TÜRKMEN INNOWASIÝASYNYŇ LABORATORIÝASY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (8 Ses)

Gadyrly Dostumyz / Joramyz,

Sen türkmenistanlylaryň durmuşyna peýda getirjek manyly işleri etmäge mümkinçilik gözleýärmiň? Ajaýyp bir pikiriň bolup, ony durmuşa geçirmekde goldaw, resurslar, we özüň bilen pikirdeş adamlar kemçilik edýärmi?

Biz seni innowasion hyýalyňy hakykata öwürmek üçin öňe ädim ätmäge çagyrýarys. Bize özüň barada gürrüň ber. Şeýle-de, proýektiň maksatlary we onuň türkmen halkyna ýetirjek peýdalary baradaky pikirleriňi paýlaş.

Sen ýa ýeke özüň ýa-da topar bolup anketa dolduryp bilersiň.

Innowasion Laboratoriýanyň maksady sen ýaly döwrebap pikirli türkmen ýaşlaryna, blogerlerine we ýaş aktiwistlerine sosial mediýa we jemgyýetçilik ösüşine (bilim, saglyk, biznes, kanun we oba-hojalygy) degişli Maglumat & Aragatnaşyk Tehnologiýasynyň (ICT) peýdaly taraplaryny köpçülige ýetirmäge hem-de beýleki innowasion ideýaly ýaşlar bilen birleşmäge kömek etmekdir. Laboratoriýa bu kömegi türkmen ýaşlarynyň amaly ukyplaryny, professional zolagyny we Türkmenistanda elýeterli tehnologiýalara bolan gatnaşygyny giňeltmek arkaly amala aşyrmagy meýilleşdirýär.

Anketalar 2019-njy ýylyň Ýanwar aýynyň 31-ne (UZALDYLAN!!!) Fewral aýynyň 15-ne çenli kabul edilýär. Saýlanan dalaşgärler 4 günlük intensiw seminara gatnaşarlar. Seminarlar Gruziýanyň paýtagty Tbilisi şäherinde 2019-njy ýylyň Aprel aýynyň 14-22-si aralygynda geçiriler. Seminar gatnaşyjylara döwrebap proýekt ideýalaryny ösdürmäge, ideýalary bilen çykyş etmäge we maliýe kömegini almaga mümkinçilik döreder. Seminaryň soňunda şowly çykan proýektlere maliýe kömegi hödürlener. Gatnaşyjylaryň seminara degişli ähli çykdajylary gurnaýjy tarapyndan ýapylar.

Soraglaryň bolsa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine ýazyp habarlaşyp bilersiň. Doldurylan anketalary hem şu adresa iber.

Anketa (Tkm) / Application (En) / Анкета (RU)

  • 4206 gezek okalan