Image

BIZI NIREDE DIŇLÄP BILERSIŇIZ?

Image
Image
Image
Image

GEL GÜRLEŞELI! NÄME ÜÇIN AÝALLARYŇ ÝARYSY ZULUMY GOLDAÝAR?

25-nji noýabr – Aýal-gyzlara garşy zorluklary ýok etmegiň Halkara güni

Gatnaşyjylar: Azat, Kemal, Bossan

Alyp baran: Aýnabat

Podkasty ýazan we döreden: Döwran

Ulanylan çeşmeler:

↪ Türkmenistanyň konstitusiýasy: Türkmenistan demokratik, hukuk we dünýewi döwlet (1-nji madda);

↪ Türkmenistanda erkekleriň we aýallaryň deň hukuklary we azatlyklary, şeýle hem olary durmuşа geçirmek üçin deň mümkinçilikleri bellenilýär (29-nji madda);

↪ "Öýdäki zorluk" düşünjesi "Aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üpjün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakyndaky" kanunyň 22-nji maddasynda çäkli görnüşde bellenilip geçilýär;

↪ UNICEF we TurkmenStat (MICS) guramalarynyň 2019-njy ýylda çap eden barlaglaryna görä, 15-49 ýaş aralygyndaky türkmenistanly zenanlaryň 58.4%-i ýan ýoldaşlarynyň özlerine el galdyrmaga hakynyň bardygyna ynanýarlar;

Gyrgyzystan maşgaladaky zuluma garşy berk kanun kabul etdi, ýöne bu meseläni çözmedi;

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года № 214-IV "О профилактике бытового насилия";

↪ "Keýik Okara" jemgyýetçilik guramasy Aşgabat şäheriniň çäginde maşgala zorlugyna duçar bolýan aýallary kömek we gaçybatalga bilen üpjün edýär. Keýik Okara gyzgyn liniýasy: +99312 22-86-68;

↪ Oktýabrda  UNFPA Türkmenistandaky wekilhanasy СOVID-19 pandemiýasy döwründe ilatyň reproduktiw hukuklar we saglyk baradaky soraglary üçin "Ynanç telefon" liniýasyny açyldy. "Ynanç telefony" duşenbe – anna günleri sagat 10:00-16:00 aralygynda hyzmat berýär: +99312 22-93-89;

↪ Saglygyň döreden materiallary we zorluga garşy kampaniýasynyň sahypasy;

Maşgaladaky zulumyň jemgyýetimize ýetirýän täsirleri;

Keýik Okara oýdäki zorlugyň pidalaryna gaçybatalga berýär;

DYMMA kampaniýasy;

Saglygyň işi barada agzalýar.

GEL GÜRLEŞELI! SEN NÄME ÜÇIN TÜRKMEN DILINI ULANMAÝARSYŇ?

Myhman: Azat

Alyp baran: Aýnabat

Podkasty ýazan we döreden: Kemal

Ulanylan çeşmeler:

↪ Andras Kornai,  lingwist,  "Sanly Diliň Ölümi" (Digital Language Death);

Ludwig Wittgenstein;

↪ Wikipediýanyň hasabatyna görä, ol ýerde türkmen dilinde 6 müňa golýa makala bar;

Turkmenistan (1994) 450 çap edilipdir;

Türkmen Döwlet Neşirýat Gullugy;

↪ Kataloniýa, Ispaniýanyň bir regiony, 7 million gowrak ilaty bar, olaryň öz aýratyn katalan dilleri bar. 2015-nji ýylda 12,000 sany dürli kitaplary neşir edipdirler.

GEL GÜRLEŞELI! SÜÝT MÄZINIŇ RAK KESELI BARADA NÄME BILMELI?

"Erbet kesel bolsa almak bilen bolýar. Alaç ýok". Mümkin biziň köpümiz şeýle sözleri tanyşlarymyzdan, garyndaşlarymyzdan eşidendiris. Gürrüň süýt mäziniň rak keseli ýa-da göwüs ragy barada barýar. Şu gün biz bu sözleriň aňyrsynda ýatan gorky, habarsyzlyk, ynamsyzlyk barada söz açmakçy.

Myhman: Aynur

Alyp barýan: Aýnabat (Saglygyň redaktory)

Ýazan we döreden: Pikirhana Media

GEL GÜRLEŞELI! "ŞOL BARADA" BILIMIMIZ. ÝAŞLARA BITEWI JYNSY TERBIÝE GEREKMI?

Podkastymyzyň şu sanynda okyjylarymyzda iň kän reaksiýa döredýan meselä ünsümizi gönükdirmekçi – jemgyýetimizde ýaşlara berilýan jynsy terbiýe we bu baradaky garaýyşlar. Jynsy terbiýe gaty uly hemem çylşyrymly mowzuk. Bu barada bir gepleşikde ähli zatlary aýdyp geçmek mümkin däl.

Ýaşlara bitewi jynsy terbiýe gerekmi?

Bu tema barada pikir garaýyşlaryň bar bolsa biz bilen paýlaşyň!

Alyp barýan: Aýnabat (Saglygyň redaktory)

Ýazan we döreden: @pikirhana

[BONUS] "ŞOL BARADA" BILIMIMIZ…

Podkastymyzyň şu sanynda Saglygyň redaktory Aýnur, Jora proýektiniň düýbüni tutujysy bilen jemgyýetimizde ýaş adamlaryň jynsy terbiýesi barada gürrüňdeşlik geçirýär.

Myhman: Aýnur, Jora proýekti

Alyp barýan: Aýnabat (Saglygyň redaktory)

Ýazan we döreden: @pikirhana