• Baş Sahypa
  • Makalalar
  • Sagdyn iýmitlenme we berhiz
  • Sagdyn we tagamly nygmatlar

IÇI ÜLJELI TOWUGYŇ TAÝYNLANŞY

  • Aşpez: Batyr Atamammedow
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.82 (11 Ses)

Söýgülileriň gününde, öz ýakyn adamlaryňyzy haýran galdyrjak resept.

Kaloriýa çyzgyjy (1 adamlyk)

– 1 bölek towuk döşi ~ 145gr = 250 Kal.

– 50 gr guradylan ýa-da ýönekeý ülje ~ 25 Kal.

– 50 gr pýure görnüşinde ýer almasy ~ 44 Kal.

– 2 sany kiçi bankada ýapylan mekgejöwen – 1,2 Kal.

– 20 gr şampinýon kömelegi ~ 5,6 Kal

Jemi: 327 Kal. (kal hasaby takmynan alynandyr)

Dowamy

  • 1594 gezek okalan

SAGDYN WE TAGAMLY NYGMATLAR - GOWRULAN SYGYR ETI WE PÝURE

  • Aşpez: Batyr Atamammedow
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.63 (16 Ses)

Eti çorbanyň içinde iýmekden ýadan bolsaňyz, basylan ýer almasy (pýure) bilen  gowrulan etiň sazlaşygy bilen tanşyň. Lezzetli hem elýeterli.

Kaloriýa çyzgyjy (1 adamlyk)

300gr sygyr eti – 750 kaloriýa

200gr püre  - 176 kaloriýa

10gr sogan – 4 kaloriýa

Jemi : 930 kaloriýa

Taýýarlamak üçin gerek wagt: 1 sagat 15 minut

Dowamy

  • 1873 gezek okalan

SAGDYN WE TAGAMLY NYGMATLAR

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.44 (18 Ses)

Adamyň durmuşynda edil dem almagyň, hereket etmegiň möhüm bolşy ýaly, peýdaly we tagamly iýmiti kabul etmek hem wajyp, hem lezzetli bolup durýandyr.

Uly höwes we söýgi bilen täze, ter, peýdaly önümlerden taýynlanan nahar bedenimizi kuwwatlylyk çeşmesi bilen üpjün edýär, hemme fiziologiki hadysalaryň kadaly geçmegine ýardam berýär, biziň keýpimizi çag edip, zähmet çekmäge ruhlandyrýar. Akyldar Sokrat diýmişleýin, "Iýmek üçin ýaşamaly däl-de, ýaşamak üçin iýmeli".

Edil şol maksat bilen, biziň "Sagdyn we tagamly nygmatlar" bölümimizde ussat aşpez tarapyndan hödürlenýän dürli näz-nygmatlaryň taýynlanyş usullary Siz we maşgalaňyz üçin peýdaly we tagamly bolup, göwnüňizden turar diýip tama edýäris.

Hemde okyjylary öz halaýan, sagdyn we tagamly nygmatlarynyň taýynlanyş usuly bilen saýtda paýlaşmaklaryna çagyrýarys.

Nygmatlaryň taýynlanşy barada maglumaty Bu email salgysy spamlardan goranýar. Görmek üçin JavaScript Administrator tarapynyň doly işleýişi üçin hökman işletmeli bolarsyňyz. iberiň!

  • 2094 gezek okalan