Image
Covid-19 Bilmeliler
 • 03 Dekabr 2021, Anna

  KORONAWIRUS BILEN BAGLY ÝAGDAÝLARA SYN WE SAGLYK HABARLARY (03.12.2021)

  Lukman

  44950 gezek okalan

 • 03 Dekabr 2021, Anna

  DIL ÝARMAK

  "Meniň Alýaskada önüp-ösen döwürlerimde hiç kim jynsy gatnaşyklar ýa-da geýler barada agzamaýardy. Maşgalamdakylar hem meniň geýdigimi bilseler-de, bu barada hiç haçan gürlemeýärdiler. Ýerli amerikan köpçüligi AIW/AIDS keselleriniň geýleriň keselidigine ynanýardylar.…

  Lukman

  27 gezek okalan

 • 30 Noýabr 2021, Sişenbe

  OMIKRON ŞTAMY DÜNÝÄNI ELEWREDÝÄR

  Koronawirusyň ilkinji gezek noýabryň 24-ne Günorta Afrikada ýüze çykan ştamy, gysga wagtyň içinde Awstraliýa, Gongkonga, Ysraýyla, Niderlandiýa we Kanada ýaýrady. Bu ştamdan näme üçin gorkulýar?: Omikron diýlip at berlen bu…

  Lukman

  34 gezek okalan

 • 30 Noýabr 2021, Sişenbe

  DEZODORANTLAR GÖWÜS RAGYNA SEBÄP BOLÝARMY?

  Goltugyň ýakymsyz ysyny aýyrmaga niýetlenen iki dürli önüm giňden peýdalanylýar: antiperspirantlar we deodorantlar: ↪ Antiperspirantlar esasan derlemä garşy ulanylýar, çünki olar düzüminde dere böwet bolýan alýuminiý duzlaryny saklaýarlar. ↪ Dezodorantlar…

  Lukman

  32 gezek okalan

 • 26 Noýabr 2021, Anna

  AÝALLARDA ÝÜREK INFARKTYNYŇ ALAMATLARY

  Hemmämiz erkek adamyň agyr dem alyp, döşüni gysyp, ýere ýykylýan film sahnalaryny gören bolsak gerek. Hakyky durmuşda welin, ýürek keseliniň pidasy aýal hem bolup bilýär we bu hadysanyň filmlerdäki ýaly…

  Lukman

  38 gezek okalan

 • 23 Noýabr 2021, Sişenbe

  GURÇUGY NÄHILI BEJERIP BOLÝAR?

  Gurçuklar ösümliklerde, haýwanlaryň we adamynyň bedeniniň içinde ýaşap, olaryň hasabyna iýmitlenýärler. Şonuň üçin hem olary başgaça "mugthorlar" (parazit) diýip hem atlandyrýarlar. Biz mugthorlaryň hemmesini "gurçuklar" diýip atlandyrsakda olaryň ençeme görnüşi…

  Lukman

  54 gezek okalan

 • 22 Noýabr 2021, Duşenbe

  AÝBAŞYDAN GALMA WE ÝÜREK KESELI

  Ýaş gitdikçe ýürek keseliniň döreme töwekgelçiligi hemmelerde ýokarlanýar, emma aýallaryň aýbaşydan galma (klimaks) döwrüniň başlanmagy bilen keseliň alamatlary has aýdyňlaşyp biler. Aýbaşydan galma ýürek-damar kesellerini döretmeýär. Şeýle-de bolsa, aýbaşydan galma…

  Lukman

  43 gezek okalan

 • 18 Noýabr 2021, Perşenbe

  ÝAKYN ADAMYŇY ÝITIRMEK: GUSSANY ÝEŇIP GEÇMEGIŇ ÝOLLARY

  Maşgalada ýakyn adamyňy ýitirmek her adam üçin agyr synag, gam-gussanyň agyr labyrynyň başlangyjy bolýar. Ýakyn adamyň ölümini her kim dürli-dürli kabul edýär, döreýän gussany, "emosional boşlugy" dürli ýagdaýlarda ýeňip geçmäge…

  Lukman

  67 gezek okalan