Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

Digital Violence

Türkmenistanyň ilaty aýal-gyzlaryň statusy barada nähili pikirde?

Gysgaça Mazmuny
Progres Fondy
8 Mart, 2023

Ilkinji sosial mediýa synynyň netijeleri Türkmenistandaky aýal-gyzlaryň onlaýn dünýäde howpdan azat däldigini, şeýle-de soňky iki ýylda olara ýigrenç bilen daraşylmagynyň has artandygyny ýüze çykardy.

Dowamy

  • 272 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.20 (5 Ses)

UNFPA woman in the family tm

"Türkmenistanda aýalyň maşgaladaky saglygy we statusy" atly syn (Turkmenportal, UNFPA) Türkmenistanda aýal-gyzlara garşy öýdäki zorluk meselesini gozgamakda we derňemekde geçirilen ilkinji interwýu esasly barlag bolup, oňa ýurduň ähli sebitinden (paýtagtdan we 5 welaýatdan) jemi 3596 hojalykdan 18-59 ýaş aralygyndaky aýal-gyzlar gatnaşdy.

Bu syn BMG-nyň ilat gaznasynyň tehniki goldawy, Türkmenistanyň hökümetiniň maliýe goldawy hem-de beýleki halkara guramalaryň (UNFPA, Ýewropa Bileleşigi we Türkmenistandaky Beýik Britaniýanyň ilçihanasy), şol sanda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň, Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň we Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň goldawy bilen geçirildi. Synyň doly görnüşi iňlis we rus dillerinde, esasy netijeleriň we maslahatlaryň gysgaça beýany bolsa türkmen, iňlis we rus dillerinde çap edildi.

Dowamy

  • 1551 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (5 Ses)

masgala meyilTürkmenistanyň hökümeti ýurtdaky Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat Gaznasy (UNFPA) bilen bilelikde derňew işini geçirdi. Derňew işi ýurtda maşgalany meýilleşdirmekde kanagatlandyrylmadyk zerurlygyň 2030-njy ýyla çenli öňüni almagyň bahasyny kesgitledi. Bu iş UNFPA tarapyndan 2021-nji ýylyň 9-njy iýulynda ilata elýeter edildi.

Maşgalany meýilleşdirmekde kanagatlandyrylmadyk zerurlyk göwrelilige ukyply ýaşdaky seksual taýdan işjeň aýallaryň göwreli bolmazlygy isläp, ol islegi kanagatlandyryp bilmeýän (haýsydyr bir sebäbe görä: ykdysady, saglyk, maşgala, din, sowatsyzlyk) göterimi bilen kesgitlenilýär.

Dowamy

  • 1659 gezek okalan