Image
Covid-19 Bilmeliler
 • 03 Dekabr 2021, Anna

  KORONAWIRUS BILEN BAGLY ÝAGDAÝLARA SYN WE SAGLYK HABARLARY (03.12.2021)

  Lukman

  44925 gezek okalan

 • 03 Dekabr 2021, Anna

  DIL ÝARMAK

  "Meniň Alýaskada önüp-ösen döwürlerimde hiç kim jynsy gatnaşyklar ýa-da geýler barada agzamaýardy. Maşgalamdakylar hem meniň geýdigimi bilseler-de, bu barada hiç haçan gürlemeýärdiler. Ýerli amerikan köpçüligi AIW/AIDS keselleriniň geýleriň keselidigine ynanýardylar.…

  Lukman

  16 gezek okalan

 • 30 Noýabr 2021, Sişenbe

  OMIKRON ŞTAMY DÜNÝÄNI ELEWREDÝÄR

  Koronawirusyň ilkinji gezek noýabryň 24-ne Günorta Afrikada ýüze çykan ştamy, gysga wagtyň içinde Awstraliýa, Gongkonga, Ysraýyla, Niderlandiýa we Kanada ýaýrady. Bu ştamdan näme üçin gorkulýar?: Omikron diýlip at berlen bu…

  Lukman

  32 gezek okalan

 • 30 Noýabr 2021, Sişenbe

  DEZODORANTLAR GÖWÜS RAGYNA SEBÄP BOLÝARMY?

  Goltugyň ýakymsyz ysyny aýyrmaga niýetlenen iki dürli önüm giňden peýdalanylýar: antiperspirantlar we deodorantlar: ↪ Antiperspirantlar esasan derlemä garşy ulanylýar, çünki olar düzüminde dere böwet bolýan alýuminiý duzlaryny saklaýarlar. ↪ Dezodorantlar…

  Lukman

  29 gezek okalan

 • 26 Noýabr 2021, Anna

  AÝALLARDA ÝÜREK INFARKTYNYŇ ALAMATLARY

  Hemmämiz erkek adamyň agyr dem alyp, döşüni gysyp, ýere ýykylýan film sahnalaryny gören bolsak gerek. Hakyky durmuşda welin, ýürek keseliniň pidasy aýal hem bolup bilýär we bu hadysanyň filmlerdäki ýaly…

  Lukman

  34 gezek okalan

 • 23 Noýabr 2021, Sişenbe

  GURÇUGY NÄHILI BEJERIP BOLÝAR?

  Gurçuklar ösümliklerde, haýwanlaryň we adamynyň bedeniniň içinde ýaşap, olaryň hasabyna iýmitlenýärler. Şonuň üçin hem olary başgaça "mugthorlar" (parazit) diýip hem atlandyrýarlar. Biz mugthorlaryň hemmesini "gurçuklar" diýip atlandyrsakda olaryň ençeme görnüşi…

  Lukman

  50 gezek okalan

 • 22 Noýabr 2021, Duşenbe

  AÝBAŞYDAN GALMA WE ÝÜREK KESELI

  Ýaş gitdikçe ýürek keseliniň döreme töwekgelçiligi hemmelerde ýokarlanýar, emma aýallaryň aýbaşydan galma (klimaks) döwrüniň başlanmagy bilen keseliň alamatlary has aýdyňlaşyp biler. Aýbaşydan galma ýürek-damar kesellerini döretmeýär. Şeýle-de bolsa, aýbaşydan galma…

  Lukman

  43 gezek okalan

 • 18 Noýabr 2021, Perşenbe

  ÝAKYN ADAMYŇY ÝITIRMEK: GUSSANY ÝEŇIP GEÇMEGIŇ ÝOLLARY

  Maşgalada ýakyn adamyňy ýitirmek her adam üçin agyr synag, gam-gussanyň agyr labyrynyň başlangyjy bolýar. Ýakyn adamyň ölümini her kim dürli-dürli kabul edýär, döreýän gussany, "emosional boşlugy" dürli ýagdaýlarda ýeňip geçmäge…

  Lukman

  65 gezek okalan

Ýazylanlardan

Iýul 15, 2021

MISINFORMASIÝANY NÄDIP SAÝGARMALY?

192 gezek okalan

Noýabr 14, 2016

SÜÝJI KESELINE GARŞY PEÝDALY TEKLIPLER

6411 gezek okalan

Mart 26, 2020

TOÝDAN ÖŇ BERILMELI SORAGLAR

2684 gezek okalan

Iýul 30, 2011

INÇEKESELDEN GORANYŇ!

6171 gezek okalan

Iýul 11, 2011

GÖZE GARA SUW INME KESELI (GLAUKOMA)

7417 gezek okalan

Mart 27, 2014

FURUNKULEZ: SEBÄBI, ALAMATLARY WE BEJERGISI

5830 gezek okalan

Noýabr 22, 2010

ÇILIMKEŞLIK

9537 gezek okalan

Dekabr 03, 2021

DIL ÝARMAK

16 gezek okalan