KÖPÇÜLIKDE ŞEÝDÝÄN BOLSA, ADAM ÝOK ÝERINDE NÄMELER ETJEGI BELLI DÄL

  • Okyjydan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

dymma okyjylardan hekayalarErjeşme (sexual abuse) barada meňem başdan geçirmelerim bar. Mekdebe hemişe kakam akidip getiryardi. Kakam oba gidende bolsa, awtobusly gatnayardym. Mekdepden gaydyşyn awtobusyn arka tarapyndan mundim. Kan dykylşyk daldi, yone arkamda kimiň duranyna uns hem bermandirin. Bir zat degya, men oñe tarap suyşyan, biri geçjek bolyandyr oydup. Men oňe suyşup gelyan, ol hem gelyar. Garaz, seretsem garry adam duran eken. Menem gaty erbet bolup, dushunip bilman durdum. Awtobusda bir garry adamyň kiçi mekdep okuwçysyny ellap yada birzadyny dirap biljegini hiç pikir etmandim. Gorkup öñ tarapa geçdim.

Shuwagtky aklym bolsa, awtobusda gygyryp masgara etjegimi bilyan welin, o wagt çagadym, kop zady bilemokdym. Ol adam awtobusda şo herekedi edyan bolsa, adam yok yerinde nameler etjegi belli dal.

#dymma #hekaýaňypaýlaş #okyjydan

Ýatda Saklaň: Şahsy hekaýalaryň aşagynda kemsidiji, ýazgaryjy, göwne degiji teswirleri goýmak gadagan. Eger atanlykda şeýle teswir ýazan bolsaňyz, ony haýal etmän pozmagyňyzy soraýarys. Bolmasa, ony özümiz aýyrmaly bolarys.

Gadyrly okyjy, başdan geçirenleriňizi Dymma kampaniýasynda paýlaşanyňyz üçin minnetdarlyk bildirýäris. Şeýle şahsy hekaýalar jemgyýetimizdäki möhüm meseleleriň üstüniň açylmagyna, olaryň düýp sebäpleriniň öwrenilmegine, hem-de düşünjeleriň özgermegine ýol açýar. Bu ýol uzak we ählimiziň gatnaşmagymyzy talap edýär. Ýekäniň çaňy çykmaz!

Bellik: Sahypany gurnaýjylaryň we administratorlaryň pikir-düşünjeleri çap edilýän materiallardyr teswirlere gabat gelmän biler. Ýazgylarda beýan edilýän pikirler diňe olaryň awtorlaryna degişli.

Zulum – dymma, kabul etme, rugsat berme!

"Dymma" üçin atsyz hekaýalar.

#dymma #hekaýaňypaýlaş #maşgaladakyzulum #öýdäkizulum

Anonim şertde çap edilýän, atsyz hekaýalar

Zuluma garşy taslama "Dymma!" zulumyň pidalaryndan gelýän atsyz hekaýalary Saglyk.org saýtynda we sosial ulgamlarynda çap edýär.

Siziň başdan geçirenleriňiz başgalara ylham berip biler. Kimdir biri siziň ýazanlaryňyzy okap, özüniň ýeke däldigine göz ýetirer. Belki adamlar zuluma garşy göreşmegiň möhümdigini we mümkindigini öwrenerler. Siz maslahat hem sorap bilersiňiz – okyjylaryň içinden peýdaly maslahat berjekleriň tapylmagy mümkin.

Biz siziň adyňyzy ýa-da beýleki şahsy maglumatlaryňyzy soramaýarys we görmeýäris. Eger paýlaşmak isleýän zadyňyz bar bolsa, şu zynjyra giriň we başdan geçirenleriňizi paýlaşyň! PAÝLAŞ!

  • 531 gezek okalan