Wajyp meseleler... Wajyp soraglar...

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.83 (6 Ses)

ynsanperwerlik 08022018

Duralgada maşyna garaşyp durşuma, oturan ýaş gelin bilen gürrüňdeşlik açdym. Ol gelin 6 ýaşly oglunyň Onkologiýa Ylmy Merkezinde bejergi alýandygyny, häzir hem gerek zatlaryny alyp onuň ýanyna barýandygyny aýtdy. Gelin gürrüň berip, bejerginiň üçünji tapgyryny geçýändigini we her üç aýdan barlaga gelýändigini belledi. Men ondan: "Hassahana, bejergi üçin pula köp gerek bolýandyr?" diýip soradym. Ol esasan hem himiýa bilen bejergi almak üçin dermanlaryň gymmatdygyny, maşgalanyň hemme girdeýjisiniň hem ýetmän, garyndaşlardan karzyna pul almaly bolýandygyny aýtdy.

Ýaňy-ýakynda bolsa, men Internetde sosial ulgamda bir ýaş enäniň akganlylyk keseli bilen kesellän bäş ýaşly çagasy üçin pul kömegini sorap, haýyş bilen ýüz tutanyna düş geldim.

Onkologiýa keselleriň, nesil yzarlaýan dogabitdi keselleriň bejergisiniň dowamly bolup, köp harajaty talap edýändigini biz bilýäris. Bu harajatlar bir maşgalanyň göterip biljek "ýükünden" has agyr bolup, töweregindäki adamlaryň – dost-ýarlaryň, garyndaşlarynyň kömegini talap edip biler.

Duralgada duşan gelniň ýagdaýy barada pikir edip, şunuň ýaly keselli näsaglar üçin ýörite kömek berýän fondlaryň döredilmeginiň zerurdygyna göz ýetirdim. Goý olar garaşsyz bolsun ýa-da hassahanalaryň çäginde döredilip, aýry adamlaryň, uly girdeýjili kärhanalaryň, edaralaryň ynsanperwerlik kömegi höküminde geçirip biljek pul serişdelerini berk gözegçilige alyp, ýerlikli ulansynlar. Ol pul harajatlary agyr näsaglaryň sagalyp, jemgyýete goşulmagy üçin uly, bahasyna ýetip bolmajak kömegini berer. Biziň bolsa ynsanperwerlik kömegimiz bolup, Hudaýolyna aýdan-goýanlarymyzyň tüýs ýerine düşdügi bolar.

Elbetde, bu meniň öz pikirim, islegim. Siziň pikiriňizçe,

Biziň jemgyýetimizde ynsanperwerlik kömegini nähili görnüşde bermeli?

Adamlar, jemgyýet üçin wajyp sorag babatda siziň pikiriňizi bilmek islegi bilen, JAHAN.

  • 7436 gezek okalan