1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

turkmenistana insulinin taze tapgyryBirleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak we olaryň garşysyna göreşmek boýunça zerur bolan derman hem-de saglygy goraýyş maksatly serişdeleri BMGÖM-iň üsti bilen satyn almak barada" taslama laýyklykda, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginine bahasy 452 706 ABŞ dollar bolan Lantus insuliniň öňünden doldurylan 59,100 şpris derman serişdesiniň täze tapgyryny gowşurdy.

Dowamy

  • 22 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

kicilerin arasynda rakÖňki barlaglar soňky onýyllyklaryň dowamynda dünýäniň dürli künjeklerinde 50 ýaşa ýetmedik ulularyň arasynda rak keseliniň köpelýändigini görkezdi. Şotlandiýanyň Edinburg uniwersitetiniň we Hytaýyň Hangzhou şäherindäki Zhejiang uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebiniň ýolbaşçylygyndaky täze barlag bu meseläni global derejede gözden geçiren we ýaşrak ulular üçin töwekgelçilik faktorlaryny öwrenen ilkinji barlag boldy.

Dowamy

  • 22 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

artykmac doza garsy dermanOpioidiň artykmaç dozasyna garşy ömri halas ediji derman ABŞ-nyň dükanlarynda satylmaga başlady.

Derman öndüriji Emergent BioSolutions-a görä, naloxone dermanynyň Narcan görnüşi burun spreýi görnüşinde bolup, onuň 2 dozasynyň bahasynyň $45 bolmagyna garaşylýar. Derman dermannamasyz satyn almaga dükanlarda we onlaýn elýeterli bolar.

Dowamy

  • 22 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

covid 19 taze dermanlarBirleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy (BMGÖM) Türkmenistan Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine Bütindünýä banky tarapyndan maliýeleşdirilýän "Türkmenistanda COVID-19-a garşy jogap" taslamasynyň çäginde derman serişdeleriniň täze tapgyryny üpjün etdi:

Dowamy

  • 54 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

ozbegistanda mayyplarMerkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynyň aglabasynda bolşy ýaly, Özbegistanda hem maýyplara güzeran aýlamak aňsat däl. Saglyk we sosial uýgunlaşma meselelerinden başga-da, maýyplara iş tapmak we özlerini jemgyýetde ähmiýetli agza hökmünde duýmaklary kyn. Döwlet kanunlaryna we goldaw maksatnamalaryna garamazdan, şäherleriň we etraplaryň köpüsinde olary durmuşa geçirmegiň mehanizmleri, ornaşdyrylan infrastruktura, oňaýly gurşaw we iş üpjünçilik ulgamy ýetmezçilik edýär.

Dowamy

  • 47 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

sekerli icgiler"Şekerli içgiler" diýlip düzümine şeker ýa-da beýleki süýjedijiler (ýokary fruktozaly mekge siroby, saharoza, miwe şiresiniň konsentraty we baş.) goşulan islendik içgä aýdylýar. Bu içgilere mysallar: gazlandyrylan içgiler, kola, lemonad, sowuk çaýlar, tonik, poroşok görnüşli napitoklar, sport we energiýa içgileri. Ösüp barýan ýurtlarda urbanizasiýanyň we içgi marketinginiň netijesinde şekerli içgileriň sarp edilişi güýçli depginde ýokarlanýar. 

Dowamy

  • 71 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (3 Ses)

mifepriston dermany2022-nji ýylyň ahyrynda ABŞ-da aborta garşy toparlar ABŞ-nyň Azyk we derman serişdeleri agentliginiň (FDA) mifepriston dermanyny tassyklamagyna garşy esassyz kazyýet işini açdylar. Mifepriston irki göwreliligi togtatmak üçin giňden ulanylýan iki dermanyň biridir. Aborta garşy toparlar dermanlar barada ýalňyş beýanlary ýaýratmaga synanyşdylar, emma olar alymlar we lukmançylyk edaralary tarapyndan ret edildi.

Dowamy

  • 83 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (2 Ses)

doc 1 maxÖzbegistanda 65 sany çaga Marion Biotech hindi kompaniýasynyň öndüren sirobyny içenden soň öldi. Ýanwaryň başynda siropdan 20 çaganyň ölendigi habar berlipdi we ölenler barada goşmaça maglumat aýan edilmändi.

Ölümçilik hadysalary "Doc-1 Max" atly sirop bilen baglanyşdyrylýar. Meselä jogap hökmünde Özbegistanyň Derman senagatyny ösdürmek agentligi Marion Biotech kompaniýasynyň ähli dermanlaryny, şol sanda "Cinepar Kid", "Travamax" we "Ambronol" dermanlarynyň satuwyny togtatdy.

Dowamy

  • 86 gezek okalan

COVID-19-YŇ EG.5 ŞTAMY PEÝDA BOLDY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

covid 19 eg 5COVID-19-yň EG.5 ştamy (başgaça Eris diýlip atlandyrylýar) beýleki ştamlardan üstün çykyp, ABŞ-da we Birleşen Patyşalykda (BP) agdyklyk edýän ştama öwrüldi. Häzirki wagtda, bu ştam ABŞ-daky ähli hadysalaryň 17.3%-ini we BP-daky hadysalaryň 14.6%-ini düzýär. Emma, Keselleriň öňüni alyş merkeziniň (CDC) görkezijileriniň doly däldigini Marketwatch gullugy belleýär. EG.5 ştamynyň haýbatly lakamy "Eris" grekleriň jenjel hudaýynyň ady bolmagyna garamazdan, alymlar munuň beýleki ştamlardan howply däldigini we waksinalaryň oňa garşy täsirlidigini aýdýarlar.

Dowamy

  • 121 gezek okalan