• Makalalar
  • COVID-19
  • KARANTINDEN PEÝDALANMAGYŇ AHLAK TARAPY NÄHILI?

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

KARANTINDEN PEÝDALANMAGYŇ AHLAK TARAPY NÄHILI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

covid 19 caklendirmelerÝokanç keselleriň ýaýramagynyň ähtimal döwründe ilatyň saglygyny goramak üçin raýatlaryň hereketi çäklendirilýär. Şeýle çäklendirmeler olaryň daşaryk çykmagynyň gadagan edilmeginden başlap, edara-kärhanalaryň we mekdepleriň ýapylmagyny, adamlaryň öýlerinden çykmasyz edilmegini, lukmançylyk desgalarynda mejbury karantinde saklanmagy öz içine alýar.

Keseliň ýaýrandygy çaklanylýan döwürde ilatyň saglygyny goraýyş çärelerini geçirmegiň maksady erkinlik bilen bagly mejbury çäklendirmeler hem-de raýatyň erkinliginiň arasyndaky deňligi sazlamakdan ybaratdyr. Bu gelinýän kararlary köpçülikleýin we aýdyň delillendirmek we halkyň saglygyny kanunalaýyk goramak üçin edilýär.

Ilatyň saglygy bilen baglanyşykly şeýle maksatlar durmuşa geçirilende girizilýän çäklendirmeler mümkingadar az bolmaly. Adamyň erkinligine agyr täsir ýetirýändigi sebäpli, karantinden iň çykgynsyz ýagdaýda peýdalanylmaly. Nädogry ýa-da netijesiz ulanylan halatynda, ol adamlaryň hökümete bolan ynamyna ýiti zyýan ýetirip biler.

  • 1026 gezek okalan