Wajyp meseleler... Wajyp soraglar...

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (5 Ses)

ynsanperwerlik 08022018

Duralgada maşyna garaşyp durşuma, oturan ýaş gelin bilen gürrüňdeşlik açdym. Ol gelin 6 ýaşly oglunyň Onkologiýa Ylmy Merkezinde bejergi alýandygyny, häzir hem gerek zatlaryny alyp onuň ýanyna barýandygyny aýtdy. Gelin gürrüň berip, bejerginiň üçünji tapgyryny geçýändigini we her üç aýdan barlaga gelýändigini belledi. Men ondan: "Hassahana, bejergi üçin pula köp gerek bolýandyr?" diýip soradym. Ol esasan hem himiýa bilen bejergi almak üçin dermanlaryň gymmatdygyny, maşgalanyň hemme girdeýjisiniň hem ýetmän, garyndaşlardan karzyna pul almaly bolýandygyny aýtdy.

Ýaňy-ýakynda bolsa, men Internetde sosial ulgamda bir ýaş enäniň akganlylyk keseli bilen kesellän bäş ýaşly çagasy üçin pul kömegini sorap, haýyş bilen ýüz tutanyna düş geldim.

Onkologiýa keselleriň, nesil yzarlaýan dogabitdi keselleriň bejergisiniň dowamly bolup, köp harajaty talap edýändigini biz bilýäris. Bu harajatlar bir maşgalanyň göterip biljek "ýükünden" has agyr bolup, töweregindäki adamlaryň – dost-ýarlaryň, garyndaşlarynyň kömegini talap edip biler.

Duralgada duşan gelniň ýagdaýy barada pikir edip, şunuň ýaly keselli näsaglar üçin ýörite kömek berýän fondlaryň döredilmeginiň zerurdygyna göz ýetirdim. Goý olar garaşsyz bolsun ýa-da hassahanalaryň çäginde döredilip, aýry adamlaryň, uly girdeýjili kärhanalaryň, edaralaryň ynsanperwerlik kömegi höküminde geçirip biljek pul serişdelerini berk gözegçilige alyp, ýerlikli ulansynlar. Ol pul harajatlary agyr näsaglaryň sagalyp, jemgyýete goşulmagy üçin uly, bahasyna ýetip bolmajak kömegini berer. Biziň bolsa ynsanperwerlik kömegimiz bolup, Hudaýolyna aýdan-goýanlarymyzyň tüýs ýerine düşdügi bolar.

Elbetde, bu meniň öz pikirim, islegim. Siziň pikiriňizçe,

Biziň jemgyýetimizde ynsanperwerlik kömegini nähili görnüşde bermeli?

Adamlar, jemgyýet üçin wajyp sorag babatda siziň pikiriňizi bilmek islegi bilen, JAHAN.

 • 1977 gezek okalan

Teswirler (12)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
 1. Myrryh

@Teswirçi Menem jemgyyet men sanga meng adymdan gurlemek ygtyyarlyk beremok. Bizing gymmatlyklarymyz, garayyşlarymyz chapraz gelya. Populist bolman oz adyngdan gurle. Belang korugi yashlar dalmi hich mesele barada yazman selfie paylashyp...

@Teswirçi Menem jemgyyet men sanga meng adymdan gurlemek ygtyyarlyk beremok. Bizing gymmatlyklarymyz, garayyşlarymyz chapraz gelya. Populist bolman oz adyngdan gurle. Belang korugi yashlar dalmi hich mesele barada yazman selfie paylashyp otursygyz. Bok edyarmi yashlar bashga durmusha mynasyp bolar yaly?

Dowamy
 
 1. Teswirçi

Rak rak rak blyat, mesele rask bolsa yyrtylyp ''gowy adam'' bolyanlar döraberyar. Eger lukmanlaryn rak kesellerini irki stadyalarda yüze çykaryp bilyan bolsady, halkyn rak keselleri barada yeterlik sosyal maglumata eye bolsady, rakdan ölyan dal...

Rak rak rak blyat, mesele rask bolsa yyrtylyp ''gowy adam'' bolyanlar döraberyar. Eger lukmanlaryn rak kesellerini irki stadyalarda yüze çykaryp bilyan bolsady, halkyn rak keselleri barada yeterlik sosyal maglumata eye bolsady, rakdan ölyan dal de, ragy yenyan adamlar köp bolardy. Giçki stadyalarda, ötüşenden son, boljagy bolandan son, 4 ay yaşajagyna palança mün dollarlyk derman bejergi bilen, 6-7 ay yaşatmakçy bolyarlar. Bejergi diyip, şun üçin ile dilençilik etmalimi ? Elbet-de, 1 gün artykmaç yaşamak üçin her adam dünyasini berer, yöne ili çürkemek nama gerek ? Şu wagtky sistemada optimal saglygyna gowuşjak nasaglary saylap bolmayar.

Dowamy
 
 1. Teswirçi

@Myrryh, sen we bizin şu yagdaydagymyza men günam yok, men yalaklar günakar bolsa, git, özlerine ayt. Çagasynyn ya da yaş babekli gelinlerin özlerinin sanalgyja günlerini geçirişlerine kan şayat boldum. Eline geçen pula maşyn alyp, iyip syçyp,...

