaryny, gan we limfa damarlaryny, ýag, der mäzlerini, nerw süýümleriniň uçlaryny saklaýan dermadan  hem-de deriasty ýag gatlagyndan ybaratdyr. Newuslar (hallar) deriniň her bir gatlagyndan döräp bilýändir.

Dowamy

 • 7290 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.28 (67 Ses)

Megerem, ýer ýüzünde öz keşbinden doly razy adam ýok bolsa gerek. Köp kosmetiki ýetmezçilikleri dürli serişdeler bilen ýapyp bolýan bolsa, "boýumy nähili ösdürmeli?", diýen meseläni çözmek üçin adamlar bedenini dürli synaglara,  özüni bolsa howpa iterýärler. Boýy ösdürmegiň usullary kän, ýöne netijeli we howpsuz ýoluň azdygyny bilmek zerurdyr.

Häzirki zaman usullary ulanyp, adam her bir ýaşda öz boýunyň ösmegine ýardam berip biler, ýöne ol näçe ýaş bolsa, işiň netijesi şonça ýokary bolýar.  Boýyny ösdürmegi arzuw edýänleriň ýolunda  diňe olaryň ýaltalygy böwet bolup biler.

Dowamy

 • 22487 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.13 (47 Ses)

"Adam iýmek üçin ýaşamaýar, ol ýaşamak üçin iýýär"

Sokrat

Köp ýyllaryň dowamynda adamyň bedenindäki ýag dokumalaryň artykmaç mukdarda bolmagy sagdynlygyň alamaty diýip hasaplanýardy, çenden aşa semizlige bolsa kosmetiki kemçilik hökmünde garalýardy. Emma uzak wagtlap geçirilen barlaglaryň netijesinde beden agramy kada gabat gelýänlere garanyňda aşa semiz adamlaryň ýaşaýyş ömrüniň azalýandygy (ortaça 7 ýyl) anyklanyldy. Artykmaç semizlik bilen bedende: ýürek keselleri, süýjikesel, arterial gipertoniýasy, warikoz keselli, bogun artrozy, damarlaryň aterosklerozy hatda onkologiki keseller hem peýda bolmak howpy döreýär. Häzirki döwürde aşa semizligiň döremeginiň sebäpleri köpdür. Bular – nesil yzarlamak faktory, sosial derejesi, psihologiki meseleler we güýçli nerw dartgynlygy, fiziki işjeňligiň pesligi we ýagly önümleri çenden aşa köp iýmek bilen bagly nädogry durmuş ýagdaýydyr. Biziň şertimizde ýokary ýokumly et-ýag önümlerinden taýýarlanan tagamlardan mazaly doýanyňdan soň fiziki herekediň ýetmezçiligi semizligiň esasy sebäpleriniň biridir. Bu sebäpleriň netijesinde çylşyrymly biohimiki reaksiýalaryň täsiri bilen bedende ýag dokumalalarynyň mukdary köpelýär.

Dowamy

 • 16829 gezek okalan

ALADA GOÝÝAN MESELE: GOŇAK

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.53 (17 Ses)

Aýallary we erkekleri uly we ýakymsyz alada goýýan meseleleriň biri goňakdyr. Adamlaryň köpüsi  goňakdan dynmak üçin dürli serişdelerden, emlerden peýdalanýarlar, meseläni özbaşdak çözmäge synanyşýarlar. Goňak ýörite şampunlaryň kömegi bilen aýrylýan akja tozgajyklardyr diýen pikir nädogrudyr. Eger ulanýan ýörite serişdeleriňize garamazdan, goňak aýrylmaýan bolsa, bu bedeniňizde bir näsazlygyň dörändiginden habar berýändir.

Goňak nädip emele gelýär?

Dowamy

 • 10146 gezek okalan
 • 1
 • 2