• Makalalar
  • COVID-19
  • MEDISINA MASKALARY KISLOROD ÝETMEZÇILIGINE SEBÄP BOLÝARMY?

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

MEDISINA MASKALARY KISLOROD ÝETMEZÇILIGINE SEBÄP BOLÝARMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (4 Ses)

covid 19 maska o2 yetmezcilikFAKT: Dogry geýlen medisina maskalaryny uzak wagtlap geýilmegi CO2 zäherlenmesine ýa-da kislorod ýetmezçiligine sebäp bolmaýar.

Medisina maskalaryny uzak wagtlap geýmek oňaýsyz bolup biler, emma muňa garamazdan, bu CO2 zäherlenmesine ýa-da kislorod ýetmezçiligine eltmeýär. Medisina maskasyny geýeňize ol ýüzüňizde ykjam, kynçylyksyz dem alar derejede berk oturmalydyr ýa-da daňylmalydyr. Hiç haçan bir gezeklik maskalary gaýtadan ulanmaň we ol ölenen badyna çalşyň.

Çeşme: BSGG

Medisina maskalaryny howpsuz geýmegiň usullary

Dogry:

  Maskany ellemezden öň elleriňi ýuw;

  Maskada ýyrtyk ýa deşik bar-ýoklugyny barla;

  Maskany ýokary gyrasyny tap: metal bölejikli ýa-da gaty gyrasyny;

  Reňkli (gök) tarapyny daşyna edip geý;

  Metal bölejikli gyrasyny burnuň üstünde goý;

  Burnuňy, agzyňy we eňegiňi ýap;

  Gyralary açyk galmaz ýaly edip, ýüzüňe ykjam geý;

  Maskany elleme;

  Maskany gulagyň ýa-da kelläň arkasyndan geçýän ýüplerinden tutup aýyr;

  Maskany çykaran wagtyň üstüňe we beýleki zatlara degmez ýaly edip çykar;

  Ulanandan soň ony derrew agzy ýapyk zibil gutusyna at;

  Maskany ataňdan soňra elleriňi dogry edip azydan 20-30 sek ýuw.

Ýalňyş:

🛇  Ýyrtyk ýa-da nemli, öl maska ulanma;

🛇  Maskany diňe burnuňy ýa-da agzyňy ýapýan görnüşde edip geýme;

🛇  Maska ýüzüňde gowşak daňylan bolmasyn, sallanyp durmasyn;

🛇  Maskanyň öň tarapyny elleme;

🛇  Gürläňde maskany aýyrma ýa-da maskany, ýüzüňi ellemegiňi talap edýän hereketleri etme;

🛇  Ulanan maskaňy beýlekilere elýeterli ýerde goýma;

🛇  Maskany ikinji gezek ulanma.

Maskanyň ýeke özüniň COVID-19-dan goramajakdygyny unutma. Hat-da maskaly wagtyň hem beýlekiler bilen araňda azyndan 1 metr aralyk sakla we elleriňi tiz-tizden we gowy edip ýuw.

Ulanylan WEB Salgy

  • 803 gezek okalan