Image
Covid-19 Bilmeliler
 • 23 Maý 2022, Duşenbe

  ŞAHSY PIKIR: ÇILIM ÇEKÝÄN AÝAL-GYZLARYMYZ KÖPELDI

  Soňky wagtlar syn edýärin welin, şäherlerde gyz-gelinleriň arasynda (esasy 15-40 ýaşlylar) çilim çekýänler öňküsinden köpelýär. Meseläniň ynjalyksyzlandyryjy tarapy, 15-16 ýaşly oglan-gyzlaryň hem göze ilmejek ýerlerde bukulyp çilim çekýänleri duş gelýär.…

  Okyjydan

  33 gezek okalan

 • 20 Maý 2022, Anna

  GÜNORTA AZIÝANY ÝITI ÝYLYLYK TOLKUNY ÝANDYRÝAR

  Günorta Aziýada güýçli, ölüm howply ýylylyk tolkunlarynyň bu ýyl adatdakysyndan has ir başlamagy adamlary geň galdyrdy. Sebitde 38˚-dan ýokary temperaturaly üçünji hepde dowam edýärkä Hindistanda azyndan 25, Päkistanda 65 adam…

  Lukman

  19 gezek okalan

 • 20 Maý 2022, Anna

  METAMFETAMIN OWGANYSTANA DÜÝPLI ORNAŞÝAR

  Metamfetaminiň esasy ingrediýentiniň tebigy çeşmesi bolan efedranyň owgan daglarynda ösýändiginiň üstüniň açylmagy ýurduň bikanun neşe pudagynyň güllemegine ýardam etdi. Ykdysady çökgünligi we dünýä bazarlaryndan üzňeligi başdan geçirýän Owganystan, dünýäniň metamfetamin…

  Lukman

  26 gezek okalan

 • 17 Maý 2022, Sişenbe

  ÝATGYNYŇ RAK KESELI: ALAMATLARY, ÖŇÜNI ALYŞ ÇÄRELERI

  Ýatgynyň rak keseli – ýatgynyň nemli bardasyndan (endomertiýa) ýa-da başga gatlagyndan döreýän howply täze döremedir. Bu keseli şeýle hem ýatgy bedeniniň ragy ýa-da endometriýanyň ragy diýip hem atlandyrýarlar. Köplenç 50-65…

  Lukman

  48 gezek okalan

 • 14 Maý 2022, Şenbe

  DÖREDIJILIKLI PIKIRLER GÖZLENILÝÄR! (***UZALDYLDY***)

  Progres Fondy gazanç üçin döredilmedik jemgyýetçilik guramasy bolup, Progres.online we Saglyk.org ýaly birnäçe progressiw başlangyçlary öz içine alýar. Bu başlangyçlar Türkmenistanda adam ösüşine täzeçe garaýşy we çemeleşmäni şekillendirmäge we oňa…

  Lukman

  136 gezek okalan

 • 14 Maý 2022, Şenbe

  DEMIRGAZYK KOREÝA ÝURTDA COVID-IŇ BARDYGYNY BOÝUN ALDY

  Geçen günlerde Demirgazyk Koreýa ýurtda COVID-19 wirusynyň ýaýrap başlandygyny kabul etdi we 2 ýyllap wirusdan azatdygy barada köpleri şübhelendirip gezen ýurtlaryň içinde hakykaty boýun alan ilkinji ýurt boldy. Ýurduň ýolbaşçysy…

  Lukman

  60 gezek okalan

 • 14 Maý 2022, Şenbe

  GYZAMYK PURSATDAN PEÝDALANÝAR

  BSGG-nyň soňky hasabatyna görä, 2021-nji ýyl bilen deňeşdireniňde 2022-nji ýylyň ilkinji 2 aýynda dünýädäki gyzamyk hadysalary 79% artdy. Çagalaryň arasynda ölüm howply kesel bolan gyzamyk, dümewden, Eboladan we COVID-19-dan hem…

  Lukman

  46 gezek okalan

 • 14 Maý 2022, Şenbe

  ABŞ ABORT HUKUKLARYNY ÝATYRARMY?

  Aborta degişli çäklendirmeleriň dünýä boýunça barha gowşadylýan döwründe Amerikanyň Birleşen Ştatlary aborta bolan konstitusion hukugyndan el çekmäge ýakynlaşýar. 1973-nji ýylda "Roe v. Wade" kazyýet işinden soňra ABŞ-nyň Ýokary kazyýeti şeýle…

  Lukman

  39 gezek okalan