HOWANYŇ INSULT ÖLÜMLERINE TÄSIRI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

howanyn insult olumlerine tasiriAşa gyzgyn ýa-da sowuk howa insult ölümlerini köpeldip biler, esasan-da pes girdejili ýurtlarda.

Maý aýynda Garward uniwersiteti tarapyndan çap edilen ylmy barlagyň netijeleri howanyň çakdanaşa temperaturalary bilen insult ölümleriniň artma töwekgelçiliginiň arasynda baglanyşyk görkezýär. Bu baglanyşyk hem ýokary girdejili ýurtlara garanyňda pes girdejili ýurtlarda has berk.

Dowamy

  • 37 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

Adamyň papillomawirusyapw we yatgynyn boyunjygynyn ragy (APW) derä we dürli organlaryň nemli bardasyna (meselem, ýatgynyň boýunjygyna ýa-da çatalba aralygyna) ýokuşýan wirusdyr. Kä halatlarda ýokançlyk siňňile meňzeş ösüntgüleriň döremegine alyp barýar. APW wirus ýokuşan derä, nemli barda galtaşmak arkaly ýa-da beden suwuklyklarynyň üsti bilen adamdan adama ýokuşýar.

Dowamy

  • 74 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

lab dowrebap enjam2023-2024-nji ýyllar üçin Türkmenistanda kliniki we laboratoriýa hyzmatlaryny kuwwatlandyrmaga gönükdirilen taslamanyň çäginde BMGÖM (UNDP) ýurt boýunça 114 sany laboratoriýany döwrebap enjamlar bilen üpjün etdi. Bularyň içine Ahal welaýatynda 10 kliniki laboratoriýa, Aşgabat şäherinde 28 laboratoriýa, Mary welaýatynda 19, Lebapda 27, Daşoguzda 16 we Balkanda 14 laboratoriýa girýär.

Laboratoriýada gurnalan enjamlar dürli görnüşli barlaglary, şol sanda ganyň umumy we biohimiki barlaglaryny, koagulýasiýa, peşew we mikroskopiýa barlaglaryny geçirmäge niýetlenen. Şeýle-de, laboratoriýalar reagentler we sarp ediş materiallary bilen hem üpjün edilýär.

Dowamy

  • 201 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.33 (3 Ses)

oydaki zulum we senMähriban okyjy,

Sen ýurdumyzda öýdäki zorlugy azaltmaga goşant goşup bilersiň. Nädipdigini aşakda öwren:

Aýal-gyzlara el galdyrmak, haýbat atmak, islemeýän zatlaryny etmäge mejbur etmek, onuň geýnişine, puluna, gatnaşyklaryna kontrollyk etmek ýaly meseleler öýdäki zorlugyň alamatlary bolup, Türkmenistanda giňden ýaýran meseledir. Emma ol barada köpçülikleýin gürrüň edilmeýär, maglumat ýygnalmaýar we oňa çözgüt gözlenilmeýär. Saglyk.org türkmen dilinde öýdäki zulum we onuň aýal-gyza, maşgala we jemgyýete edýän täsirinden söz açýan ýeketäk websaýtdyr. Biz öýdäki zorlugyň adaty zat hökmünde kabul edilmeli däldigine, onuň ýaşyrylmaly we çydalmaly däldigine ynanýarys. Öýdäki zorluga öwrenilmeli we düşünilmeli mesele diýip çemeleşýäris.

Dowamy

  • 133 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

yodly duzÇaga düwünçeginiň we ýaş çagalaryň beýnisiniň sagdyn ösmeginde ýoduň wajyp orny bar. Ýod ýetmezçiligi adamyň diňe saglygyna zyýan salmak bilen çäklenmän, onuň ykdysady önjeýliligini we durmuş hilini peseldýär. Ýoduň azyk önümlerinde örän az mukdarda tapylýandygy sebäpli, köp adama goşmaça ýod zerur bolýar. Ilatyň ýod kabul ediş derejesini ýokarlandyrmagyň iň bir netijeli usuly duzy ýod bilen baýlaşdyrmakdyr.

