• Makalalar
  • COVID-19
  • KONTAKT YZARLAMAK NÄME? OL NÄME ÜÇIN WE NÄDIP EDILÝÄR?

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

KONTAKT YZARLAMAK NÄME? OL NÄME ÜÇIN WE NÄDIP EDILÝÄR?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

covid 19 kontaktlarKontakt ýa-da aragatnaşyk yzarlamak ilat saglygynyň esasy funksiýasy bolup, lukmançylykda ýyllar boýy ulanylyp gelinýär. Bir adama keseliň ýokuşandygyny anyklaýyş testleri tassyklap bilýär. Kontakt yzarlamak arkaly bolsa, kesellän adamyň kimler bilen kontaktda bolandygyny öwrenip, şol adamlara keseliň ýokuşan bolmagynyň mümkindigini we olaryň keseli başgalara ýokuşdyryp bijekdigini duýduryp bolýar. Kontakt yzarlama döwründe, köplenç kesellän adamyň kontaktlaryna jaň edilýär, özlerini duýuşlary barada soralýar we wagtlaýynça şahsy karantinda bolmak maslahat berilýär. Karantin döwründe kontaktlaryň saglyk ýagdaýy gözegçilikde saklanylýar. Eger-de olarda keseliň alamatlary ýüze çykyp başlasa, saglyk we beýleki hyzmatlar berilýär.

Infeksiýa döwründe kesellän we kesellänler bilen kontaktda bolan adamlaryň keseli jemgyýete ýaýratmazlygyny gazanmak örän möhümdir.

Çeşme: Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

  • 1323 gezek okalan