• Home
 • Makalalar
 • Göwrelilik
 • Sagdyn göwrelilik

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

skoro rodyИюль: Мой третий триместр

Количество тестов за этот месяц: 3

Количество врачей: 3

Сколько в среднем была в очереди: 15 минут

Заплатила в кассу: 220 манат

Количество УЗИ: 0

Dowamy

 • 135 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.20 (5 Ses)

dogrum duzgunleriÇaganyň dünyä inmegi – her bir zenan üçin gaty jogapkär pursatlaryň biridir. Olar göwreliligiň bütin döwrüni: "Dogrum nähili geçerkä?" diýen alada bilen geçirýär. Dogrumyň kadaly geçmegi üçin geljekki ene özüni dogry alyp barmagyň düzgünlerini bilmelidir.

Çaganyň dünýä inmegi üçin özüni psihologiki taydan taýýarlamak – esasy düzgünleriň biridir.

Dogrum üç döwürden ybarat: burgy, çygylma towlary, çaga ýoldaşynyň dogulmagy. Şol döwürleriň geçişi, aýratynlygy, agyrlylygy her zenanyň beden aýratynlygyna, saglygyna bagly bolýar.

Dowamy

 • 451 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

usb 24 hepdeМай: Это девочка!

Количество тестов за этот месяц: 3

Количество врачей: 2

Сколько в среднем была в очереди: 1 час

Заплатила в кассу: 220 манат

Количество УЗИ: 1

19-23 неделя беременности наверное, станут самыми любимыми неделями будующих мам и тех, кто готовится к беременности. Живот еще не слишком большой, но вы уже чувствуете себя полностью беременной. Появляются первые шевеления ребенка. Вы можете увидеть пол ребенка, а угроза выкидыша очень низкая. Я не сразу поняла, что чувствую именно шевеления, а муж так и вовсе почувствовал легкие движения только через пару недель. Потом муж регулярно прикладывал руки и уши, чтобы почувствовать, как двигается ребенок.

Dowamy

 • 257 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

istoriya moey beremennosti 2

Март: Первый скрининг, биохимия и другие новые слова

Количество тестов за этот месяц: 6

Количество врачей: 4

Сколько в среднем была в очереди: 4 часа

Заплатила в кассу: 900 манат

Количество УЗИ: 1

Dowamy

 • 288 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.38 (8 Ses)

Istoriya moey beremennosti

Дорогие друзья!

Спешим вас порадовать. Saglyk стартует серию блогов о повседневной жизни в Туркменистане. Эти блоги написаны обычными людьми, которые хотят рассказать вам свои истории и поделиться опытом решения жизненных проблем. Мы надеемся, что эти блоги будут полезными для вас. А возможно, они вдохновят вас на столько, что и вы тоже решите начать делиться своими историями, вопросами, советами, и мнениями о различных аспектах жизни в Туркменистане! Вы можете связаться с нами на Facebook, Twitter and VK.

Dowamy

 • 454 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.91 (23 Ses)

Döwürdeş aýallar öz gün tertibini kofe içgisiz göz öňüne getirip bilmeýärler. Kofe günüň başlangyjynyň, dost-ýarlar bilen duşuşyklaryň hemrasy bolup hyzmat edýär. Öndürijiler kofe içgisiniň dürli görnüşlerini öndürýärler, biz bolsa olaryň datly tagamyny datmaga howlugýarys. Häzir dükanlaryň tekjesinde üwelen, däneli, granulirlenen, ereýän kofe içgisine duşmak bolýar. Bu içginiň taýynlanşynda goşulýan goşundylar bolsa öz köpdürliligi bilen tapawutlanýar: süýt, buzgaýmak, limon, korisa, hat-da gyzyl burç bilen hem.

Köp lukmanlar bu içginiň peýdaly, ýaramly häsiýetlerini belleýärler:

Dowamy

 • 1174 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.33 (27 Ses)

Çaganyň ösüp kämilleşýän çaga haltajygyna "amnion" diýilýär. Göwreliligiň başyndan ol düwünçegiň ene göwresiniň içinde ösmegi üçin şert döredýär. Çaga haltajygynyň esasy wezipeleriniň biri hem ýansuwlaryny işläp çykarmakdyr.

