Image
Covid-19 Bilmeliler
 • 21 Ýanwar 2022, Anna

  KORONAWIRUS BILEN BAGLY ÝAGDAÝLARA SYN WE SAGLYK HABARLARY (21.01.2022)

  Lukman

  45657 gezek okalan

 • 21 Ýanwar 2022, Anna

  YSSY HOWANYŇ ÇAGALARA SALÝAN HOWPY

  Klimat krizisiniň bäbekleriň we ýaş çagalaryň saglygyna salýan howpy barha ulalýar. Täze çap edilen barlaglar ýygyndysyna görä:

  Lukman

  1 gezek okalan

 • 17 Ýanwar 2022, Duşenbe

  OKYJYDAN: PAÝTAGTLYLARYŇ AGALYGY WELAÝATLYLARA NÄHILI TÄSIR EDÝÄR?

  Soňky ýyllarda paýtagtlylaryň agalygy we welaýatly ildeşlerimiziň üzňeleşdirilmegi kem-kemden güýjeýär. Bu çagalardan başlap ululara çenli ýaramaz täsirini ýetirýär. Tanyşlarymdan biri şeýle diýdi: "Bir gün çagalarymy çagalar meýdançasyna alyp gitdim. Oturan…

  Okyjydan

  42 gezek okalan

 • 14 Ýanwar 2022, Anna

  DEMENSIÝA HADYSALARY INDIKI 30 ÝYLDA ÜÇ ESSE ARTAR

  2019-njy ýylda dünýäde 57 million demensiýaly adam bolan bolsa, 2050-nji ýyla çenli olaryň 153 milliona ýetmegine garaşylýar. Munuň netijesinde gelejegiň saglygy goraýyş we sosial ulgamlary barha ulalyp barýan howpuň astyna…

  Lukman

  25 gezek okalan

 • 13 Ýanwar 2022, Perşenbe

  MAROKKODA GYZLYK BARLAGLARY: MERTEBÄ GARŞY HÜJÜMMI ÝA-DA HÜJÜME GARŞY GALKAN?

  "Bu şagalaňly oturylyşyga meňzeýärdi" – diýip, Marokkonyň günbataryndaky Safi şäheriniň ýaşaýjysy Ibtissam goňşusynyň öýünde täze durmuş guran jübüti garşylamak üçin üýşen aýallaryň gülküsini, sazy, hyna çekilen elleri ýatlaýar. Toýda gelniň…

  Lukman

  49 gezek okalan

 • 10 Ýanwar 2022, Duşenbe

  ÝIGRENJIŇ ORNUNY ZYÝANY AZALTMAK BILEN ÇALYŞMAK

  41 ýaşly Anton Basenkonyň aýaly, ýaşajyk ogly we halkara ykdysadyýeti boýunça magistr derejesi bar. Ol neşe sanjymyny ulanyp, 11 ýyllap köçelerde ýaşady we oňa AIW, Gepatit C keselleri ýokuşdy. Zyýany…

  Lukman

  43 gezek okalan

 • 08 Ýanwar 2022, Şenbe

  PANDEMIÝANYŇ BÄBEKLERIŇ ÖSÜŞINE TÄSIRI

  JAMA lukmançylyk žurnalynda çap edilen kiçi göwrümli pediatriýa barlagynda pandemiýanyň dowamynda doglan bäbekler ösüş taýdan pandemiýadan öň doglanlardan has pes baha aldylar. 2020-nji ýylyň mart-dekabr aralygynda Nýu Ýork şäherinde doglan…

  Lukman

  38 gezek okalan

 • 08 Ýanwar 2022, Şenbe

  TÜRKMENISTANDA GÜÝÇLENDIRIJI СOVID-19 SANJYMLARY (TÄZELENEN)

  Türkmenistanyň Saglyk ministrliginiň saýtynda Covid-19 waksinalarynyň "güýçlendiriji" (buster) dozalary (3-nji doza) barada ilata hiç hili maglumat we düşündiriş berilmeýär. BSGG-nyň maglumatlaryna görä: Türkmenistanda kesellänler: 0, ýogalanlar: 0, berlen waksina dozalary: 7,580,976…

  Lukman

  165 gezek okalan