1996-njy ýylda Türkmenistanyň prezidenti "Duzy ýodlamak we uny demir bilen baýlaşdyrmak hakynda" karara gol çekip, ýurtda öndürilýän we import edilýän ähli azyk duzlarynyň ýodlaşdyrylan bolmalydygyny girizdi we 1kg duzuň ýodlulyk derejesini 23±11.5mg bolmaly diýip belledi.

Dowamy

  • 129 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

gender denligi gazagystanGazagystanda erkek adamlaryň 73 göterimi aýallaryň ýurtda ýeterlik hukuklarynyň we mümkinçilikleriniň bardygyna ynanýarlar.

Ýakynda Gazagystanyň hökümeti BMG-nyň aýallar we Ösüş programmasy bilen hyzmatdaşlykda gender deňligi boýunça uly göwrümli sosiologik derňew geçirdi. Onda erkekleriň 73, aýallaryň 58 göteriminiň ýurtdaky aýal-gyzlara berilýän hukuklar we mümkinçilikler bilen kanagatlanýandygy belli boldy. Derňewe gatnaşanlaryň aglabasy aýallara garşy zorluga garşy çykýan bolsalar hem, aýallaryň razyçylyksyz jynsy gatnaşyga mejbur edilmeginiň, olary gorkuzmagyň we haýbat atmagyň, we erkekleriň ýakyn gatnaşykdaky aýallarynyň daşky keşbini, puluny we adamlar bilen gatnaşyklaryny öz kontrolynda saklamasynyň hem gender zorlugyna degişlidigine köpüsi düşünmeýärdi. Gatnaşyjylaryň 18%-i erkekleriň aýallaryna ýa-da ýakyn gatnaşykdaky ýoldaşyna el galdyrmagyny doly ýa-da belli bir derejede goldaýarlar. Şeýle-de, gatnaşyjylaryň 60 göterimden köpüsi erkegiň öz aýalynyň ýa-da ýakyn ýoldaşynyň daşky keşbini, adamlar bilen aragatnaşyklaryny we duşuşyklaryny kontrol etmäge doly ýa-da belli bir derejede "hakynyň bardygyny" aýtdylar.

Dowamy

  • 165 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

methylene chloride2024-nji ýylyň aprelinde ABŞ-nyň Daşky gurşawy goraýyş gullugy (EPA) metilenhloridiň müşderiler tarapyndan ulanylmagyny gadagan edýän karara gol çekdi. Metilenhlorid gurluşyk boýaglaryny aýryjy serişdelerde giňden ulanylýan himikat bolup, bagyr ragyna we beýleki saglyk bozulmalaryna sebäp bolýar.

Dowamy

  • 320 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

who habar beryarBütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) bellemegine görä, gartaşan aýallaryň, şeýle-de maýyplygy bolan aýallaryň zuluma duçar bolma töwekgelçiligi has uly bolsa-da, ýerli we halkara gözleglerde we derňewlerde olar ünsden düşürilýär. Bu toparlardaky aýal-gyzlaryň ýagdaýlaryna has içgin düşünmek we olara ýokary hilli goldaw bermek üçin, BSGG ýurtlary ýerlikli barlaglarydyr derňewleri geçirmäge çagyrýar.

Gender esasly zorluk boýunça häzire çenli geçirilen sanlyja barlaglar bu topardaky aýallara köp zorluk edilýändigini görkezýär. Barlaglaryň biriniň netijesine görä, maýyplygy ýok aýallar bilen deňeşdirilende maýyplygy bolan aýallara ýakyn gatnaşykdaky ýoldaşlary tarapyndan has köp zulum edilýän bolsa, ýene bir barlag maýyplygy bolan aýallaryň jynsy zorluga has ýygy duçar bolýandyklaryny görkezdi.

Dowamy

  • 341 gezek okalan