• Makalalar
 • Sagdyn durmuş
 • Sagdyn jynsy gatnaşyklar

Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.92 (13 Ses)

ilkinji jynsy gatnasygyBiziň döwrümizde jemgyýetçilik, maşgala gatnaşyklaryna we ahlak häsiýetlerine bolan garaýyşlaryň özgermegi netijesinde jynsy gatnaşyklara bolan garaýyşlar hem özgerdi. Ozallar ilkinji jynsy gatnaşyklar maşgalanyň başlangyjyny goýýan pynhan gatnaşyklaryň gözbaşy hökmünde görlen bolsa, indi jynsy gatnaşygyň manysy, ähmiýeti we wagty jübütden jübüte üýtgäp bilýär. Şol bir wagtda, gyzlyk perdesine bolan garaýyş hem üýtgedi. Ýaşlaryň ençemesi oňa arassalygyň, ahlak päkliginiň, ýaşlygyň nyşany hökmünde garasa, käbir oglan-gyzlar üçin ol hiç bir çuň manyny aňlatmaýar.

Dowamy

 • 6003 gezek okalan

PREZERWATIW ULANAN UWLAMAZ

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (5 Ses)

condom

Muny bilýärmidiň?

Prezerwatiw ulanmak islenilmedik göwreliligiň ýa-da ýokanç keselleriň gaýgysyny azaldyp, jynsy gatnaşygyň has arkaýyn we lezzetli geçmegine kömek edýär.

Bu kontraseptiw barada ýene nämeleri bilesiň gelýär?

Prezerwatiwleriň köpdürli peýdalary, ulanylyşy we görnüşleri barada ähli soraglaryňa jogaplar şu ýerde: Saglyk.org & #ÖwrenGoranWeGora

Dowamy

 • 677 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.86 (7 Ses)

zorlanylana diymeDiýme: "Bu ynanylmajak zat! Onuň ýaly kiçi ýaşdaky çaga zorlanylyp bilinmez ýa-da hökman ene-atasyna aýdar."

Näme üçin: Islendik ýaşdaky we islendik jynsdaky adam zorlanma sezewar bolup bilýär. Şonuň üçin pida ynanmazçylyk etmek diňe onuň ýarasyna duz seper.

Diýme: "Şol zorlan adama durmuşa çykyp goýber."

Dowamy

 • 922 gezek okalan

SÖÝGI GATNAŞYKLARYNDA HAWA WE ÝOK

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (8 Ses)

hawa yokHaçanda jynsy gatnaşyk geçireniňde, ýanyňdaky adamyň yşaratlaryna düşünmäge jogapkärsiň. Men haçanda biri bilen öpüşenimde ýa-da jynsy gatnaşyk edenimde, hemişe yşaratlara esewan edýärin. Yşaratlar ýoldaşymyň meniň edýän zadymy halaýandygyny ýa-da halamaýandygyny duýdurýarlar. Eger-de ýoldaşym meniň edýän zatlarymy halaýana meňzese, onda men şol bir hereketlerden has köp edip bilýärin sebäbi men munuň oňa lezzetlidigini bilýärin. Men yşaratlara üns bermek arkaly täze zatlary hem synap bilýärin we ýoldaşymyň olar baradaky pikirini öwrenýärin. Bir söz bilen aýtsam, yşaratlar jynsy gatnaşykda ugur görkeziji kompasdyr. Men yşaratlara üns bermek arkaly, ýoldaşymyň wagtyny gowy geçirmegine ýardam edýärin.

Dowamy

 • 1155 gezek okalan

MEN G-NOKADYMY NÄDIP TAPMALY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.22 (9 Ses)

G nokadyOl ýerde diňe G-nokady ýok, kän nokat bar!

Jynsy gatnaşyk baradaky hekaýalarda G-nokady waginanyň öňki diwarynda ýerleşýän we aýallary dälirediji güýje eýe bolan toslamadyr. Medeniýetde bu bir mäz diýlip tanalýar. Emma, waginada hiç hili gizlin mäz ýa struktura ýokdur.

G-nokadyna bu ady Dr. Ernst Graffeburgiň şanyna dakýarlar. Ol 1950-nji ýylda bu nokadyň üstüni açan hasaplanýar. Emma bu nädogrudyr. Dr. Graffeburg diňe öz ylmy işinde waginanyň öňündäki lezzet beriji zona barada ýazýar. Ol muny uretra (peşew ýoly) we peşew haltasynyň aşaky bölegi bilen ýakyn gatnaşykda, ýagny, kinnigiň bedeni we köki, diýip suratlandyrýar. Emma bu ýerde hiç hili gizlin mäz ýa struktura ýokdur.

