• Makalalar
  • COVID-19
  • KORONAWIRUS PANDEMIÝASYNYŇ DOWAMYNDA TOÝA ÝA SADAKA ÇAGYRSALAR NÄME ETMELI?

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

KORONAWIRUS PANDEMIÝASYNYŇ DOWAMYNDA TOÝA ÝA SADAKA ÇAGYRSALAR NÄME ETMELI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.67 (6 Ses)

COVID sadaka toy

BSGG-nyň maglumatlaryna görä, koronawirus üýşmeleňlerde we köpçülik ýerlerinde has çalt ýokuşýar we ýaýraýar. Çakylyk ugradan kişä wirusyň howplary barada mylakatlylyk bilen düşündiriň. Telefon arkaly begenjiňizi we gynanjyňyzy bildiriň. Koronawirusdan goranmak üçin öýden çykmajak boluň. Adamlar bilen araňyzda azyndan 1 metr aralyk saklaň. Keselli adamlara hijem ýakynlaşmaň.

A sen nädip goranýarsyň?

#koronavirus

  • 2344 gezek okalan