• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Umumy

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.60 (5 Ses)

COVID sadaka toy

BSGG-nyň maglumatlaryna görä, koronawirus üýşmeleňlerde we köpçülik ýerlerinde has çalt ýokuşýar we ýaýraýar. Çakylyk ugradan kişä wirusyň howplary barada mylakatlylyk bilen düşündiriň. Telefon arkaly begenjiňizi we gynanjyňyzy bildiriň. Koronawirusdan goranmak üçin öýden çykmajak boluň. Adamlar bilen araňyzda azyndan 1 metr aralyk saklaň. Keselli adamlara hijem ýakynlaşmaň.

A sen nädip goranýarsyň?

#koronavirus

  • 152 gezek okalan

ÝÜZÄRLIK

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (4 Ses)

yuzarlik harmala

Ýüzärlik (latynça: peganum harmala) takyr ýerde ösýän ak güllüje, ysly haşal ösümlik.

Halk lukmançylygynda:

▣  Orta Gündogarda, Merkezi Aziýada we Demirgazyk Afrikada ýaman gözden goranmak üçin ulanylýar.

▣  Ýaşaýyş ýerlerinde ýakymly ys beriji hökmünde tüsseledilýär.

▣  Agyry aýryjy, aýbaşynyň gelmegine we çaganyň düşmegine (abort) kömek ediji serişde hökmünde ulanylýar.

▣  Adamda bolup bilýän parazit gurçuklary ýok etmek üçin ulanylýar.

Dowamy

  • 405 gezek okalan

"PANDEMIÝA" NÄME?

  • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (2 Ses)

pandemiya nameBSGG koronawirus infeksiýasynyň pandemiýa ýagdaýyna geçendigini yglan etdi. Seredäýmäne gorkunç zat ýaly, ýöne aslynda üýtgeşik bolan zat ýok.

Häzire çenli "pandemiýa" sözüniň anyk bir kesgitlemesi ýok.

2020-nji ýylyň 11-nji martynda BSGG (Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy) täze ýüze çykan koronawirus infeksiyasynyň pandemiýa ýagdaýyny yglan etdi. Bu 1948-nji ýylda döredilen guramanyň taryhynda ilkinji ýagdaý däl. Muňa garamazdan, BSGG-y anyk ölçeglere görä hereket edýär diýip bolanok. Umuman alanda, pandemiýa – bu "täze ýüze çykan keseliň dünýä möçberinde ýaýramagydyr". Emma bu kesgitlemä, kän bir pandemiýa hökmünde garalmaýan köpsanly keseller dogry gelýär (meselem, möwsümleýin dümew).

Dowamy

  • 393 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

DrTedrosAdhanomÇykyş gysgaldylyp alyndy.

Gündiziňiz haýyrly bolsun. Men sözümiň başyny COVID-19 wirusyna garşy göreşmekde gije-gündiz zähmet çekýänleriň ählisine sagbolsun aýtmak bilen başlasym gelýär.

Bu epidemiýanyň soňuna çykmak mümkin, emma diňe hökümetler agzybir we hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlyga gol gerseler.

Bize koronawirusyň ýaýramagy bilen bagly täze hasabatlar diňe birnäçe döwletden gelmesini dowam edýär. Bu bolsa bizi dymýan ýurtlar barada alada goýýar, esasan hem saglygy goraýyş ulgamy gowşak ýurtlar. Biz ýa käbir ýurtlar muňa çynlakaý garamaýar ýa-da olar özlerini çäresiz hasaplap, bu barada dil ýarmazlyga karar berendirler diýip gaýgy edýäris.

Dowamy

  • 446 gezek okalan