• Makalalar
 • Sagdyn durmuş
 • Umumy

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

lukman bilen sohbetleslikAdam doglup, bütin ömrüniň dowamynda lukman bilen aragatnaşykda bolýar. Keselçilik bilen ýa-da öňüni alyş barlagy bolsun, biz dürli ugurdan bolan lukmanlaryň maslahatyny berjaý etmeli bolýarys. Lukman bilen söhbetdeşlik netijeli bolup, sagalma getirer ýaly oňa öňünden taýynlanma zerurdyr.

Dowamy

 • 39 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

metan tasiriSoňky bäş ýylda alymlar klimatyň üýtgemeginiň juda erbet täsirleriniň öňüni almak üçin metan emissiýasyny çalt we uly möçberde azaltmagyň zerurdygyny subut etdiler

Metan näme? Kuwwatly parnik gazy bolan metanyň 20 ýylda kömürturşy gazynyň (CO2) bölüp çykarýan ýylylygyndan 80 esse köp ýylylyk goýberme güýji bar. Metanyň ýere ýakyn ozony emele getirmegi ilatyň saglygyna hem täsir edip biler.

Dowamy

 • 75 gezek okalan

BIRINJI HANYMA HAT

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

1 nji hanyma hat

Mähriban hanym Berdimuhamedowa,

Biz sizi Türkmenistanyň Birinji Hanymy wezipesine eýe bolmagyňyz bilen gutlaýarys. Bilşiňiz ýaly, ençeme ýurtlarda Birinji Hanymlar halka ähmiýetli işleri öňe sürmekde uly rol oýnaýarlar. Biz siziň Birinji Hanym hökmünde Türkmenistanda adamlaryň durmuşyny gowulandyrmaga täsiriňiziň, ýolbaşçylyk roluňyzyň we aýratyn platformaňyzyň bardygyna ynanýarys.

Dowamy

 • 126 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

cilim taslamak komek2022-nji ýylyň 26-njy fewralynda "Türkmenistany temmäkiden azat ýurda öwürmek boýunça 2022-2025-nji ýyllar üçin milli maksatnamasynyň" kabul edilmegi boýunça brifing geçirildi. Maksatnama görä, ýurdy 2025-nji ýyla çenli temmäkiden azat etmek, şeýle hem, bu ugurdaky syýasatyň durmuşa geçirilişine we kanunlaryň ýerine ýetirilişine ýörite gözegçiligi amala aşyrmak, ilatyň, ilkinji nobatda ýaşlaryň temmäkiniň zyýanly täsirleri barada habarlylygyny ýokarlandyrmak ýoly bilen temmäkä garşy göreşmek munuň esasy maksatlarydyr.

Biz Saglyk topary bolup, jemgyýetimizde çilimi taşlamak boýunça ilata elýeterli maglumatlarydyr hyzmatlary ýygnadyk. Gadyrly okyjy, eger sen şu hyzmatlardan peýdalanyp gören bolsaň ýa bu mowzuga degişli şahsy tejribäň bar bolsa, biziň bilen paýlaşyp bilersiň. Biz seniň şahsy maglumatlaryň gizlinligini we goraglylygyny kepillendirýäris.

Dowamy

 • 169 gezek okalan

DNK SELJERME HAÇAN GEÇIRILÝÄR?

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

dna seljermeAtalygy anyklamak üçin  DNK-ny seljerme – genetiki seljermäniň bir görnüşi bolup, onuň  maksady belli bir çaganyň bolup biljek ene-atasynyň atalygyny (kakasydygyny)  ýa-da eneligini anyklamakdyr. Bu barlag çaganyň we güman edilýän ene-atanyň  DNK-ny seljermek arkaly geçirilýär.

Dowamy

 • 106 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

agyz beklemede iymitlenmeMilli tagamlar agyz açarda iýmäge amatlymy? Kofe içmek bolýarmy? Kimlere düýbünden agyz beklemek bolmaýar?

Bu soraglara nutrisiolog (dietolog) Gauhar Serikkalikyzy jogap berdi. Gauhar Serikkalikyzy 3 ýyldan gowrak amaly tejribeli nutrisiolog bolup, gormonal saglyk we beýniniň işjeňligi bilen meşgullanýar. Ol Ýewropanyň dersara gözleg institutyndan iýmitleniş we dieta boýunça maslahatçy diplomyny hem-de Garward lukmançylyk mekdebiniň lukmanlar üçin onlaýn kurslarynyň şahadatnamasyny aldy.

Dowamy

 • 148 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

col gun energiyaSaharada ullakan gün elektrik stansiýasy gurulsa we bütin dünýä şondan energiýa alsa bolmazmy? Ol tersine klimata zeper ýetirýän bolsa nätjek!

Arassa we gutarnyksyz gün energiýasyny almakda dünýäniň iň gazaply çölleri has amatly ýerler bolup durýarlar. Çöller giň, tekiz ýerleri bol, kremniýe we gün şöhlesine baý. Şeýle-de, häzirki wagtda iň uly gün elektrik stansiýalarynyň ählisi çöllerde ýa-da gurak sebitlerde ýerleşýär.

Dowamy

 • 284 gezek okalan