Image
Covid-19 Bilmeliler

Gadyrly okyjy, biz 3 ýylyň içinde seniň üçin СOVID-19-a degişli takmynan 400 sany makalalardyr maglumatlar toplumyny döretdik. Munuň içine hepdelik ylmy habarlar, okyjylaryň soraglaryna jogaplar, infografikalar, hasabatlar, ýurdumyzdaky we dünýädäki ýagdaýlara synlar we Türkmenistanyň Saglyk Ministrligine hem-de BSGG-a ýüzlenme hatlarymyz girýär. СOVID ýagdaýlarynyň haýal özgermegi bilen, biz hepdelik СOVID habarlaryny çap etmegi goýýarys. Emma, yzygiderli çykarýan saglyk habarlarymyzy Instagram, Twitter hasaplarymyzda we saýtyň baş sahypasynda okap bilersiň. Ýatlatsak, Türkmenistan dünýäde СOVID-19 hadysalaryna we adam ýitgilerine degişli sanlary habar bermedik ýurt bolmagyna galýar.

 • 10 Awgust 2022, Çarşenbe

  LUKMAN BILEN SÖHBETDEŞLIGI NETIJELI GEÇIRMEGIŇ ŞERTLERI

  Adam doglup, bütin ömrüniň dowamynda lukman bilen aragatnaşykda bolýar. Keselçilik bilen ýa-da öňüni alyş barlagy bolsun, biz dürli ugurdan bolan lukmanlaryň maslahatyny berjaý etmeli bolýarys. Lukman bilen söhbetdeşlik netijeli bolup,…

  Hyzmatdaşymyz

  40 gezek okalan

 • 05 Awgust 2022, Anna

  TÜRKMENISTANDA AÝRYLYŞMAGA DEGIŞLI NÄHILI HUKUKLAR BAR?

  Okyjylar soraýar, ýurist jogap berýär Sorag 1: Türkmenistanda aýrylyşmak isleýän adamyň kanun taýdan ätmeli ilkinji ädimi näme? Jogap: Nikany bozmagyň tertibi Türkmenistanyň Maşgala kodeksiniň 5-nji babynda bellenilýär. Eger är-aýalyň ikisi…

  Hyzmatdaşymyz

  74 gezek okalan

 • 03 Awgust 2022, Çarşenbe

  ALKOGOL IÇMEK 40 ÝAŞA ÝETMEDIKLERIŇ SAGLYGYNA HOWP SALÝAR

  Täze global ylmy barlag kyrkdan ululara garanyňda 40 ýaşa ýetmedikleriň alkogol içmesiniň saglyk töwekgelçilikleriniň has ýokarylygyny we peýdasynyň asla ýoklugyny görkezdi. Ýaşlaryň alkogolly içgileri içmekden doly saklanmalydygyny gözlegi geçiren ylmy…

  Lukman

  75 gezek okalan

 • 03 Awgust 2022, Çarşenbe

  ULY FARMASEWTIK KOMPANIÝALARYŇ ULY WADASY

  Moderna, Pfizer we beýleki uly farmasewtik kompaniýalar pandemiýalaryň dörän ýagdaýynda waksinalara we bejergilere deň derjede elýeterliligi üpjün etmegi wada berdiler.

  Lukman

  71 gezek okalan

 • 03 Awgust 2022, Çarşenbe

  BOTSWANANYŇ ÄGIRT ULY ÜSTÜNLIGI

  Ozal Botswana eneden çaga AIW ýokuşma derejeleri boýunça dünýäde ilkinji orundady. Emma ýurt häzirki wagtda Afrikada wirusy ýok eden ilkinji döwlet bolmaga ýakynlaşyp, ene-atalaryň aladasyny ýeňletdi.

  Lukman

  84 gezek okalan

 • 01 Awgust 2022, Duşenbe

  AKUŞERÇILIK-GINEKOLOGIÝADAKY ZULUM

  Hassahanalarda ginekolog ýa akuşer bilen görüşmäniň ýa-da çaga dogumynyň dowamynda pasiýente edilýän süteme, gödek daraşma akuşerçilik-ginekologiýadaky zulum diýilýär. Ynsan hukuklaryny bozýan bu görnüşli zorluk jemgyýetçilik saglygynda gaýragoýulmasyz meseledir.

  Hyzmatdaşymyz

  85 gezek okalan

 • 28 Iýul 2022, Perşenbe

  BSGG MAÝMYN MAMASY BARADA DUÝDURYŞY GÜÝÇLENDIRDI

  Iýulyň 23-ne BSGG maýmyn mama keseliniň ýaýramasyny Jemgyýetçilik saglygynda halkara ähmiýetli adatdan daşary ýagdaý diýip yglan etdi. Şeýlelikde, maýmyn mamasy COVID-19-yň we poliomiýelitiň hataryna goşuldy. BSGG-nyň baş müdiri Tedros Gebreýesus…

  Lukman

  74 gezek okalan

 • 26 Iýul 2022, Sişenbe

  ABŞ ÜÇIN DERMANNAMASYZ KONTRASEPTIWLER

  Fransuz farmasewtik kompaniýasy HRA Pharma göwreliligiň öňüni alýan gormonal gerdejikleri ABŞ-da dermannamasyz satmaga rugsat soraýar. Bu Ýokary kazyýet Roe v. Wade kararyny ýatyranyndan soň ABŞ-nyň Azyk we derman serişdeleri administrasiýasynyň…

  Lukman

  73 gezek okalan

Ýazylanlardan

Sentýabr 05, 2016

TÜRKIÝEDA OKAÝAN TÜRKMEN TALYBYNYŇ MASLAHATLARY

6145 gezek okalan

Dekabr 10, 2017

TÜRKMEN JEMGYÝETI WE KÖPAÝALLYLYK

2754 gezek okalan

Mart 31, 2021

NÄDIP DUÝGUDAŞLYK BILDIRMELI?

539 gezek okalan

Oktýabr 28, 2020

ZIBIL SORTLANMALYMY ÝA DÄL?

727 gezek okalan

Maý 31, 2016

SUW DAMJASY, HAKYKATDAN HEM ALTYN DÄNESIMI?

4565 gezek okalan

Iýul 15, 2011

MEREZÝEL KESELI

7938 gezek okalan

Iýul 25, 2011

ADAMYŇ IMMINOÝETMEZÇILIGINIŇ WIRUSY (AIW)

7991 gezek okalan

Iýul 11, 2011

GÖZE GARA SUW INME KESELI (GLAUKOMA)

7723 gezek okalan