• Makalalar
  • Sagdyn iýmitlenme we berhiz
  • Bedeni sagaldyjy maşklar

Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.20 (5 Ses)

nacerak yoremeli25-nji noýabrda BSGG, uludan-kiçä, hemmeler üçin fiziki işjeňligiň täze gollanmasyny taýýarlady.

Yzygiderli fiziki maşklar bilen meşgullanmak, hem beden, hem beýin saglygy üçin peýdalydyr. Bu gollanma göwreli aýallary, çagalary, şeýle-de dürli fiziki aýratynlyklary bolan adamlary hem öz içine alýar.

Dowamy

  • 1679 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.38 (29 Ses)

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýürek-damar kesellerini öwreniş birleşigi, günde ortaça bir sagat maşk etmegiň ýa-da 30 minut güýçli depginde fiziki maşklary geçirmegiň ýürek-damar keselleriniň döreme howpuny 46% peseldip biljekdigini belleýär.

Her günde fiziki işjeňligi saklap, maşk etmek bilen siz lukmana ýüz tutmaklygynyň zerurlygyny peseldýärsiňiz.

Ýürek-damar keselleri senagat taýdan ösen ýurtlarda giňden ýaýran we maýyplyga sezewar edýän kesellerdir. Ylmy barlagçylar ýürek-damar keselleri kesgitlenenden soňky bäş ýyllyk döwürde ölüm howpunyň döreme töwekgelçiliginiň 30-50% ýokarlanýandygyny belleýärler.

Dowamy

  • 4968 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (16 Ses)

Häzirki wagtda bütin dünýäniň adamlary sagdyn durmuş ýörelgesi babatda aladalanýarlar. Biz sagdyn we uzak ýaşap, öz bedenimize erk edesimiz gelýär. Adamlar bu ugurda täze usullary özleşdirip, şoňa görä diňe bir öz türgenleşiklerini, sport işjeňligini, iýmitlenmegini gurnaman, hatda dem alyş häsiýetini we pikirlenmegi hem şol ugurda alyp barmaga çalyşýarlar. Bu elbetde öwgä mynasypdyr.

Ýönebiziň köpimiz  şu wagta çenli  sport bilen meşgullanmakda gadagan edilýän zatlar barada bilmeýäris. Bu gadagan edilýän zatlaryň inkär edilen ýagdaýynda türgenleşmelerden garaşylýan netijeleri gazanmak juda kyn bolýar.

Türgenleşik wagtynda şulary etmek gadagan:

Dowamy

  • 8205 gezek okalan

PYÝADA ÝÖREMEGIŇ PEÝDASY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.11 (9 Ses)

Gadym döwürlerde adam ýabany haýwanlary awlanda, ir-iýmişleri ýygnanda, köp ýöremeli bolýardy, käte uzakly gün aýak üstünde bolmaly bolýardy. Emma mälim bolşy ýaly, ýaltalyk – ösüşiň (progressiň) herekete getirijisidir. Adam akyl taýdan ösdügiçe, işlemezligiň hem iň kämil ýollaryny oýlap tapyp, az hereketlenip başlady. Biziň günlerimizde tehnika enjamlarynyň we serişdeleriniň güýçli depgin bilen ösmegi adamlaryň az hereketlenmegine mümkinçilik döredýär. Awtoulaglar, kir ýuwujy maşynlar, tozan sorujylar, tehniki serişdeleriň pult arkaly dolandyrylmagy, umuman, sanasaň sanap oturmaly. Ýöne bularyň bary adamlaryň durmuşyny ýeňilletmek bilen, onuň saglygyna belli bir derejede zyýan hem berýändir. Sebäbi adamlar az hereket edýärler, bu bolsa kem-kemden saglyk kynçylyklarynyň döremegine sebäp bolýar. Şonuň üçin-de, biz pyýada ýöremekligiň peýdasy barada şu makalany siziň dykgatyňyza hödürleýäris.

Dowamy

  • 7796 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.38 (16 Ses)

Biz daýananymyzda ilki bilen bilimiz ýognaýar, horlananymyzda bolsa ol iň soňky bolup inçelýär. Şoňa görä-de, semräp başlanyňyzy duýan bolsaňyz, tizden-tiz degişli çäreleri geçirip başlaň.  

Ine, biliňizi inçe saklamak babatda hünärmeniň berýän maslahaty:

Halahupa şöhrat!

Halahup (türkmençe "halka") – bil üçin iň oňat türgenleşik enjamydyr. Birinjiden, ony bilimizde aýlanymyzda bir maşk arkaly köp dürli myşsalar hereketlenýär. Ikinjiden bolsa, halahup aýlamanyň owkalama täsiri hem bardyr. Halahup bedene galtaşyp, ondaky gan aýlanyşygy güýçlendirýär. Bu bolsa organizmde bolup geçýän işleriň, şol sanda horlanmanyň hem tizleşmegine ýardam berýär. Şeýle-de halahup ýag gatlaklarynyň dargap, olary limfa we gan arkaly daşynda çykarýar. Ýöne şeýle netijäni diňe halahupyň dogry saýlanylan ýagdaýynda gazanyp bolýandygy ýadyňyzda bolsun. Halahup näçe agyr bolsa, onuň bedene salýan agramy şonda-da köpdür. Ýöne tiz horlanjak bolup, demir halahupdan başlamaly däl. Sebäbi türgenlişige ýaňy başlan döwrüňizde ony bir sagat töweregi aýlamaga gurbatyňyz çatmaz. Halahupy bir sagatdan az aýlanylan ýagdaýynda oňat netijeler bolmaz. Şonuň üçin-de, öz saglyk ýagdaýyňyzdan ugur alyp, ilki plastmass halahupdan başlaň. Türgenleşmä öwrenişeniňizden soňra demir halahupa geçseňiz-de bolar.

Dowamy

  • 10782 gezek okalan