HYTAÝYŇ ILATY AZALÝAR

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

hytayyn ilaty azalyarHytaýyň ilaty soňky 60 ýylda ilkinji gezek azalyp, 2022-nji ýylda 850,000 adam kemeldi we 1.41 milliard boldy. Bu ýurduň ykdysadyýetiniň we saglygy goraýyş ulgamynyň gelejegi barada çynlakaý aladalary döredýär.

Geçen ýyl ýurtda 9.56 million çaga doguldy we 10.41 million adam öldi.

↪ 2022-nji ýylda Hytaýda her 1000 adama 7.37 ölüm düşdi. Bu 1976-njy ýyldan bäri iň ýokary görkezijidir.

↪ Ölýänleriň sany dogulýanlaryň sanyndan (her 1000 adama 6.77 adam) öňe geçip, täze dogulýan çagalaryň sany rekord derejede peseldi.

Indiki ädim näme? The Economist Intelligence Unit-iň ykdysatçysy Yue Su: "COVID-19 Hytaýyň demografik tendensiýalaryny has erbetleşdirip biler. Ýaşlaryň işsizliginiň ýokary derejesi we girdejiniň azlygy durmuş gurmagy we çaga edinmegi meýilleşdirmegi hasam gijikdirip biler. Bu dogumlaryň azalmagyna sebäp bolýar".

Demografik krizis: Soňky ýyllarda hökümetiň diňe bir çaga edinmäge rugsat berýän kanunyny ýatyrmak we uly maşgalalara nagt pul kömegini bermek ýaly, ilatyň sanyny artdyrmak üçin eden çäreleri netije bermedi. Çaga dogumynyň derejesi peseldi, ilatyň ömür dowamlylygy ýokarlandy, gartaşan raýatlar köpeldi we ilatyň sany azaldy.

↪ 2035-nji ýyla çenli Hytaýyň ilatynyň üçden biri (400 million adam) 60+ ýaşly bolar.

↪ Ilatyň garramagy bilen ýurduň salgyt girdejileri azalar we döwletiň pensiýa hem-de garrylara ideg ulgamlaryna agram salar.

  • 368 gezek okalan