• Makalalar
  • Sagdyn iýmitlenme we berhiz
  • Naharyň dogry taýynlanmasy

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

MIKROTOLKUNLY PEÇLERI ULANMAK ZYÝANSYZMYKA?

  • Mälikmyrat Myradow
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.38 (21 Ses)

Häzirki döwürde adamzat ähli edýän işinde, hatda nahar taýynlamakda hem wagty tygşytlamaga ymtylýar. Adamlaryň öý hojalygynda indi hökmany enjam bolup galan mikrotolkunly peçleri günde bir näçe sapar, esasan hem nahar taýynlamak üçin ulanýarlar. Köpleri mikrotolkunly peçleriň zyýany we peýdaly taraplary barada soraglar iňkisä goýsa-da, ony peýdalanmakdan boýun gaçyrmak islemeýärler. Esasy mesele olaryň zyýanly täsirini azaldyp, peýdaly häsiýetlerinden dogry peýdalanmakdyr.

Dowamy

  • 4920 gezek okalan