• Makalalar
  • COVID-19
  • TÄZE ZELANDIÝANYŇ COVID-19 ÝEŇME SYRY

Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

TÄZE ZELANDIÝANYŇ COVID-19 ÝEŇME SYRY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

covid 19 taze zelandiyadaTäze Zelandiýa COVID-19 garşy göreşde rekord goýdy ýagny, ol wagt ýitirmän Hökümetiň Gaýragoýulmasyz Gaýtargy Indeksini iň ýokary nokada galdyryp, COVID-19 ýok etmegi başardy.

Ol munuň üçin nämeler etdi?

Lancet Jemgyýetçilik Saglygy zurnalyna görä, esasy sebäp: "Kesgin ýurt dolandyryşygy, netijeli aragatnaşyk saklama we halkyň ýokary derejede düzgünlere uýmagy".

Gyssagly COVID-19 barlaglarynyň sanyny köpeltdi we ýokuşma zynjyryny kesgitläp, indiki ýokuşmalaryň öňüni almak üçin kesellänler haýal etmän çetleşdirildi.

↪ Aprel aýynyň ahyrynda, berk aragatnaşyk yzarlama arkaly adamlar kesellemänkä 2-7 güne çenli çetleşdirilýärdi.

Berk karantin we serhetleriň ýapylmagy jemgyýetçilik saglyk syýasatlarynyň berjaý edilmegini peseldip biljek ykdysadysaýetiň we ruhy saglygyň durnuksyzlygyny azaltmaga kömek etdi.

Kommentariýleriň birine görä, netije-de, Täze Zelandiýanyň karantini "berkligi we batyrlygy bilen öňe saýlandy".

  • 1432 gezek okalan