Dowamy

 • 1791 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.32 (25 Ses)

aybasy wagty jynsy gatnasykHer bir aýal maşgala aýda bir gezek özi üçin ol diýen oňaýly fiziologiki hadysa bolmadyk aýbaşyny başdan geçirýär. Aýallaryň köpüsi aýbaşyny ýeňil geçirseler, ençemesi agyryly sanjylary düýýarlar.

Aýbaşy oňaýsyzlyklary bilen bilelikde, "Aýbaşy döwründe jynsy gatnaşyk geçirmek bolýarmy?" diýen sorag hem ýüze çykyp bilýär. Aýbaşy döwründe jynsy gatnaşyklary geçirmegiň peýdaly we zyýanly taraplary barada dürli pikirler bar bolsa hem, bu soragy jübütler özi üçin çözmelidir. Erkek adamlaryň arasynda aýbaşysy gelýän zenana döreýän jynsy höweslileri barlar hem bolsa, ganyň görnüşini "adaty görmän", gatnaşyklardan gaça durýan erkeklerde (aýallar hem) bardyr.

Dowamy

 • 8533 gezek okalan

ZORLANYLAN ADAMA BERILMELI ILKINJI KÖMEK

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.33 (39 Ses)

zorlanmaIslenilmedik we razylyk berilmedik mejbury jynsy gatnaşyga zorlama diýilýär. Gyz-gelinleriň öz tanaýan adamlary, nätanyşlar, maşgala agzalary, ýa-da ýoldaşlary tarapyndan zorlanylmagy ahmal. Şol sanda, oglanlar we erkek adamlar hem zorlanylýar.

Zorlanylan adama fiziki şikesler üçin ilkinji kömek zerurdyr. Şol bir wagtda ol ruhy goldawa we idege hem mätäçdir. Zorlanylma sezewar bolan kişä mähir we düşbülik bilen çemeleşmeli. Ony günäkärlemeli däl.

Dowamy

 • 7130 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.58 (19 Ses)

goragsyz jynsy gatnasykLukmanlar hemişe jynsy gatnaşyklarda ýoldaşyň bir bolmagynyň howpsuzlygy barada aýdýarlar. Ýöne durmuşda hemişe şeýle bolanok. Duýdansyz duşuşyk, özara üns bermek we näz-kereşmeler, pynhan meýiller... Elbetde ol wagt siz ikiçäk galan adamyňyzyň saglygy barada pikir etmeýärsiňiz. "Dursana, sen hakykatdan hem sagmy?" diýen soragy bermek bolsa asla siziň kelläňize hem gelmeýär. Ýöne gowy tanamaýan adamyň bilen jynsy gatnaşykdan soň nämeler barada pikir etmeli bolýar?

Dowamy

 • 8059 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.29 (21 Ses)

virginity testing intro2018-nji ýylyň 17-nji oktýabrynda Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy, Birleşen Milletler Guramasynyň Ynsan we aýal-gyzlaryň hukuklaryny goraýan programmalary gyzlyk perdaniň barlanylmagynyň bes edilmegine çagyryp çykyş etdi. "Gyzlyk perdäniň barlagy" (gyzlygy barlamak) diýip atlandyrylýan barlag synagy aýal jyns agzalarynyň barlagyndan ybarat. Onuň esasy maksady – aýalyň ýa-da gyzyň jynsy gatnaşykda bolanyny ýa-da bolmanlygyny anyklamakdyr.

Dowamy

 • 7277 gezek okalan

PREZERWATIWI NÄHILI ULANMALY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.17 (24 Ses)

prezerwatiw nahili ulanmaly

Göräýmäge biziň her birimiz prezerwatiwleriň ulanylşy barada habarly ýaly. Ýöne onuň ulanylmagy bilen döräp biljek dürli ýagdaýlar babatda maglumatlary bolsa hemmeleriň bilmeýän bolmagy hem mümkindir.

Prezerwatiw haçan ulanylmaly?

Siziň bilşiňiz ýaly, prezerwatiw islenilmedik göwrelilikden goranmak we jyns gatnaşygy arkaly geçýän keselleriň, AIW ýokançlygynyň öňüni almak maksady bilen ulanylýar.

Dowamy

 • 7947 gezek okalan