• Makalalar
  • COVID-19
  • JEMGYÝETÇILIK BASSEÝNLERINE HAÇAN ARKAÝYN GIDIP BOLAR?

Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

JEMGYÝETÇILIK BASSEÝNLERINE HAÇAN ARKAÝYN GIDIP BOLAR?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

Covid 19 howuzlarCOVID-19 basseýnlerde, gyzgyn wannalarda ýa-da akwaparklarda ýokuşyp bilýärmi? Jemgyýetçilik basseýnlerine haçan arkaýyn gidip bolar?

Suwa girýän adamlary mikrobly patogenlerden goramak üçin basseýnleriň, gyzgyn wannalaryň we akwaparklaryň suwlary dezinfisirlenmeli. Basseýnler dogry dezinfisirlense, SARS-CoV-2 wirusy derrew güýçden gaçýar we suwdaky adama wirusyň ýokuşma ähtimallygy azalýar.

Şeýle-de bolsa, suwlary dezinfisirlemek howadaky ýa-da zatlaryň üstündäki wirusa täsir etmeýär. Şonuň üçin hem, basseýnlerde wirusdan goranmak üçin adamlar bilen aralyk saklamak we dogry gigiýena düzgünlerini berjaý etmek möhümdir. Munuň sosial kynçylyklary döretjegi welin ikuçsuz. Çünki adamlar basseýnlerde we akwaparklarda köplük bolup suwa düşýärler.

Häzirki pandemiýa döwründe basseýnleriň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin birnäçe täze düzgünleri girizmek möhümdir. Meselem, gelýänlerden maska geýmegi talap etmek, adam sanyny çäklendirmek, basseýniň içinde we töwereginde üýşmezligi maslahat bermek we ş.m.

  • 1488 gezek okalan