• Makalalar
  • COVID-19
  • “ÖLÜMLERIŇ ARTMAGY” NÄMÄNI AŇLADÝAR?

Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

“ÖLÜMLERIŇ ARTMAGY” NÄMÄNI AŇLADÝAR?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

Biziň ählimizcovid 19 olumlerin artmagy hem günlerde bir gün ölmeli. Şonuň üçin, bir keseliň diňe basym ölmeli adamlaryň ölümini çaltlaşdyrýandygyny ýa-da çyndanam ilatda ölümleri artdyrýandygyny bilmek kyn. Bu ýagdaý esasan hem COVID-19 ýaly gartaşan adamlary öldürýän kesellere degişli.

Ilatdaky ölümlere düşünmegi çylşyrymlaşdyrýan ýene bir mesele hem: ölümler köplenç habar berilmeýär ýa-da ölümleriň sebäpleri ýalňyş habar berilýär.

COVID-19 ýaly giňden ýaýran keselleriň ýüküni agraltmak üçin "ölümleriň artmagy" mysal alynýar. Muny dürli ýollar bilen ölçäp bolýar, emma iň ýönekeý ýoly epidemiýanyň dowamyndaky ölümleri ortaça möwsümleýin ölümler bilen deňeşdirmekdir. Meselem, eger-de meniň etrabymda mart aýynda ortaça 1000 adam ölýän bolsa we bu ýyl mart aýynda 1500 adam ölen bolsa, başga zatlary göz öňünde tutmazdan, ölümleriň artmagy COVID-19 sebäpli diýip bileris.

  • 2052 gezek okalan