• Sorag-jogap

Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

LALLYK TOHUM YZARLAÝARMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

 "Salam hormatly lukman! Meniň aýalymyň kakasy gepläp bilmeýär – lal kesel. Ejesi eşidenok. Aýalymyň özi kesel däl. Biziň çagalarymyza şol keseller geçip bilermi?"

Saýtyň okyjysy.

***********

Jogaby oka

  • 650 gezek okalan

ENUREZI BEJERIP BOLÝARMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

"Salam Lukman! Meniň gyzym 5 ýaşynda, emma ýerine buşukýar. Birnäçe lukmanlara hem ýüz tutdum, emma bu ýagdaý häzir hem dowam edýär we gitdigiçe ýygylaşýar. Bu ýagdaý gündiz hem gaýtalanyp bilýär. Ene-ata tarapdan gyzymyň buşukmasyny nähili saklap bolarka?"

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 469 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (6 Ses)

"Salam lukman! Men 26 ýaşymda, gelnim 24 ýaşynda. Çagamyzyň doganyna 8 aý bolsa hem, biziň jynsy gatnaşygymyzda aýalym tarapdan öňki ýaly isleg ýok. Gatnaşykdan öňki ýaly lezzet almaýar. Onuň sebabi nämekä we muny düzedýän derman barmyka? Ýa-da wagtyň geçmegi bilen özi gowulanarmyka?"

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 915 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.50 (2 Ses)

Salam hormatly lukmanlar! Meniň bir ýaşlyja gyzjagazym  ýykylyp elini çykardy. Biz ony tebibe äkidip ýerine saldyrdyk. Tebibe soň hem görkezsek, hemme zadyň gowydygyny aýtdy.  Çagamyzyň elinde soňundan şikes galyp bilermi we bize lukmanyň maslahatyny almak hökmanmy?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 1208 gezek okalan

AÝRALYK WE JYNSY GATNAŞYKLAR

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.17 (6 Ses)

"Men toý edenimden soň, aýalymy goýup daş aralyga işlemäge gaýtmaly boldum? Aýalym bilen bile bolmaga islegim bolsa hem, mümkinçilik ýok. Şeýle ýagdaýda näme maslahat berip bilersiňiz?"

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 2179 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.30 (10 Ses)

sorag-jogapSalam. Men ozümde duýýan rahatsyzlygymy siz bilen paýlaşmak isleýän. Yagny, men maşgalaly, çaga-çugaly bolsam-da, başga ayal-gyzlar bilen ýakyn gatnaşygymy kesip bilemok. Şu ýagdaýym sebäpli men oz geljegimi garaňkylyk içinde görýärin. Haçan hem bolsa bir gun maşgalam bilen aramyzyň bozulmagyndan gorkýaryn we çagalarymyň geljegini öz ellerim bilen ýykyp biljekdigime düşünýärin.

Men bu endikden her zat edip gutuljak boldum, yöne 1 aýdan köp saklanyp bilemok. Jynsy islegimiň artykmaçlygyndanmy ya-da nebsimiñ doymaz-dolmazlygyndanmy, haysy sebäpkär bolsa-da tapawudy yok, men şu endikden gutulmak isleýärin we sizden maslahat soraýaryn.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 2238 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

Lubrikant soragy

 "Salam Lukman. Türkmenistanda lubrikantlaryň (смазкa) giňden ýaýramandygy üçin jynsy gatnaşykda näme ulanylsa zyýansyz we ýerini tutyjy bolup biler? Mysal üçin, zeýtun ýagy ýa-da wazelin. Kömegiňiz üçin sag boluň! Işiňizde üstünlik!"

Saýtyň okyjysy.

*********

Jogaby oka

  • 1809 gezek okalan