• Makalalar
  • COVID-19
  • NÄDIP MASKA GEÝMEGI HAÝYŞ ETMELI?

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

NÄDIP MASKA GEÝMEGI HAÝYŞ ETMELI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

maska geydirmeliAgyz-burun örtügi COVID-19 ýaýramagynyň öňüni alýan esasy şerişdeleriň biridir.

Muňa garamazdan, örtügi geýmegi gönümel talap etmek, adamyň özüni gorama refleksini oýaryp, netijede seniň haýyşyňy ýerine ýetirmezligi ahmal. Saglyk hünärmenleri bu meselede has mylakatly, sypaýyçylykly usullary ulanmagy maslahat berýär.

Başarsaň köpçülik ýerlerinde agyz-burun örtüksiz adamlardan daşda durmaly.

Dükan we restoranlarda müşderileriň maska geýmeklerine menejerler gözegçilik etse has netijeli bolar.

Emma biri bilen gönümel gatnaşykda bolmaly, gürleşmeli bolan halatyňda, bu meselä sypaýyçylykly çemeleşseň, has netijeli bolar. Meselem, maska geýmegi saglyk hünärmenleriň maslahat berýändigini aýtmak, ýa-da, agyz-burun örtüginiň siziň ikiňizi hem gorajakdygyny ýatlatmak ýaly usullar ulanmak.

Okyjy, sen maska geýmegi nädip soraýarsyň?

Çeşme: Nädip maska geýmegi haýyş etmeli?

  • 654 gezek okalan