• Makalalar
  • COVID-19
  • COVID-19 ÝOKUŞMASYNYŇ HOWPLARYNY ÖWREN WE GORAN

Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

COVID-19 ÝOKUŞMASYNYŇ HOWPLARYNY ÖWREN WE GORAN

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

Massaçusets Uniwersitetiniň biologiýa professorycovid 19 owren we goran Erin Bromaž meşhurlyk gazanan blogunda okyjylara ýönekeý formulanyň üsti bilen wirusyň ýokuşma töwekgelçiligini düşündirdi: wirusly atmosferada bolmak × wagt = ýokuşma.

Keselli adamyň ýekeje gezek asgyrmagy wirusy uzak aralyklara syçradyp bilýär. Asgyrmaýan keselli adam bilen üýşmeleňde wagt geçirmek hem deň derejede howply. Emma welin, ylgap barýanyň ýa-da dükanda söwda edip ýöreniň deňinden geçip gitmek ullakan howp salmaýar.

Gepiň gysgasy, eger-de sen wirusly bolsaň, seniň bilen ýüzbe-ýüz durup 10 minutdan köp wagt geçirýän islendik adama wirus ýokuşýar. Şonuň üçin, köp adamly we howasy ýygy-ýygydan täzelenip durmaýan binalardyr otaglar iň bir howply ýerler bolup durýar.

  • 1771 gezek okalan