ARASSA SUW - SAGDYNLYGYŇ GÖZBAŞY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.52 (27 Ses)

SALAM, GADYRLY OKYJYMYZ!

"Suw-ýaşaýşyň gözbaşy" diýilşi ýaly, biziň durmuşymyzy suwsyz göz öňüne getirme asla mümkin hem däldir. Teşneligi gandyryjy suw diňe bir ýaşaýşa ylham beriji, kuwwatlylyk çeşmesi bolman, eýsem ol adamynyň hojalygynda hem peýdaly, örän gerekli tebigy resurs bolup durýandyr. Suwy giňden ulanmak bilen birlikde, ondan peýdalanyş we saklanyş düzgünleri dogry berjaý edilmedik ýagdaýynda, saglyk babatda çynlakaý meseleleriň ýüze çykjakdygy ikiuçsyzdyr. Şol sebäpden hem, biz suwuň ulanylşy bilen bagly durmuş ýagdaýlaryna syn edip, saglyga zyýan ýetirilmeginiň öňüni almaga kömek edip biljek peýdaly çäreler babatda söz açýan kitapçany, Siziň dykgatyňyza hödürlemegi makul bildik.

Sen kitapçany saýtyň sahypasyndan indirip, ony islendik printerde çap edip bilersiň. Biz şu kitapçany okanyňdan soň, ony öz dost-ýarlaryňa, garyndaşlaryňa, tanyşlaryňa ýetirersiň diýip umyt baglaýarys. Il saglygyna öz goşandyňy goşup bilýändigiňi unutma! Eger şu kitapçany ýaýratmak babatda haýsydyr bir pikirleriň bar bolsa, olary biziň bilen paýlaş. Biz Seniň bilen hyzmatdaşlyk etmäge elmydama taýýar!

Saýtyň işgärler topary.

KITAPÇANY AÇMAK ÜÇIN ÇEP TARAPDAKY SURATA BASYŇ!!!
(KITAPÇA PDF FORMATYNDA ≈2.2 MB)

  • 6735 gezek okalan