@Myrryh, sen we bizin şu yagdaydagymyza men günam yok, men yalaklar günakar bolsa, git, özlerine ayt. Çagasynyn ya da yaş babekli gelinlerin özlerinin sanalgyja günlerini geçirişlerine kan şayat boldum. Eline geçen pula maşyn alyp, iyip syçyp, ogullaryna maşynmy ya okuw yaly alternatiwler berip, ylym bilime ahmiyet bermeyan 'men yalylaryn' dolandyrmagy sebapli şu yagdaya düşdik. Yakynynyn biwagt ölüm düşegine düşmegini we maddy çaresizliginin yagdayyny çekmeyan adam bilip bilmez. Mesele şu, türkmenistanyn saglyk sistemasy ya da sistemasyzlygy obyektiw statistikalar bilen dolandyrylmayar, bu diagnozlarda hem şeyle. Çakli finansy nasaglara yalan umyt bermek üçin ulanmak gelejekde dörediljek hayyr sahawat saglyk fondlaryna bolan ynama zarba urmaga getirer. Men bilen jedelleşip oturjagyna, gidin, resmi jogapkarlere bildirin, strahowaniya edarasyna pürkin awynyzy. Men jemgyyetin agzasy we adyndan hem gürlarin, sen kim muny mana gadagan eder yaly ?

Dowamy
 
 1. Myrryh

Shu wagt cagasynyng rak keselini bashdan gecirenler dymman yazsalar @Teswirci orta asylaryng garanky ideyalary bilen jemgyvet gurjaklar bolmazdy, az bolardy.

 
 1. Myrryh

@Şirpäki yurejigimi sowatdyng. Sagja bol. Hakykat!
@ Teswirçi yaha sen troll, yada orta asyrlarda gezip yorsung. Sen bir yolbashchy bolmagyn. Seng elinge dushseng derrew ewtanisiya edip birhili ugurlar bilen meng pulumy stundetlere...

@Şirpäki yurejigimi sowatdyng. Sagja bol. Hakykat!
@ Teswirçi yaha sen troll, yada orta asyrlarda gezip yorsung. Sen bir yolbashchy bolmagyn. Seng elinge dushseng derrew ewtanisiya edip birhili ugurlar bilen meng pulumy stundetlere iberjekmishing. Ing ýezit ýeri "turkmen jemgyýtining" adyndan gurlemek. Sening ýalylar ucin biz shu yagdavda dalmi "biz shunga tayar dal, munga tayar dal" Hawa songa seleksiva diyilvar. 3 mln halkyň bar, onam sheydip gutarjakmy?

Dowamy
 
 1. Teswirçi

@Şirpäki, "Dünýäni halas edip bilmerin, emma bir adamyň dünýäsini halas edip bilerin" garaýyşy bilen menem tanyş. Mesele, onkologiki kesellerde fondan pul bereniň bilen kesel bejerilenok. Bärde näsaglary gyryp, seleksiýa geçirmek barada...

@Şirpäki, "Dünýäni halas edip bilmerin, emma bir adamyň dünýäsini halas edip bilerin" garaýyşy bilen menem tanyş. Mesele, onkologiki kesellerde fondan pul bereniň bilen kesel bejerilenok. Bärde näsaglary gyryp, seleksiýa geçirmek barada agzamagyňyza hem geň galdym, meniň ýazgymda beýle zat ýokdy. Şu wagtky türkmen jemgyýeti beýle jogapkärçilige taýýar däl we oňat niýet bilen ädiljek utgaşyksyz ädimleriň şowsuzlygy gelejekdäki ýörjen ýörjen boljak bäbekleriň kämil ädim atmaga bolan ynamlaryny sarsmak howpy bar diýip baha berýän. (Agzaýan ýurtlaryňda muňa meňzeş mysallar ýeterlik bar gyzyklanyp görseň) Palança müň dollar bilen bir näsagyň janyny halas edersiň, emma o puly gelejege-bilime gönükdirseň, has önjeýli boljakdygy iki uçsuz.
Saglyk ätiýaçlandyrmasy işlemeýän döwletde, onkologiki dermanlaryň fondlar bilen üpjün edilmäge çalyşylmagy manysyzlykdan ybarat.

Dowamy
 
 1. Şirpäki

Teswirçi! Onda başda hemmeleri "gyrmaly" diýmän, şeýle äheňde başlasaň gowy bolardy. Lukmançylyk ulgamynyň işi dogry ýola goýlan, lukmanlarymyz hem bilimli bolup, hemme näsagda puly görýän (hemmesi diýip biljek däl) bolmasalar adamlar ýönekeý...

