• Makalalar
  • COVID-19
  • MASKANY NÄDIP DAKYNMALY, ULANMALY, AÝYRMALY WE ZYŇMALY?

Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

MASKANY NÄDIP DAKYNMALY, ULANMALY, AÝYRMALY WE ZYŇMALY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (5 Ses)

maskany nadip ulanmalyEger maska geýýän bolsaň, onuň ulanylyş düzgünlerini hökman bilmeli.

↪ Maskany dakynmazdan öňürti, elleri alkogolly serişde (antiseptik) ýa-da sabyn we suw bilen arassalamaly.

↪ Maska bilen agzyňy we burnuňy örtmeli. Ýüz bilen maskanyň arasynda açyklyk galmaly däl.

↪ Maska dakynýan wagtyň ony ellemekden saklanmaly. Ellän ýagdaýyňda, elleriňi alkogolly serişde ýa-da sabyn we suw bilen ýuwmaly.

↪ Bir gezeklik ulanylýan maskalary ikilenç ulanmaly däl. Eger maska öllense ýa-da deşilse, haýal etmän çalyşmaly.

↪ Maskany arkasyndan tutup aýyrmaly. Onuň öň tarapyny ellemeli däl.

↪ Maskany aýryp, derrew üsti ýapyk zibil gutusyna zyňmaly. Soňra elleri alkogolly serişde ýa-da sabyn we suw bilen arassalamaly.

↪ Asgyrýan ýa üsgürýän adam hökman maska dakynmaly.

Maska dakynmak diňe ýany bilen eller hem arassa saklanylanda peýda berýär.

  • 1988 gezek okalan