• Makalalar
  • COVID-19
  • ALYMLAR KORONAWIRUSYŇ HOWADA SAKLANMAGY BARADA BSGG-A ÝÜZLENÝÄRLER

Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

ALYMLAR KORONAWIRUSYŇ HOWADA SAKLANMAGY BARADA BSGG-A ÝÜZLENÝÄRLER

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

covid 19 howada saklanmagyGöze görünmeýän COVID-19 damjalarynyň howada öňki pikir edileninden has uzak wagt saklanýandygy barada subutnamalar gün-günden artýar. Alymlaryň ençemesi BSGG-ny wirus baradaky gollanmasyny üýtgetmäge çagyrdy

30 ýurtdan 200-den gowrak alym bilelikde BSGG-a ýüzlenip hat ýazdylar. Hatda uzak wagtlap ynanylan "SARS-CoV-2 wirusy esasan ýere gaçýan damjalar arkaly ýokuşýar" diýen pikir tankytlanylýar. Hat ýakyn günlerde Kliniki Ýokuşýan Keseller (CIC) žurnalynda çap edilmeli.

Eger alymlaryň maslahatlary kabul edilse, şeýle üýtgeşmeler bolup biler:

↪ Saglyk işgärleri üçin N95 maskalar;

↪ Ara daşlygy uzak ýerlerde-de maska geýmek;

↪ Içerlerde howanyň tiz-tizden çalşyp durmagy üçin has güýçli filtrli wentilýasiýa ulgamlaryny gurnamak;

↪ Içerlerdäki wirus damjalaryny öldürmek üçin ultramelewşe şöhlelerini ulanmak.

Haýal hereket edýändigi üçin tankytlanylýan BSGG, bu meselä ýakyndan seretmäge söz berdi. Şol bir wagtda, BSGG üýtgeşmeleriň pes harajatly (resursly) döwletlere edýän täsirini göz öňünde tutmaly bolýandygy üçin meselelere seresaply çemeleşýändigini aýtdy.

  • 1556 gezek okalan