• Sorag-jogap

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

Salam hormatly lukmanlar! Meniň bir ýaşlyja gyzjagazym  ýykylyp elini çykardy. Biz ony tebibe äkidip ýerine saldyrdyk. Tebibe soň hem görkezsek, hemme zadyň gowydygyny aýtdy.  Çagamyzyň elinde soňundan şikes galyp bilermi we bize lukmanyň maslahatyny almak hökmanmy?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 534 gezek okalan

AÝRALYK WE JYNSY GATNAŞYKLAR

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.67 (3 Ses)

"Men toý edenimden soň, aýalymy goýup daş aralyga işlemäge gaýtmaly boldum? Aýalym bilen bile bolmaga islegim bolsa hem, mümkinçilik ýok. Şeýle ýagdaýda näme maslahat berip bilersiňiz?"

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 737 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.13 (8 Ses)

sorag-jogapSalam. Men ozümde duýýan rahatsyzlygymy siz bilen paýlaşmak isleýän. Yagny, men maşgalaly, çaga-çugaly bolsam-da, başga ayal-gyzlar bilen ýakyn gatnaşygymy kesip bilemok. Şu ýagdaýym sebäpli men oz geljegimi garaňkylyk içinde görýärin. Haçan hem bolsa bir gun maşgalam bilen aramyzyň bozulmagyndan gorkýaryn we çagalarymyň geljegini öz ellerim bilen ýykyp biljekdigime düşünýärin.

Men bu endikden her zat edip gutuljak boldum, yöne 1 aýdan köp saklanyp bilemok. Jynsy islegimiň artykmaçlygyndanmy ya-da nebsimiñ doymaz-dolmazlygyndanmy, haysy sebäpkär bolsa-da tapawudy yok, men şu endikden gutulmak isleýärin we sizden maslahat soraýaryn.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 1416 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

Lubrikant soragy

 "Salam Lukman. Türkmenistanda lubrikantlaryň (смазкa) giňden ýaýramandygy üçin jynsy gatnaşykda näme ulanylsa zyýansyz we ýerini tutyjy bolup biler? Mysal üçin, zeýtun ýagy ýa-da wazelin. Kömegiňiz üçin sag boluň! Işiňizde üstünlik!"

Saýtyň okyjysy.

*********

Jogaby oka

  • 1192 gezek okalan

OKYJYDAN: BIZIŇ HAJATHANA ÝAGDAÝYMYZ

  • Okyjydan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (23 Ses)

bizin hajathanamyzÝUNISEF (UNICEF) halkara guramasynyň hasabatyna görä, dünýäniň ilatynyň üçden bir bölegi, ýagny 2,4 milliarddan gowrak adam hajatyny arassa hajathanada kanagatlandyryp bilmeýär – ýa olaryň öýünde hajathana ýok ýa-da hajathanalary arassaçylyk standartlaryna laýyk gurulmadyk.

Meniň ýaşaýan we işleýän şäherim hem şol sana girýärmikä diýýärin. Anyk mysallarda aýtsam:

Dowamy

  • 3506 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.48 (48 Ses)

"Men 26 ýaşymda. Durmuşa çykanyma 6 aý boldy. Men şeýle kynçylyga duçar boldum: meniň adamymyň jyns agzasynyň ulydygy sebäpli bile bolanymyzda agyry döreýär we biz jynsy gatnaşygy geçirip bilmeýäris. Edilýän synanşyklar başa barmaýar we biz keýp alyp bilmeýäris. Siz näme maslahat berip bilersiňiz?"

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 11303 gezek okalan