Teswirçi! Onda başda hemmeleri "gyrmaly" diýmän, şeýle äheňde başlasaň gowy bolardy. Lukmançylyk ulgamynyň işi dogry ýola goýlan, lukmanlarymyz hem bilimli bolup, hemme näsagda puly görýän (hemmesi diýip biljek däl) bolmasalar adamlar ýönekeý kesellerden ölmezler. Gep bu barada däl.
Gözüňizi giňden we giňden açyňda kelläňizi işlediň, hemmämiz namys edeliň. Näme üçin başga ýurtlarda (Ezraýyl, Ýewropa ýurtlary,Türkiýe, Hindistan) onkologiýa keselleriň köp görnüşi üstünlikli bejerilýär we näsaglaryň uzak ýaşamagy gazanylýar? Näme üçin maýyplaryň oňaýly ýaşamagy üçin şert döredilýär? Näme üçin olarda döwlete degişli we degişli bolmadyk fondlar bolup, ýagdaýa baglylykda finansirleýär? Näme üçin ol fondlarda pul rejeli ulanylýar we onuň başlygy bar puly ogurlap jaý guranok ýa-da öz üçünji oýnaşyna maşyn äberenok?

Jogap (meniň pikirimçe) has ýönekeý. Öz raýatlyk pozisiýaň bolup, az ýaňrap, köp işlemeli,işlemeli...

Dowamy
 
 1. Şirpäki

Teswirçi! Siz nirde terbiýe alyp, önüp-ösen? Siz hemme näsaglary,maýyplary gyryp, "seleksiýa" işini geçirjek bolýarsyňýyzmy? Onda seniň Gitlerden näme tapawutlylygyň barka? Aýalynyň,çagasynyň,näsaglan,maýyp agzasynyň aladasyny etmeýän jemgyýetden...

Teswirçi! Siz nirde terbiýe alyp, önüp-ösen? Siz hemme näsaglary,maýyplary gyryp, "seleksiýa" işini geçirjek bolýarsyňýyzmy? Onda seniň Gitlerden näme tapawutlylygyň barka? Aýalynyň,çagasynyň,näsaglan,maýyp agzasynyň aladasyny etmeýän jemgyýetden hem progressiw jemgyýet bolarmy? Ertir bilip bolmaz, sen hem keselleseň,"jemgyýete agyr ýük diýip" seni öldürmelimi? "Dokuň açdan habary ýok" .Türkmen jemgyýetiniň nähili agyr ýüki bar? Bizde maýyplaryň,agyr kesellileriň ýagdaýy barada açyk gürrüňler edilmeýär, habar beriş serişdeleri bu sosial kynçylyklar barada habardar etmeýär. Ösüp gelýän nesil bu barada habarsyz. Durmuş, hakyky durmuş ýaly görkezilmese edil seniň ýaly egoist, hakyky durmuşdan üzňe, öz kellesine gezip ýören ýaşlar ýetişer we türkmen jemgyýeti hakykatdan hem" wagşylaşar".Onsoň elli iki stipendiýany köpeldäý,bary biderek... Men siziň ýaşyňyzy bilemok. Eger uly ýaşly bolup şeýle pikir edýän bolsaňyz, onda ömrüňizi manysyz geçiripsiňiz.

Dowamy
 
 1. Teswirçi

@Türkmenfaşistlerine jogap, has ýönekeý keseller jemgyýetiň saglygy üçin mesele bolup duran mahaly, çäkli maddy serişdäni netijesi näbelli agyr näsaglaryň bejergisine gönükdirmek finansyň bisarpa ulanylmagy bolýar. Edil, şeýle maddy taýdan...

@Türkmenfaşistlerine jogap, has ýönekeý keseller jemgyýetiň saglygy üçin mesele bolup duran mahaly, çäkli maddy serişdäni netijesi näbelli agyr näsaglaryň bejergisine gönükdirmek finansyň bisarpa ulanylmagy bolýar. Edil, şeýle maddy taýdan ýetmezçilik sebäpli bejergisi bolan keseller bilen ölüp gidýän ildeşlerimiziň köp mahaly, hökümediň puly ýüzlerçe milýon dollarlyk hassahanalara, mermerden bordýurlara, 5 ýyldyzly myhmanhanalara aýyryşy ýaly, bu öz özüňi aldatmak bolýar. Fond dörediljek bolsa, bejergisi bilen minumum 5 ýyl ýaşadyp boljak keseller ýaly kriterýalar goýup, puly şoňa gönükdirilmegi dogry bolar. Galanlary üçin meni we ýaşlary däl, saglyk ulgamyna jogapkär resmileri günäkärleseňiz dogry bolar.

Dowamy
 
 1. Turkmen fashitlerine jogap

Teswirchi sen ozung yuk bolyang jemgyyete. "agyr nasaglary name gerek sagaltmak" fashist hem senden has ynsanperwerdir. Sen yaly yash adamyn stipendiyasyna pul berenimden ...haywan yaly jemgyvet. Ynha yashlaryng tazeden doretjek jemgyyeti. Gowy...

Teswirchi sen ozung yuk bolyang jemgyyete. "agyr nasaglary name gerek sagaltmak" fashist hem senden has ynsanperwerdir. Sen yaly yash adamyn stipendiyasyna pul berenimden ...haywan yaly jemgyvet. Ynha yashlaryng tazeden doretjek jemgyyeti. Gowy edyar puluňyz ýetenok, horlanyng biraz.

Dowamy
 
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location