• Makalalar
  • COVID-19
  • TÄZE KORONAWIRUS ADAMLARYŇ AGLABASYNA ÝOKUŞARMY?

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

TÄZE KORONAWIRUS ADAMLARYŇ AGLABASYNA ÝOKUŞARMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.40 (5 Ses)

covid 19 mapTäze koronawirusyň uzagyndan endemik (ýerli) kesele öwrülip, adamlaryň aglabasyna ýokuşmagy mümkin. Ýöne bu näçe wagta çekerkä? Eger bu birki aýdan bolup geçse, keselhanalar hyryn-dykyn bolup, adamlar koronawirus ýa başga keseller üçin bejergi alyp bilmezler. Bu görlüp-eşidilmedik heläkçilige elter. Emma, eger sosial aralygy saklamak, syýahatlarymyzy azaltmak, syrkawlanymyzda işe gitmezlik ýaly çäreleri dürs ýerine ýetirsek, keseliň ýaýramagyny haýalladyp bileris. Eger-de, koronawirusyň dünýä ilatynyň 60-70%-ne ýokuşmagy 3 ýyla çekse, onda keselhanalar dolmaz, adamlar bejergi alyp biler we waksina oýlap tapmaga wagtymyz bolar. Wirusyň tiz ýa-da haýal ýaýramagy diňe biziň öz elimizde.

Çeşme: Johns Hopkins Bloomberg Sсhool of Public Health

  • 1022 gezek okalan