• Makalalar
  • COVID-19
  • MAŞK EDILENDE MASKA GEÝMELIMI?

Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

MAŞK EDILENDE MASKA GEÝMELIMI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

mask edilende maskaAdamlar maşk edenlerinde maska geýmeli DÄL. Sebäbi maska dem alyşy kynlaşdyryp bilýär. Şeýle-de, maşk edýän adam derlegen bolýar. Der hem maskany çygjardyp, dem alyş kynçylyklaryna we zyýanly mikroorganizmleriň döremegine eltip bilýär.

Maşk edeniňde wirusdan goranmagyň iň peýdaly ýoly başgalar bilen araňda azyndan bir metr uzaklyk goýmakdyr.

  • 1395 gezek okalan