• Makalalar
  • COVID-19
  • INÇEKESEL WAKSINASY KORONAWIRUSDAN GORAP BILÝÄRMI?

Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

INÇEKESEL WAKSINASY KORONAWIRUSDAN GORAP BILÝÄRMI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.33 (6 Ses)

Euronewscovid 19 bsz täzelikler saýty "Bir asyra golaý ulanylyp gelinýän inçekesel waksinasy COVID-19 wirusyndan goranmaga hem biraz kömek edip biler" diýip belleýär.

MedRxiv saýtyna görä, ylmy barlagçylar inçekesel waksinasy (BSZ) mejbury däl ýurtlara (Italiýa we ABŞ hem girýär) waksinany almak mejbury ýurtlara garanda koronawirusyň has agyr degendigini aýdýarlar.

Bu ýurtlaryň arasyndaky koronawirus ölümleriniň tapawudyna düşünmäge kömek edip biler. Meselem, Ispaniýada 11000 adam ýogaldy, emma goňşusy Portugaliýa welin diňe 200-den gowrak ölüm gördi. Inçekesel waksinasyny mejbury eden öňki Sowet Soýuz döwletlerine we Gündogar Ýewropa ýurtlaryna hem COVID-19 wirusynyň kän täsir etmezligi mümkin.

Awstraliýa ýakynda inçekesel waksinasynyň goraýjylyk häsiýetini synap görmäge girişdi.

Çeşme: John Hopkins Bloomberg Sсhool of Public Health

  • 2429 gezek okalan