Çaga ýansuwlarynyň ähmiýeti

Göwreliligiň başyndan başlap, çaga dogulýança ýansuwlar birnäçe möhüm funksiýalary ýerine ýetirýändirler:

Dowamy

 • 2042 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.24 (21 Ses)

NÄME ÜÇIN MAŞGALANY MEÝILLEŞDIRME ZERUR?

Maşgalanyň abadançylyk derejesi döwletiň ösüşiniň görkezijisi bolup durýar. Maşgala jemgyýetçilik birligi bolup, öz gezeginde daşky gurşawyň täsiri bilen, wagtyň, jemgyýetiň talabyna görä üýtgeýär hem-de özi hem täze talaplary öňe sürýär.

Maşgalanyň sosial we ruhy taýdan doly we kämil bolmagy üçin, onda çagalaryň dogulmagy we terbiýelenmegi zerurdyr. Islendik maşgalany, onda-da türkmen maşgalasyny çagasyz göz öňüne getirmek mümkin hem däl. Biziň ýaş juwanlarymyz "maşgala = çagalar..." diýen mukaddes adat bilen maşgalany gurup başlaýarlar. Edil şonuň üçin hem, günbatar medeniýetine mahsus ýaş çatynjalaryň toýdan soň birnäçe wagt çaga edinmezden, öz islegleri boýunça ýaşamagy ýaly häsiýeti türkmen jemgyýetimiz üçin asla mahsus däldir. Gelin edinen maşgala gelniniň göwreli bolup, agtyk görmegine, ýaş çatynjalar bolsa ilkinji perzentleriniň dünýä inmegine sabyrsyzlyk bilen garaşýar. Biz köpçagaly, döwletli maşgalany gurmaga ymtylýarys. Şu ýerde meniň bir ýerde eşden, näbelli akyldaryň aýdan degişmeli sözleri ýadyma düşýär: "Bir çaga – çaga hem däl, iki çaga – "ýarty" çaga, üç çaga – doly çaga".

Dowamy

 • 2343 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.44 (25 Ses)

Ýaş türkmen atalary näderejede gelinleriniň göwrelilik döwründäki durmuşyna gatnaşýarlar we olaryň başyndan geçirýän ýagdaýlary barada habarly bolup durýarlar? Jübütleriň durmuşyň gymmatly we wajyp wakasy baradaky düşünjeleri, garaýyşlary näderejede döwrebap bolup, halkara tejribelerine gabat gelýär?

ABŞ-da çaga garaşýan jübütler dost-ýarlaryny habardar edenlerinde: "Biz göwreli bolduk!" diýip, buýsanyp şatlykly habary yglan edýärler. Bu nämäni aňladyp biler? Bu jümlä "Biz ikimiz hem çaga düwünçeginiň emosional, fiziki taýdan ösmegine deň jogapkär" diýilýän manysynda düşünilmelidir. Atalar eneler bilen bilelikde göwrelilik döwrüni geçirmäge, dogruma taýýarlyk görüp başlaýarar. Eýsem, beýle taýýarlyk nämäni aňladýar, haýsy çäreleri öz içine alýar?

Dowamy

 • 3733 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.94 (17 Ses)

Bu ýagdaýa göwreliligiň başynda hökmany döremeli alamat ýaly seredilýär. Köp zenanlar dörän irki toksikozyň alamatlarynyň geçerine garaşsa, başgalar bu alamatlaryň başlananyna garaşyp, göwrelilik barada arzuw edýärler. Arzuwlar hasyl bolýar, muňa diňe ynanmak gerek, emma toksikoz göwreliligiň ýakymly alamaty bolup galanok.

Köplenç aýbaşynyň saklanmagy we göwreliligiň barlygy geljekki enä toksikozyň alamatlary bilen aýan bolýar.

Akuşerçilikde irki toksikoz diýip, göwreli aýalyň bedeniniň çaga düwünçeginiň ösmegine bildirýän duýgurlylyk ýagdaýyna aýdylýar.

Dowamy

 • 8600 gezek okalan
 • 1
 • 2