• Makalalar
  • Sagdyn iýmitlenme we berhiz
  • Naharyň dogry taýynlanmasy

Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

MIKROTOLKUNLY PEÇLERI ULANMAK ZYÝANSYZMYKA?

  • Mälikmyrat Myradow
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.38 (21 Ses)

Häzirki döwürde adamzat ähli edýän işinde, hatda nahar taýynlamakda hem wagty tygşytlamaga ymtylýar. Adamlaryň öý hojalygynda indi hökmany enjam bolup galan mikrotolkunly peçleri günde bir näçe sapar, esasan hem nahar taýynlamak üçin ulanýarlar. Köpleri mikrotolkunly peçleriň zyýany we peýdaly taraplary barada soraglar iňkisä goýsa-da, ony peýdalanmakdan boýun gaçyrmak islemeýärler. Esasy mesele olaryň zyýanly täsirini azaldyp, peýdaly häsiýetlerinden dogry peýdalanmakdyr.

Dowamy

  • 5436 gezek okalan