• Makalalar
  • COVID-19
  • ALKOGOLLY IÇGILER KORONAWIRUSDAN GORAÝARMY?

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ALKOGOLLY IÇGILER KORONAWIRUSDAN GORAÝARMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.67 (3 Ses)

alkogol we koronawirusAlkogolly içgileri içmek koronawirusyň ýokuşmagynyň öňüni almaýar. Alkogolly içgiler elmydama çeni-çaky bilen kabul edilmeli. Artykmaç alkogol kabul etmek immun ulgamyny gowşadyp, pnewmoniýa ýaly keselleriň döremegine getirip bilýär.

Alkogolly serişdeler zatlaryň üstüni wiruslardan we bakteriýalardan dezinfisirlemek üçin ulanylyp bilner.

Koronawirusdan goranyş maslahatlaryny diňe BSGG (WHO) we Saglyk.org ýaly ygtybarly çeşmelerden alyň. Çeşmesini bilmeýän we şübhelenýän habarlaryňyzy lukman bilen maslahatlaşyň.

Çeşme: WHO

  • 2004 gezek okalan